Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-12-20
Przedmiot ogłoszenia:Prace remontowe, konserwacyjne i naprawcze urządzeń energetycznych i urządzeń oświetlenia zewnętrznego
Organizator:Urząd Miasta Wałcz
Adres: Plac Wolności 1, 78-600 Wałcz
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. wałecki
Państwo: Polska
Telefon / fax:Telefon: 67 258 44 71
E-mail:
Opis:2. Przedmiot zamówienia: Prace remontowe, konserwacyjne i naprawcze urządzeń energetycznych
i urządzeń oświetlenia zewnętrznego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Wałcz w roku
2019.
Zamówieniem objętych jest 649 szt. słupów oświetleniowych i 730 szt. opraw oświetleniowych o
wg załącznika do niniejszego zapytania ofertowego.
W przypadku zwiększenia się ilości opraw oświetleniowych podlegających konserwacji
i remontowi w okresie obowiązywania umowy, miesięczny ryczałt zostanie zwiększony
aneksem do umowy. Nowa kwota ryczałtu miesięcznego stanowić będzie iloczyn ilości opraw
oświetleniowych i stawki konserwacji 1 oprawy miesięcznie wyszczególnionych w umowie.
Szczegółowy zakres czynności stanowiących przedmiot zamówienia obejmuje:
1) natychmiastowe usuwanie zgłoszonych awarii obwodów oświetleniowych, a także
zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zdrowia i życia ludzi,
2) przyjmowanie zgłoszeń telefonicznych lub za pośrednictwem poczty e-mail od
Zamawiającego o nieprawidłowym działaniu oświetlenia i niezwłoczne usuwanie
nieprawidłowości,
3) bieżąca, niezbędną wymianę niesprawnych - zużytych, funkcjonujących wadliwie lub
uszkodzonych elementów oświetlenia, a w szczególności źródeł światła (żarówek),
dławików, układów zapłonowych, oprawek, zacisków, gniazd i wkładek bezpiecznikowych
(bezpieczników), styczników, przewodów wysięgników oraz opraw, w terminach od
momentu powiadomienia do wykonania następującego zakresu prac:
- naprawa urządzeń sterowania oświetleniem - do 48 godzin
- naprawa linii kablowej, teren miasta - do 5 dni
- wymiana pojedynczych zużytych źródeł światła, teren miasta - do 5 dni,
4) sprawdzanie i naprawa uszkodzonych: styków, połączeń przewodów w oprawach
i słupach, wnęk bezpiecznikowych, końcówek kabli, uszkodzonych odcinków kabli
sterujących i oświetleniowych, itp.,
5) bieżące sprawdzanie i niezwłoczna naprawa niesprawnych układów zapłonowych opraw.
6) bieżące sprawdzanie stanu ochrony przeciwporażeniowej i przeciwpożarowej - pomiary
i badania eksploatacyjne ( sprawdzanie stanu technicznego i pomiar skuteczności ochrony
przeciwporażeniowej, pomiar stanu rezystencji izolacji, sprawdzanie oporności uziemień
roboczych),
7) bieżąca konserwacja i remonty szafek sterowniczych (szafek kablowych, oświetleniowych)
tablic oświetleniowych (rozdzielczych) i elementów układu sterującego oświetleniem - według
potrzeb,
8) przeglądy techniczne urządzeń oświetlenia drogowego w tym: słupów, wysięgników
i opraw - jeden raz w okresie obowiązywania umowy, przy czym protokół z
przeprowadzonego przeglądu Wykonawca zobowiązany jest przedstawić, niezwłocznie
Zamawiającemu w terminie do dnia 30 listopada 2019 r.,
9) sprawdzanie stanu technicznego, konserwację i naprawy osłon wnęk słupowych
( bezpiecznikowych) oraz połączeń na tablicach zaciskowych - według potrzeb,
10) sprawdzenie posadowienia, przywracanie pionowości słupów oraz sprawdzanie
mocowania oraz kontrolę stanu technicznego wysięgników i odbłyśników - według potrzeb.
11) mycie opraw oświetleniowych - jeden raz w trakcie trwania umowy,
12) usuwanie skutków wandalizmu i skutków wypadków drogowych, tj. uzupełnianie
brakujących lub zdewastowanych: kloszy, opraw, wysięgników, słupów, układów
sterowniczych, kabli oświetleniowych zasilających i sterowniczych, szafek, zamków
i zamknięć, tablic oświetleniowych itp. Urządzeń oświetlenia ulicznego i parkowego, po
uprzednim zgłoszeniu policji i Zamawiającemu, oraz po uzgodnieniu z Zamawiającym
zakresu wykonywanych prac w ilości nie większej niż 2 słupy i 2 oprawy w okresie
obowiązywania umowy,
13) wykonywanie pozostałych, nieopisanych wyżej usług towarzyszących, niezbędnych do
prawidłowego wykonania usługi konserwacji i utrzymania oświetlenia drogowego
i parkowego, będącego własnością Gminy Miejskiej Walcz, niezależnie od literalnych
postanowień umowy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
14) udzielenie przez Wykonawcę gwarancji, jakości na przedmiot świadczeń, tj. wykonane
usługi konserwacji i naprawy itp., oraz dostarczone w związku z nimi materiały i części
Wykonawca, jako wytwórca odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o
odpadach, ma obowiązek zagospodarowania odpadów powstałych podczas realizacji niniejszego
zamówienia w sposób zgodny z w/w ustawą, jak również z ustawą Prawo ochrony środowiska
oraz pokrywania kosztów utylizacji zużytych źródeł światła (lamp, żarówek), opraw, elementów
sterowania, zabezpieczeń itp., zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
Wykonawca przedstawi na żądanie Zamawiającego dokumenty potwierdzające
zagospodarowanie zużytych elementów oświetleniowych zgodnie z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa,
15) przekazywanie wykazu wykonanych prac w danym miesiącu (w formie załącznika do faktury).
Miejsce i termin składania ofert: 5. Miejsce i termin złożenia oferty: 28 grudnia 2018 r. do godz. 10;00
Ofertę prosimy
przesłać/dostarczyć na adres:
Kancelaria Ogólna (pokój nr 7), Urząd Miasta Wałcz, Plac
Wolności 1, 78-600 Wałcz lub pocztą elektroniczną na adres: kontakt@umwalcz.pl oraz
jzaremba@umwalcz.pl
Otwarcie ofert:6. Termin rozpatrzenia ofert: 28 grudnia 2018 r.
Termin składania:2018-12-28
Miejsce i termin realizacji:3. Termin realizacji zamówienia: 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
Wymagania:4. Okres gwarancji: 12 miesięcy licząc od dnia odbioru robót.
7. Warunki płatności: przelew w ciągu 14 dni licząc od dnia wpływu faktury do Urzędu Miasta
Wałcz.
9. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej.
10. Kryteria wyboru ofert:
- spełnienie warunków udziału w postępowaniu
- najniższa cena - 100%
11. Warunki udziału w zamówieniu:
- przedstawienie oferty cenowej
Kontakt:8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Janusz Zaremba i Krzysztof Jaworski
Numer dokumentu:IMGKiŚ.271.11.2018
Źródło: Internet i własne