Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-12-12
Przedmiot ogłoszenia:Prace Budowlane
Organizator:Ikar Service Krzysztof Jatczak
Adres: Przemysłowa 1, 07-411 Ławy
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. ostrołęcki
podlaskie, pow. bielski (podlaski)
Państwo: Polska
NIP:PL7581493975
Telefon / fax:661333346
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/138592
Opis:Prace Budowlane w hali produkcyjno - magazynowej.
Powstaje w kontekście projektu
POIR.03.02.02-00-1796/19 - Wdrożenie innowacyjnej technologii przegród nadbudów w oparciu o lekki szkielet drewniany

Część 1
Prace Budowlane w hali produkcyjno - magazynowej

Przedmioty zamówienia
Roboty budowlane
Roboty budowlane
Opis
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia są Prace Budowlane w hali produkcyjno - magazynowej.
Prace obejmują:
1. Budowę bram wjazdowych, 6szt. 4,50m x 4,50m
2. Budowę systemu ogrzewania hali produkcyjno-magazynowej
3. Budowę wentylacji hali produkcyjno-magazynowej
4. Budowę sieci kanalizacyjnej odprowadzenia wód opadowych z dachu i placu wokół hali produkcyjno-magazynowej
5. Rozbudowę instalacji oświetleniowej
6. Rozbudowę instalacji elektrycznej wewnątrz hali produkcyjno-magazynowej
7. Budowę instalacji hydrantowej p-poż (200 mb,5 hydrantów)
8. Budowę instalacji alarmowej p-poż
9. Budowę orynnowania z podłączeniem do instalacji kanalizacyjnej
10. Budowę klap dymowych w naświetlach dachowych
11. Budowę magazynu głównego drewna konstrukcyjnego
12. Budowę pomieszczeń wydziału utrzymania ruchu
13. Budowę posadzki przemysłowej 3000 m2
14. Budowę Sieci komunikacyjnej światłowodowej
15. Budowę podstawy pod centrum obróbcze
16. Budowę ciągów komunikacyjnych wokół hali produkcyjno-magazynowej
Szczegółowy zakres robót zawiera dokumentacja projektowa wraz z specyfikacją zakresu robót, dostępna po złożeniu przez potencjalnego oferenta oświadczenia o poufności danych zawartych w przedmiotowej dokumentacji, stanowiącego załącznik nr 5 do zapytania.
Dodatkowe warunki
Gwarancja dla przedmiotu zamówienia musi wynosić minimum 24 miesiące.
Gwarancja min. 24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru. Oznacza to, iż w kryterium ,,okres gwarancji (w miesiącach)" Wykonawca może w składanej ofercie wskazać minimalny okres gwarancji 24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru.

Okres gwarancji
min. 24 miesiące
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-12-28
Miejsce i sposób składania ofert
Ofertę wraz z załącznikami należy składać w następujący sposób:
1) za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności pod adresem https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ lub
2) przesłać na adres: Ikar Service Krzysztof Jatczak, Ul. Przemysłowa 1, 07-411 Ławy lub
3) dostarczyć osobiście na adres: Ikar Service Krzysztof Jatczak, Ul. Przemysłowa 1, 07-411 Ławy lub
4) przesłać skan oferty na adres mailowy: ikarservice@ikarservice.pl
Termin składania:2022-12-28
Miejsce i termin realizacji:Harmonogram realizacji zamówienia
Termin wykonania zamówienia (roboty budowlanej) do 15.05.2023 r.
Planowany termin podpisania umowy
2023-01

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
podlaskie
Powiat
bielski
Gmina
Bielsk Podlaski
Miejscowość
Rajsk
Wymagania:Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających/podobnych
Warunki zmiany umowy
Warunki zmiany umowy oraz kary umowne znajdują się w załączniku- zapytanie ofertowe
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
Oferent posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeśli przepisy prawa nakładają taki obowiązek.
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Biorąc udział w postępowaniu należy wykazać zrealizowanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 roboty budowlanej o podobnym charakterze rodzaju i zakresie jak przedmiot zamówienia (np. hal produkcyjnych, magazynowych) o wartości nie mniejszej niż 600 000,00 złotych netto.
Typ
Potencjał techniczny
Opis
Oferent dysponuje potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
Oferent dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia
Oferent posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 600 000,00 zł .
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy odnośnie powiązań kapitałowych lub osobowych
3. Załącznik nr 3 - Wykaz robót
4. Oryginał bądź kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem polisy ubezpieczeniowej
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
5. Załącznik nr 4 - Kosztorys ofertowy

Oferty otrzymane po terminie nie podlegają ocenie.
Rozpatrzeniu podlegają tylko oferty spełniające wszystkie wymagania określone w zapytaniu ofertowym.
Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących złożonych ofert.
Oferty, które będą dostarczane elektronicznie powinny być podpisane przez Oferenta i przesłane w formie skanu.
W przypadku ofert dostarczonych za pośrednictwem poczty bądź kuriera decyduje data wpływu do siedziby firmy, a nie data nadania.
Wymagania w stosunku do ofert
1. Prawidłowo złożona oferta powinna zawierać:
- Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
- Załącznik nr 2 - Oświadczenie odnośnie powiązań kapitałowych lub osobowych
- Załącznik nr 3 - Wykaz robót
- Oryginał bądź kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem polisy ubezpieczeniowej
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia
- Załącznik nr 4 - Kosztorys ofertowy
- Datę i miejsce przygotowania oraz termin ważności oferty
- Odniesienie się do kryteriów oceny ofert
- Dane kontaktowe Oferenta
2. Oferta musi być podpisana przez Oferenta tzn. musi być opatrzona podpisem osoby do tego uprawnionej zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.
3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim na formularzu stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego
4. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych.
5. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających/podobnych.
6. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej ilości ofert lub oferty zawierającej alternatywy spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Oferenta.
7. W przypadku złożenia oferty w walucie obcej, przeliczenie waluty na PLN odbędzie się wg średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu oceny ofert.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Dodatkowe informacje (warunki)
1. Termin ważności oferty: minimum 60 dni od daty wystawienia oferty.
2. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Oferent.
3. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego zapytania ofertowego.
4. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw, znaków towarowych lub pochodzenia Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zastosowania równoważnych rozwiązań, tzn. takich, których parametry techniczne są równoważne - co najmniej takie same (nie gorsze) od tych podanych w przedmiocie zamówienia.
5. W przypadku opisania przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
6. Zamawiający zastrzega, że Wykonawca, który powoła się na rozwiązanie równoważne, zobowiązany jest wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.
7. Zamawiający zastrzega prawo do wezwania Wykonawcy do złożenia dodatkowych wyjaśnień celem jednoznacznego ustalenia parametrów oferowanych materiałów/urządzeń i ich oceny pod kątem równoważności.
8. Za rozwiązania równoważne Zamawiający uzna te, którego standardy, cechy
jakościowe, funkcjonalności, parametry techniczne i użytkowe są takie same lub nie gorsze oraz które spełniają wszystkie wymagania Zamawiającego określone w opisie przedmiotu zamówienia.
9. Materiały użyte do wykonania zamówienia mają być w gatunku I, bez wad i widocznych uszkodzeń.
10. Zamawiający dopuszcza możliwość płatności zaliczkowych na poczet wykonania zamówienia wybranemu Wykonawcy.
11. Odbiory
a. Dopuszcza się możliwość przeprowadzania odbiorów częściowych prac, odbioru prac ulęgających zakryciu. Z czynności odbioru zostanie sporządzony Protokół Końcowy.
b. Protokół Końcowy zostanie sporządzony w obecności przedstawiciela Zamawiającego, Wykonawcy odpowiedzialnych za wykonanie prac objętych Protokołem Końcowym.
c. Po prawidłowym zrealizowaniu całości Przedmiotu Umowy, Wykonawca zgłosi Roboty do odbioru w sprawie odbioru końcowego. Zamawiający przystąpi do odbioru w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia, pod warunkiem wcześniejszego, przekazania Dokumentacji Powykonawczej zgodnie z Umową. Z czynności odbioru zostanie sporządzony Protokół Końcowy w obecności przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.
d. Odbiór końcowy będzie uważany za dokonany z chwilą podpisania przez Strony Protokołu Końcowego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcę odpowiedzialnych za wykonanie prac objętych Protokołem Końcowym bez uwag, stwierdzającego prawidłowe i całościowe wykonanie Przedmiotu Umowy.
e. Data Protokołu Końcowego bez uwag będzie dniem początku biegu gwarancji wykonanych Robót.
12. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury częściowej będziemy zaakceptowany i podpisany przez Zamawiającego protokół przerobowy - zaawansowania robót, potwierdzający wykonanie zakresu robót wymaganych w danym etapie ( poza ewentualną pierwszą płatnością zaliczkową).
13. Podstawą do dokonania między Zamawiającym i Wykonawcą rozliczenia końcowego i wystawienia faktury końcowej jest dokonanie odbioru końcowego, a także spełnienie przez Wykonawcę wszystkich innych obowiązków przewidzianych Umową.
14. Do udzielania wyjaśnień w sprawie zapytania ofertowego upoważniony jest p.
Krzysztof Jatczak. Pytania należy kierować do dnia 27.12.2022 r. na adres mailowy:
ikarservice@ikarservice.pl lub za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności pod
adresem https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2022-12-12
Data ostatniej zmiany
2022-12-12 15:13:12

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Całkowita cena netto
Maksymalną liczbę punktów (80) otrzyma Oferent który zaproponuje najniższą cenę natomiast pozostali Oferenci otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów obliczoną według wzoru:
C=(Cn/Co)*80
gdzie: C n- cena zamówienia oferty najtańszej
C o - cena zamówienia oferty ocenianej
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Okres gwarancji (w miesiącach)
Maksymalną liczbę punktów (20) otrzyma Oferent, który zaproponuje najdłuższy okres gwarancji liczony w miesiącach. Przy czym minimalny okres gwarancji musi wynosić 24 miesiące.
G=(Go/Gn)*20
gdzie: G o - gwarancja oferowana
G n - najdłuższy okres gwarancji
Kontakt:Osoby do kontaktu
Krzysztof Jatczak
tel.: 661333346
e-mail: ikarservice@ikarservice.pl
Kod CPV:45000000-7, 45210000-2, 45213250-0, 45223000-6, 45223100-7, 45223110-0, 45223200-8, 45223210-1, 45233252-0, 45233253-7
Numer dokumentu:2022-2253-138592
Źródło: Internet i własne
Załączniki: