Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 15034531 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-03-09
Przedmiot ogłoszenia:Pełnienie obowiązków inwestora zastępczego
Organizator:ATENA & HJW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Wrocławiu
Adres: ul. Ołbińska 6, 50-237 Wrocław
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. Wrocław
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel : 71 77 26 300, fax: (071) 77-26-314 / 315
E-mail:
Opis:Usługa polegająca na pełnieniu obowiązków Inwestora Zastępczego dla projektu ,,Wykonanie prac remontowych i termomodernizacyjnych nieruchomości przy ul. Henryka Pobożnego 25 we Wrocławiu".
Wartość projektu: 868 940,00 zł brutto.
Roboty budowlane realizowane są w ramach projektu pn. ,,Wykonanie prac remontowych i termomodernizacyjnych nieruchomości przy ul. Henryka Pobożnego 25 we Wrocławiu" dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020).
PROJEKT, W RAMACH KTÓREGO BENEFICJENT REALIZUJE ZAMÓWIENIE
Nazwa projektu: ,,Wykonanie prac remontowych i termomodernizacyjnych nieruchomości przy ul. Henryka Pobożnego 25 we Wrocławiu".
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:
Pełnienie obowiązków inwestora zastępczego dla projektu ,,Wykonanie prac remontowych i termomodernizacyjnych nieruchomości przy ul. Henryka Pobożnego 25 we Wrocławiu"
2. Rodzaj zamówienia: usługa
3. Określenie przedmiotu zamówienia:
1) Wykonywanie obowiązków Inwestora Zastępczego w ramach projektu ,,Wykonanie prac remontowych i termomodernizacyjnych nieruchomości przy ul. Henryka Pobożnego 25 we Wrocławiu".
2) Roboty budowlane w ramach projektu realizowane będą w 2 odrębnych etapach:
I etap - remont elewacji tylnej oraz ścian szczytowych od dnia 3 kwietnia 2018 r. do dnia 31 lipca 2018 r.
II etap - remont elewacji frontowej - począwszy od dnia protokolarnego przekazania placu budowy do dnia 28 września 2018 r
3) Szczegółowy zakres rzeczowy nadzorowanych robót budowlanych określono w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
4) Zamawiający oświadcza, że posiada pozwolenie na wykonanie robót budowlanych -Decyzję Prezydenta Wrocławia nr 1383/2016 z dnia 30 marca 2016r. a także pozwolenie konserwatorskie - Decyzję Prezydenta Wrocławia nr 1173/2015 z dnia 3 listopada 2015 r. oraz Decyzją Zmieniającą nr 1329/2016 z dnia 23 listopada 2016 r.
5) W zakres czynności objętych pełnieniem funkcji Inwestora Zastępczego wchodzić będą w szczególności:
a) Przejęcie od zarządcy kompletu dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniami na wykonywanie robót budowlanych na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na przeprowadzeniu remontu elewacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020,
b) Przejęcie i nadzoru nad realizacją umowy na roboty budowlane,
c) Przejęcie i nadzór nad realizacją umowy o sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji,
d) Prowadzenie korespondencji, składanie wyjaśnień, wniosków rozliczeniowych z prowadzonego remontu do Urzędu Marszałkowskiego,
e) sporządzanie dokumentacji remontowej, kosztorysowej, finansowo-rzeczowej zgodnie z zasadami i wytycznymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
f) zawiadomienie organu architektomczno-budowlanego o rozpoczęciu budowy,
g) przekazanie wykonawcy w imieniu inwestora kompletnej dokumentacji oraz terenu budowy,
h) w trakcie realizacji inwestycji zgłaszanie projektantowi wszelkich zastrzeżeń do projektu i dokonanie z nim niezbędnych uzgodnień i wyjaśnień,
i) przygotowanie materiałów do odbioru, powiadomienie wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego o terminie odbioru,
j) udział w czynnościach odbioru końcowego,
k) przekazywanie informacji inwestorowi dotyczących zapotrzebowania na środki finansowe,
1) prowadzenie narad roboczych na terenie inwestycji z udziałem zamawiającego,
m) uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych,
opinii, uzgodnień, stanowisk organów administracyjnych po zakończeniu procesu
inwestycyjnego,
n) występowanie w imieniu inwestora przed organami administracji publicznej w sprawach wynikających z realizacji inwestycji, w granicach udzielonych pełnomocnictw,
o) naliczanie w imieniu inwestora kar umownych oraz ewentualnie odszkodowań od
wykonawców zgodnie z zawartymi umowami, p) archiwizację korespondencji, dokumentacji i przekazanie ich inwestorowi w stanic
kompletnym po zakończeniu inwestycji, q) prowadzenie w imieniu zamawiającego rozliczeń finansowych, r) wykonanie rozliczenia końcowego inwestycji,
s) przekazywanie niezbędnych informacji do Urzędu Marszałkowskiego w czasie trwanie remontu, po jego zakończeniu i przez okres 5 lat od chwili końcowego rozliczenia z UM utrzymać trwałość projektu.
Wykonawcy występujący wspólnie zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.
Miejsce i termin składania ofert: MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferty w zamkniętych kopertach/opakowaniach należy składać w siedzibie Spółki ATENA & HJW przy ul. Ołbińskiej 6, pok. nr 16, w terminie do dnia 16.03.2018r. do godz. 15.30.
Zamawiający niezwłocznie, bez otwierania, zwraca ofertę złożoną po terminie.
Termin składania:2018-03-16
Wymagania:Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu w zamkniętej kopercie/opakowaniu. Koperta/opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy oraz opatrzone napisem:
,,Oferta na pełnienie obowiązków Inwestora Zastępczego w ramach remontu budynku przy ul. Henryka Pobożnego 25 we Wrocławiu, termin składania ofert: 16.03.2018 r. do godz. 15.30".
Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
Zmiany złożonej oferty muszą być dokonane w formie pisemnej w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu ofert. Odpowiednio opisaną kopertę/opakowanie zawierające zmiany oferty należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem ,,ZMIANA". W przypadku złożenia kilku ,,ZMIAN" kopertę/opakowanie każdej ,,ZMIANY" należy dodatkowo opatrzyć napisem ,,ZMIANA Nr.....".
Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, które należy dokonać w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu ofert. Odpowiednio opisaną kopertę/opakowanie zawierające zmiany oferty należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem ,,WYCOFANIE".
OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
1. CENA OFERTY ma charakter ryczałtowy.
2. CENA OFERTY winna uwzględniać wartość wszystkich czynności wykonywanych w ramach zamówienia - określonych w rozdz. III niniejszego zapytania ofertowego.
3. CENĘ OFERTY należy obliczyć uwzględniając zakres robót budowlanych określonych w dokumentacji projektowej w oparciu o które będą one wykonywane i nadzorowane.
4. CENĘ OFERTY należy podać w złotych polskich brutto, z uwzględnieniem należnego podatku VAT.
5. CENĘ OFERTY należy podać z dokładnością do 0,01 zł. (1 grosza).
KRYTERIA OCENY I WYBORU OFERTY
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty będą stosowane następujące kryteria i procentowa ich waga:
CENA OFERTY - 100% (100 pkt)
2. Sposób dokonywania oceny ofert i przydzielania punktów: w celu przydzjelenia punktów za cenę należy:
a) ustalić dla każdej z ofert cenę na podstawie ,,formularza ofertowego"
b) ustalić ofertę o najniższej cenie i przydzielić jej najwyższą ilość, tj. 100 pkt.
c) pozostałym ofertom przydzielić punkty za cenę wg wzoru:
Numer dokumentu:DU/2/ZO/2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: