Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 24300139 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-11-30
Przedmiot ogłoszenia:Posiłki regeneracyjne
Organizator:Gmina Środa Śląska
Adres: Pl. Wolności 5, 55-300 Środa Śląska
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. średzki (śląski)
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (71)39 60 724
E-mail:
Opis:Posiłki regeneracyjne dla strażników Straży Miejskiej w Środzie Śląskiej
II. Przedmiot zamówienia:
POSIŁKI PROFILAKTYCZNE, KTÓRE PRZYSŁUGUJĄ W ZWIĄZKU Z ROZPORZĄDZENIEM RADY MINISTRÓW W SPRAWIE PROFILAKTYCZNYCH POSIŁKÓW I NAPOJÓW Z DNIA 28 MAJA 1996 R. (DZ. U. 1996 NR 60 POZ. 279 ZE ZM.) NA PODSTAWIE ART. 232 KODEKSU PRACY W OKRESIE OD 01 STYCZNIA DO 31 MARCA ORAZ OD 01 LISTOPADA DO 31 GRUDNIA - STRAŻNIKOM PŁCI MĘSKIEJ, NATOMIAST KOBIETOM PRZEZ CAŁY ROK. POSIŁKI SKŁADAĆ SIĘ BĘDĄ Z ZUPY Z DODATKIEM MIĘSA.
II.II. Nie przewiduje się udzjelenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług.
II.III. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
II.IV. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
II. V. Dopuszcza się udziału podwykonawców
Miejsce i termin składania ofert: 1) osobiście w siedzibie: Urząd Miejski Wydział Zamówień Publicznych pok. B-13; 55-300 Środa Śląska; Pl. Wolności 5 lub przesłać na adres: Gmina Środa Śląska, 55-300 Środa Śląska; Pl. Wolności, pok. B-13 (z oznaczeniem koperty WZP 271.9-96/22) lub na e-mail boguslawa.maliszewska@srodaslaska.pl w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 06.12.2022r. do godz. 11:00
Termin składania:2022-12-06
Miejsce i termin realizacji:III. Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.:
Mężczyźni (6 osób) od 1 stycznia do 31 marca 2023 r. i od 01 listopada do 31 grudnia 2023 r. , co stanowi 530 posiłków;
Kobiety (4 osoby) od dnia 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. co stanowi 500 posiłków. Podobne ilości posiłków, są ilościami orientacyjnymi. Zamawiający zastrzega, że ilości te mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu.
Wadium:nie wymagane
Wymagania:IV. Kryteria wyboru:
Zamawiający oceni złożone oferty wg następujących kryteriów:
1. cena zamówienia - waga 100%, ocena w skali punktowej 100 pkt
1. Liczba punktów przyznana przez komisję przetargowa za kryterium Cena n-tej oferty zostanie określona wg wzoru:
Nc = 100pkt x Cn/Cbo x 100% gdzie:
Nc -punktacja badanej oferty Cn- najniższa cena ofertowa Cbo- cena badanej oferty
V. Oferta musi być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz.
VI. Oferta powinna zawierać :
1. Cenę ofertową brutto za realizację usługi zgodnie z punktem II zaproszenia do złożenia oferty (wg załącznika nr 1 do zaproszenia).
2. Wartość cenowa należy podać w złotych polskich cyfra - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.
3. Cena powinna zawierać wszelki koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
4. Nr rachunku bankowego, na który zostanie przelane ewentualne wynagrodzenie Wykonawcy.
IX. Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki rachunkowe i pisarskie.
X. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zaproszeniu do złożenia oferty i przedstawi najkorzystniejszą ofertę w oparciu o kryteria wyboru określone w zaproszeniu do złożenia oferty, z zastrzeżeniem pkt. XII.
XI. Zamawiający powiadomi Wykonawców o wyniku postępowania faksem lub pocztą elektroniczną i zamieści na stronie internetowej.
XII. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania bez podania przyczyny.
XIII. Termin związania ofertą
1. Wykonawcy zostają związani ofertą przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
XIV. Wymagania dotyczące wadium Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XVI. Istotne warunki umowy
Zamawiający nie przewiduje istotnych warunków umowy.
XVII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1) nie podlegają wykluczeniu
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, Wykonawca musi złożyć oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu, zgodnie z wzorem jako załącznik do ZO
1.2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego
1. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, Wykonawca musi złożyć oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu, zgodnie z wzorem jako załącznik do ZO.
2. Sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, Wykonawca musi złożyć oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu, zgodnie z wzorem jako załącznik do ZO.
3. Zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, Wykonawca musi złożyć oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu, zgodnie z wzorem jako załącznik do ZO.
XVIII. Sposób przygotowania oferty:
Należy wypełnić załączony formularz oferty (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego)
Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:
- załącznik nr 2 - oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
Kontakt:VIII. Osobami do kontaktu z Wykonawcami są:
- sprawy proceduralne: Bogusława Maliszewska - Wydział Zamówień Publicznych tel. 71 39-60-724, e-mail: boguslawa.maliszewska@srodaslaska.pl
- sprawy dotyczące przedmiotu zamówienia: Agnieszka Tomaszewska, z-ca komendanta Straży Miejskiej, tel. 71 39-60-738
Kod CPV:55321000-6, 55320000-9
Numer dokumentu:WZP 271.9-96/22
Źródło: Internet i własne