Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 14804320 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-01-29
Przedmiot ogłoszenia:Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu
Organizator:Gmina Międzyzdroje
Adres: Książąt Pomorskich 5, 72-500 Międzyzdroje
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. kamieński
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 91 3275665, 3275652, 3275631 fax 3275630
E-mail:
Opis:Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania pn. "Zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach"
realizowanej w ramach działania 2.5 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020.
Opis przedmiotu zamówienia.
1). Przedmiotem zamówienia jest Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania
pn. ,,Zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach" realizowanej w ramach działania
2.5 oś priorytetowa n Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w zakresie:
Przekształcenia obszarów, które ze względu na umiejscowienie w strukturze miasta i przeznaczenie
zostały następująco nazwane: Zielona Brama, Plac Przyrodniczy, Park Rzeźb, Park Leśny, Park
Zdrojowy, Plac Gwiazd, Park Aktywności oraz Park Popołudniowy. W trakcie prac projektowych
przeanalizowano również powiązania funkcjonalne pomiędzy istniejącymi obszarami zieleni a
projektowanymi. Zaprojektowano uzupełnienie zieleni wysokiej w ciągach komunikacyjnych oraz
wprowadzenie pnączy.
W skład opracowania wchodzą działki nr: działki nr: 251, 256, 264, 73, 60/6, z obrębu 20 oraz
działki nr: 173/12,286,258, z obrębu 21.
Szczegółowy zakres robót budowlanych opisuje koncepcja ,,Zagospodarowania terenów zieleni w
Międzyzdrojach." Koncepcja stanowi załącznik nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego.
2) Obowiązki Inżyniera kontraktu zwanego dalej w zapytaniu ofertowym Wykonawcą:
W imieniu i na rzecz Zamawiającego, Inżynier Kontraktu przyjmuje obowiązek zorganizowania,
przygotowania oraz kontrolowania procesu inwestycyjnego zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994
roku prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2013 r. póz. 1409 ze zm.) oraz innymi
obowiązującymi w tym zakresie aktami prawnymi poprzez reprezentowanie Zamawiającego na
budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na
budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej
zgodnie z obowiązującymi przepisami w branżach: drogowej, wodno-kanalizacyjnej,
elektroenergetycznej, konstrukcyjno-budowlanej, architektury krajobrazu oraz koordynacji robót
poszczególnych branż.
3) . Inżynier Kontraktu reprezentuje interesy Zamawiającego na budowie i wykonuje bieżącą
kontrole jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzeniu i odbiorach robót
zakrywanych i zanikających, próbach, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak
również przy odbiorze końcowym zadania.
4) . W imieniu Zamawiającego pełni funkcję ,,Koordynatora Inspektorów Nadzoru Inwestycyjnego"
zgodnie z art. 27 Prawa Budowlanego (tekst jednolity Dz.u. 2013 r. póz. 1409 ze zm.)
5) . Inżynier Kontraktu zapewni po swojej stronie odpowiedni zespół osób, który posiada niezbędną
zdolność techniczną i zawodową w postaci;
Inspektorów nadzoru dla branży:
- Inżynier Rezydent - Inspektor Koordynator Zespołu Nadzoru,
- Inspektor robót ogólnobudowlanych,
- Inspektor robót drogowych,
- Inspektor robót sanitarnych,
- Inspektor robót elektrycznych i energetycznych,
- Specjalista ds. zieleni w zakresie architektury krajobrazu w specjalności ogrodnictwo lub
leśnictwo.
5). Zakres usług Inżyniera Kontraktu obejmuje ponadto:
- na etapie projektowania opiniuje, weryfikuje, sprawdza i uzgadnia w porozumieniu z
Zamawiającym dokumentację budowlaną i projekt wykonawczy pod względem merytorycznym,
proceduralnym i pod względem kompletności opracowań,
- na etapie odbioru sprawdza dokumentacje projektową (projekt budowlany, wykonawczy,
przedmiar i kosztorys inwestorski oraz specyfikacje techniczną wykoOnania i odbioru robót
budowlanych pod względem wymagań administracyjnych, technicznych i organizacyjnych procesu
inwestycyjnego, a także spełnienia przepisów sztuki budowlanej zastosowanych norm
technicznych. Sprawdzenie dokumentacji w zakresie przygotowania postępowania przetargowego
na roboty budowlane oraz możliwości zrealizowania obiektu w terenie, o udział w pracy komisji
przetargowej podczas postępowania przetargowego na wybór Wykonawców robót.
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia: 08.02.2018 r. do godz. 10:00
w siedzibie zamawiającego
Gmina Międzyzdroje
ulica Książąt Pomorskich 5
72 -500 Międzyzdroje
Pokój nr 10 sekretariat
Otwarcie ofert:Oferty zostaną otwarte dnia: 08.02.2018 r. o godz. 10.30 w siedzibie zamawiającego Gmina Międzyzdroje ulica Książąt Pomorskich 5 72 -500 Międzyzdroje Sala konferencyjna urzędu
Termin składania:2018-02-08
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania zamówienia.
Od dnia zawarcia umowy do 15 grudnia 2019 roku.
Wymagania:Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
W przypadku zamiaru powierzenia zamówienia podwykonawcy Zamawiający żąda
wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców w
Formularzu oferty - Zał. Nr 1.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za usługi, które
wykonuje przy pomocy podwykonawców, odpowiadając za ich działania i zaniechania.
5. Warunki udziału w postępowaniu:
5.1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który spełnia warunki udziału
w postępowaniu, tj. jeżeli wykaże, że:
1) wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
usługi polegające na pełnieniu nadzoru nad realizacją co najmniej dwóch zadań, z których każde
polegało na zagospodarowaniu terenu zieleni oraz montażu małej architektury o łącznej wartości
200.000,00 zł oraz załączą dowody określające, czy usługi zostały wykonane należycie.
2) dysponuje następującym osobami niezbędnymi do realizacji przedmiotu zamówienia , co
najmniej:
a) jedną osobę proponowaną do pełnienia funkcji Inżyniera Rezydenta / Kierownika
zespołu pełniącego Nadzór Inwestorski/ - posiadająca wykształcenie wyższe techniczne;
b) jedną osobę proponowaną do pełnienia funkcji inspektora nadzoru robót budowlanych -
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej, lub odpowiadające im ważne uprawniona budowlane, które
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
c) jedną osobę proponowaną do pełnienia funkcji inspektora nadzoru robót sanitarnych -
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
wentylacyjnych, gazowych urządzeń cieplnych, lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów;
d) jedną osobę proponowaną do pełnienia funkcji inspektora nadzoru robót elektrycznych -
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji i urządzeń elektrycznych,
elektroenergetycznych, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
e) jedną osobę proponowaną do pełnienia funkcji inspektora nadzoru robót drogowych --
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej,
lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
f) jedną osobę proponowaną do pełnienia funkcji inspektora ds. zieleni, małej architektury
i zagospodarowania terenu posiadającym wykształcenie wyższe techniczne typu
ogrodniczego lub leśniczego lub rolniczego.
Zamawiający wyraża zgodę na łączenie funkcji Koordynatora (Kierownika zespołu Nadzoru
Inwestorskiego) lit, a, z pozostałymi stanowiskami lit. b-f.
W takim przypadku wskazana osoba winna spełniać wymagania Zamawiającego określone dla
Koordynatora i Inspektora nadzoru danej branży.
6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków.
6.1. W celu potwierdzenia spełniania warunku określonego w pkt 5.1. zamawiający żąda od
wykonawcy:
6.1.1. wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie,
przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie

wykonawcy, zgodnie z załącznikiem Nr 4;
6.1.2. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
6.2. Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg
średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski
(Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej
Zamawiającego.
6.3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu
zamawiający żąda następujących dokumentów:
6.3.1. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
6.3.2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie
przesłanek opisanych w punkcie 7 niniejszego zapytania. Wzór oświadczenia stanowi załącznik
nr 3 do zapytania ofertowego.
7. Warunki wykluczenia z udziału w postępowaniu
Z udziału w postępowaniu o udzjelenia zamówienia publicznego wykluczeni zostaną;
Podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego
lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w
szczególności:
1. Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
2. Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji
3. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
4. Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej;
5. Pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić
uzasadniane wątpliwości co do bezstronności osób.
8. Zasady składania oświadczeń i dokumentów.
8.1. Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w
zakresie wskazanym przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym. Informacje zawarte w
oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu.
8.1.1 Wzór oświadczenia dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
stanowi Załącznik nr 3.
8.1.2. Formularz ofertowy stanowi Załącznik nr 1.
8.2. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.
8.3. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty będą budzić
wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz
którego dostawy były wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
8.4. Oświadczenia Wykonawca składa w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem.
8.5. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot,
na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z
nich dotyczą.
8.6. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie
elektronicznej.
8.7. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentów wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
wątpliwości co do jej prawdziwości.
8.8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.
9. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z wykonawcami.
9.1. W postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się
zgodnie z wyborem zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy
z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. póz. 1529 oraz z 2015 r. póz. 1830),
osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu oświadczenie składa każdy z
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. póz.
1422, z 2015 r. póz. 1844 oraz z 2016 r. póz. 147 i 615).
9.1. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron
na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
9.2. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z wykonawcami za pośrednictwem
telefonu.
10. Opis sposobu przygotowywania ofert.
10.1. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie
dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej.
10.2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i zamawiający
nie wyraża zgody na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów jednym z języków
powszechnie używanych w handlu międzynarodowym.
10.3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.
10.4. Wzór formularza oferty stanowi Załącznik nr 1.
10.5. Ofertę podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.
10.6. Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się
pełnomocnictwo.
10.7. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
10.8. Ofertę sporządza się w sposób staranny, czytelny i trwały. Stwierdzone przez
wykonawcę w ofercie błędy i omyłki w zapisach - przed jej złożeniem - poprawia się przez
skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu,
oraz podpisanie poprawki i zamieszczenie daty dokonania poprawki.
10.9. Ofertę należy przygotować tak, by z zawartością oferty nie można było zapoznać się
przed upływem terminu otwarcia ofert.
10.10. Zaleca się, aby wykonawca zbroszurował ofertę oraz ponumerował jej strony.
10.11. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.
10.12. Wykonawca składa ofertę w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w sposób
zapewniający nieujawnienie treści oferty do chwili jej otwarcia. Zamknięta koperta lub inne
opakowanie musi zawierać oznaczenie:
Oferta złożona w zapytaniu ofertowym na zadanie pn. : Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu
przy realizacji zadania pn. ,,Zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach.
Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert
10.13. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać
ofertę.
10.14. W przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę
wycofuje. Oświadczenie o wycofaniu oferty, wykonawca umieszcza w zamkniętej kopercie lub
innym opakowaniu, która musi zawierać oznaczenie:
Oświadczenie o wycofaniu oferty złożonej w zapytaniu ofertowym na zadanie pn. Pełnienie
funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania pn. ,,Zagospodarowanie terenów zieleni
w Międzyzdrojach".
Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert.
Oświadczenie o wycofaniu oferty musi zawierać co najmniej nazwę i adres wykonawcy, treść
oświadczenia wykonawcy o wycofaniu oferty oraz podpis osoby lub osób uprawnionych do
reprezentowania wykonawcy.
10.15. W przypadku zmiany oferty wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę
zmienia, określając zakres tych zmian, Oświadczenie o zmianie oferty wykonawca umieszcza w
zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, która musi zawierać oznaczenie:
Oświadczenie o zmianie oferty złożonej w zapytaniu ofertowym na zadanie pn. Pełnienie funkcji
Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania pn. ,,Zagospodarowanie terenów zieleni w
Międzyzdrojach".
Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert.
Oświadczenie o zmianie oferty musi zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz podpis wykonawcy.
10.16. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie
składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą
być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
W takim przypadku wykonawca oznacza informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
klauzulą ,,tajemnica przedsiębiorstwa - nie udostępniać". Wykonawca nie może zastrzec nazwy
(firmy) oraz jego adresu, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia,
okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w jego ofercie.
10.17. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm
podwykonawców.
Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu
oferty w miejsce wskazane w pkt 10.1, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub
kurierską.
11.4. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.
12. Opis sposobu obliczenia ceny.
12.1. Opis sposobu obliczenia ceny określa formularz oferty stanowiący Załącznik nr 1.
12.2. Cenę należy podać w PLN (w złotych polskich) do dwóch miejsc po przecinku (z
dokładnością do 1 grosza). Zamawiający nie dopuszcza podania w ofercie ceny w walucie obcej.
12.3. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.
13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z
podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
13.1. Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny,
kryterium ,,doświadczenie inspektora nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej" i
kryterium ,,doświadczenie inspektora ds. zieleni, małej architektury i zagospodarowania terenu".
13.2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie oraz opis sposobu oceny ofert:
A. Kryterium ,,Cena" w PLN:
a) znaczenie kryterium - 60% (60 pkt);
b) opis sposobu oceny ofert dla kryterium ,,Ceny":
Lcena = (Cmin / C) x 60 pkt
gdzie:
Lcena - liczba uzyskanych punktów dla kryterium ,,Cena" ocenianej oferty
Cmin - cena w ofercie z najniższą ceną
C - cena w ofercie ocenianej
B. Kryterium ,,doświadczenie inspektora nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej" -
określone w pełnych latach doświadczenie wskazanego przez Wykonawcę inspektora nadzoru w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej, spełniającego wymagania, o których mowa w punkcie 5.1.
ppkt. 2b) niniejszej SIWZ - waga 20% (max 20 pkt):
-jeżeli wykonawca wykaże osobę, która posiada doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami
budowlanymi lub nadzorowaniu robót co najmniej pięcioletnie -1 pkt
- jeżeli wykonawca wykaże osobę, która posiada doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami
budowlanymi lub nadzorowaniu robót co najmniej siedmioletnie - 5 pkt
- jeżeli wykonawca wykaże osobę, która posiada doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami
budowlanymi lub nadzorowaniu robót co najmniej dziewięcioletnie -10 pkt.
- jeżeli wykonawca wykaże osobę, która posiada doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami
budowlanymi lub nadzorowaniu robót co najmniej jedenastoletnie - 15 pkt.
- jeżeli wykonawca wykaże osobę, która posiada doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami
budowlanymi lub nadzorowaniu robót co najmniej trzynastoletnie i więcej - 20 pkt.
C. Kryterium ,,doświadczenie inspektora ds. zieleni, małej architektury i zagospodarowania
terenu" - określone w pełnych latach doświadczenie wskazanego przez Wykonawcę inspektora
ds.zieleni, małej architektury i zagospodarowania terenu, spełniającego wymagania, o których
mowa w punkcie 5.1. ppkt.2f) niniejszej SIWZ - waga 20% (max 20 pkt):
- jeżeli wykonawca wykaże osobę, która posiada doświadczenie zawodowe inspektora ds. zieleni,
małej architektury i zagospodarowania terenu co najmniej pięcioletnie - 1 pkt.
- jeżeli wykonawca wykaże osobę, która posiada doświadczenie zawodowe inspektora ds. zieleni,
małej architektury i zagospodarowania terenu co najmniej siedmioletnie - 5 pkt.
- jeżeli wykonawca wykaże osobę, która posiada doświadczenie zawodowe inspektora ds. zieleni,
małej architektury i zagospodarowania terenu co najmniej dziewięcioletnie - 10 pkt.
- jeżeli wykonawca wykaże osobę, która posiada doświadczenie zawodowe inspektora ds. zieleni,
małej architektury i zagospodarowania terenu co najmniej jedenastoletnie -15 pkt.
- jeżeli wykonawca wykaże osobę, która posiada doświadczenie zawodowe inspektora ds. zieleni,
małej architektury i zagospodarowania terenu co najmniej trzynastoletnie i więcej - 20 pkt.
14. Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego.
16.1. Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi Załącznik nr 2.
Kontakt:Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:
stanowisko inspektor ds. zamówień publicznych
imię i nazwisko Aneta Różańska
tel. 91 3275665
faks 91 3275630
w terminach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy zamawiającego
stanowisko kierownik Referatu Infrastruktury Technicznej i Inwestycji
imię i nazwisko Tadeusz Konopacki
tel. 91 3275652
faks 91 3275630
w terminach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy zamawiającego
Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do potwierdzenia wpływu oświadczeń, wniosków,
zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu jest:
stanowisko sekretariat
imię i nazwisko Longina Godlewska
tel. 91 3275631
faks 91 3275630
w terminach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy zamawiającego
Kod CPV:71520000-9, 71521000-6
Źródło: Internet i własne