Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-01-07
Przedmiot ogłoszenia:Opracowanie dokumentacji projektowej
Organizator:Gmina Złotoryja
Adres: al. Miła 4, 59-500 Złotoryja
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. złotoryjski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (76) 8788700, fax (76) 8788716
E-mail:
Opis:Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Przebudowa drogi gminnej Brennik - Wyskok"
III. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zapytania jest opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi (długości ok 1325 mb) na działkach nr 8, 527/2, obręb Brennik, 94, obręb Wyskok wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową oraz ze zjazdami.
Stan istniejący: droga o nawierzchni bitumiczna o szerokości ok 3,5 m, pobocza gruntowe droga położona w większości poza terenem zabudowanym. Droga posiada statusu drogi gminnej. Teren drogi nie jest objęty polanem zagospodarowania przestrzennego oni decyzją lokalizacyjną celu publicznego. Droga posiada skrzyżowanie z drogą powiatową. Zakres prac obejmuje zaprojektowanie:
1) podbudowy z kruszywa,
2) jezdnię utwardzoną bitumiczną o szerokości 5 m,
3) obustronne pobocza z tłucznia o szerokości 0,75 m
4) przebudowa / odtworzenie rowów przydrożnych,
5) oznakowanie pionowe wraz z organizacją ruchu drogowego.
Przed złożeniem oferty należy przeprowadzić wizję lokalną i zapoznanie się z terenem inwestycji.
Obowiązki projektanta:
1) pozyskanie wszystkich potrzebnych materiałów do opracowania dokumentacji tj. mapy zasadniczej, uzgodnień lub opinii,
2) decyzji środowiskowej,
3) pozwolenia wodnoprawnego na odwodnienie ( jeżeli będzie konieczne),
4) przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami niezbędnej do złożenia zgłoszenie w Starostwie Powiatowym dla robót nie wymagających pozwolenia na budowę oraz do przygotowania postępowania przetargowego w następującej ilości:
- Projekt budowlano - wykonawczy - 5 egz.
- Specyfikacja techniczna Wykonania i Odbioru Robót - 1 egz.
- Przedmiar robót - 1 egz.
- Kosztorys inwestorski sporządzonego zgodnie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130 poz. 1389) - 1 egz.;
Powyższa dokumentacja powinna być również przegotowana i dostarczona Zamawiającemu w formie elektronicznej na płycie CD
Miejsce i termin składania ofert: VI. Informacje o sposobie składania ofert
Ofertę można przesłać w następujący sposób:
- emailem na adres gminazlotoryja@zlotoryja.com.pl,
- faxem na numer 76 87-88-716,
- listownie na adres Urząd gminy Złotoryja, Aleja Miła 4, 59-500 Złotoryja.
do dnia 14 stycznia 2019 r. do godz. 15:30
Termin składania:2019-01-14
Wymagania:IV. Opis warunków udziału w postępowaniu.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia, mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie sporządzania dokumentacji projektowej w zakresie przedmiotu zamówienia,
2) dysponują osobami z uprawnieniami do projektowania w zakresie przedmiotu zamówienia,
3) złożą/prześlą ofertę do dnia 14 stycznia 2019 r. do godz. 15:30 do Urzędu Gminy Złotoryja.

V. Wykaz dokumentów, jakie należy złożyć.
1. Oferta określająca cenę wykonania zamówienia, którą należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1.
VIII. Opis sposobu przygotowania ofert.
1. Ofertę należy przygotować w języku polskim, w formie pisemnej.

IX. Opis sposobu obliczania ceny.
1. Cena oferty powinna obejmować wszelkie koszty realizacji zamówienia.
2. Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia, wyliczonej do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich.

X. Sposób oceny ofert
1) Porównanie ofert, odrzucenie ofert zawierających rażąco niską cenę,
2) W Przypadku wątpliwości co do posiadanego doświadczenia i potencjału technicznego Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania złożenia odpowiednich dokumentów w tym zakresie.
3) Odrzucenie ofert wykonawców którzy nie udowodnią, że spełniają warunki dotyczące wiedzy i doświadczenia wymagań zamawiającego i wybranie oferty najkorzystniejszej.
4) Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który zaoferuje najkorzystniejszą ceną dla akceptowalnej zaoferowanej daty wykonania zamówienia.
Uwagi:II. Tryb udzielenia zamówienia:
1. Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego.
2. Postępowanie nie jest prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych i od jego rozstrzygnięcia nie przysługuje odwołanie.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania bez podawania przyczyny.
XI. Termin wykonania zadania
Termin wykonania zamówienia 3 miesiące od podpisania umowy.
W przypadku przeciągających się procedur administracyjnych niewynikających z winy Wykonawcy przewiduje się możliwość przedłużenia terminu o czas niezbędny do zakończenia zadania.
Kontakt:VII. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.
Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważniony jest p. Krzysztof Kielar (tel. 76 87-88-705), .
Źródło: Internet i własne