Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 16632320 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-01-09
Przedmiot ogłoszenia:POBIERANIE ORAZ WYKONYWANIE BADAŃ WODY NA PŁYWALNI
Organizator:Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Adres: ul. Olimpijska 3, 96-500 Sochaczew
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. sochaczewski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 46 862-77-59
E-mail:
Opis:POBIERANIE ORAZ WYKONYWANIE BADAŃ WODY NA PŁYWALNI ,,ORKA" W SOCHACZEWIE.
II. Opis przedmiotu zamówienia i zakres usługi:
1. Przedmiotem umowy jest pobieranie oraz wykonywanie badań wody na pływalni ,, ORKA" ul. Olimpijska 3, 96-500 Sochaczew.
2. W ramach wykonywania przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest do:
a) pobierania próbek wody w siedzibie Zamawiającego,
b) wykonania badań wody zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016 ).
c) dostarczania do siedziby Zamawiającego wyników badań wody w terminie do 10 dni od dnia ich poboru.
3. Wykonawca przedstawi certyfikaty akredytacji analiz laboratoryjnych niezbędnych do wykonywania usługi.
4. Częstotliwość pobierania próbek wody i specyfikację badań oraz proponowane terminy poboru próbek stanowią załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania.
Miejsce i termin składania ofert: VII. Miejsce i termin składania ofert
Oferty należy wypełnić i złożyć według formularza stanowiącego załącznik nr 2 oferty wraz z zaparafowaną propozycją umowy stanowiącą załącznik nr 3, do niniejszego zaproszenia do składania ofert. Formularz winien zostać wypełniony przez Wykonawcę bez dokonywania w nim zmian.
Oferty można przesłać: pisemnie: na adres MOSiR ul. Olimpijska 3, 96-500 Sochaczew w terminie do dnia 15.01.2019 r. do godz. 10:00 z dopiskiem: ,,Wykonywanie badań wody na pływalni". Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godz. wpływu ofert do zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztowa, kurierską.
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 15.01.2019 r. o godzinie 10:05.
Termin składania:2019-01-15
Miejsce i termin realizacji:III. Termin realizacji przedmiotu umowy: od 25 stycznia 2019 r. do 24 stycznia 2020 r.
IV. Rozliczenie
Zapłata wynagrodzenia następować będzie na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego w terminie 30 dni od daty jej dostarczenia.
Wymagania:VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie muszą dostarczyć Wykonawcy:
1) Oferta Wykonawcy.
2) Referencje.
3) Certyfikaty akredytacji analiz laboratoryjnych niezbędnych do wykonywania usługi.
4) Zaparafowaną propozycje umowy.
IX. Ogłoszenie wyników postępowania:
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli ofertę o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, cenę wybranej oferty.
X. Zamawiający informuje, iż:
1) podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów oceny ofert, o miejscu i terminie podpisania umowy zawiadomi Wykonawcę,
2) w wypadku zmiany przepisów dotyczących przedmiotu oferty, umowa może zostać aneksowana lub rozwiązana, ilość i częstotliwość badań może ulec zmianie, za dodatkowe badania nie ujęte w harmonogramie stanowiącym zał. nr 1 przysługuje Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie wg cennika złożonej oferty,
5) zastrzega sobie możliwość wystosowania zleceń nie objętych cennikiem zawartym w ofercie, będą wtedy stosowane ceny w/g cennika ogólnego Wykonawcy.
6) zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia przetargu w każdym czasie bez podania przyczyny i uzasadnienia, a Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego w takim przypadku żadne roszczenia.
Uwagi:VIII. Kryteria stosowane przy wyborze oferty:
100 % -cena
XI. KLAUZULA INFORMACYJNA - OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.
1. Informacje dotyczące administratora danych
Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będzie Miejskie Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie. Mogą się Państwo z nami kontaktować w następujących sposób:
? listownie na adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji , ul. Olimpijska 3, 96-500 Sochaczew.
? poprzez e-mail:
? telefonicznie: (0-46) 86-77-59
2. Inspektor ochrony danych
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą mogą się państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem ochrony danych mogą się Państwo kontaktować w następujący sposób:
? listownie na adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji , ul. Olimpijska 3, 96-500 Sochaczew.
? poprzez e-mail:
? telefonicznie: (046) 86-77-59 wew. 124
3. Cel przetwarzania Państwa danych oraz podstawy prawne
Państwa dane będą przetwarzane w celu związanym z postepowaniem, o udzielenie zmówienia publicznego . Podstawa prawną ich przetwarzania jest Państwa zgoda wyrażona poprzez akt uczestnictwa w postepowaniu oraz następujące przepisy prawa:
? ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj.Dz.U.z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) ,
? rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielnie zmówienia (Dz. U 2016 r. poz. 1126)
? ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz. U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).
4. Okres przechowywania danych
Państwa dane pozyskiwane w związku z postępowaniem o udzielnie zamówienia publicznego przetwarzane będą przez okres 5 lat: od dnia zakończenia postepowania o udzielenie zamówienia.
5. Komu przekazujemy Państwa dane ?
1. Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne.
2. Ograniczenie dostępu do Państwa danych o których mowa wyżej może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z art. 8 ust 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U 2017 poz. 1579 ze zm.)
3. Ponadto odbiorcą danych zawartych w dokumentach związanych z postepowaniem o zamówienie publiczne mogą być podmioty z którymi Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie zawarł umowy dotyczące prowadzenia obsługi księgowo-płacowej. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych.
6. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
Państwa dane nie będą przekazywane do państw EOG.
7. Przysługujące Państwu uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych
W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielnie zamówienia publicznego przysługują Państwu następujące uprawnienia:
? prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymywania ich kopii;
? prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
? prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązywania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
? prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa,
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Obowiązek podania danych
Podanie danych osobowych w związku z udziałem w postepowaniu o zmówienia publiczne nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału. Wynika to stąd, że w zależności od przedmiotu zamówienia, zamawiający może żądać ich podania na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U 2017 poz.1579) oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych, a w szczególności na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U 2016 r. poz. 1126).
Kontakt:V. Wyjaśnienia dot. udzielenia przedmiotowego postępowania - udzielane są w formie elektronicznej i pytania należy kierować na adres e-mail: mosir@mosir.sochaczew.pl
Źródło: Internet i własne