Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 18992216 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-03-17
Przedmiot ogłoszenia:Przeprowadzenie audytu wewnętrznego
Organizator:Powiat Kępiński
Adres: Kościuszki 5, 63-600 Kępno
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. kępiński
Państwo: Polska
Telefon / fax:. 62 78 28 982
Opis:ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Powiecie Kępińskim
2. Przedmiot zamówienia: ,,Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Powiecie Kępińskim "
3. Wykonawca w ramach usługi zobowiązany jest do:
a) Identyfikacji i analizy obszarów ryzyka związanego z działalnością jednostki,
b) przygotowanie w porozumieniu z Kierownikiem jednostki planu audytu na okres od 10 kwietnia 2020 roku do 31 grudnia 2021roku,
c) przeprowadzenie sześciu zadań zapewniających dotyczących obszarów ryzyka gospodarowania majątkiem, finansów i księgowości, polityki bezpieczeństwa oraz oświaty (tj. zadania audytowe zgodnie z planem audytu na 2020 i 2021r., trzy zadania do 31 grudnia 2020r. i trzy zadania do 31 grudnia 2021r.)
d) sporządzenie pisemnych sprawozdań z realizacji zadań,
e) sporządzenie sprawozdania rocznego,
f prowadzenie bieżących i stałych akt audytu wewnętrznego,
g) usługi doradcze mające na celu usprawnienie procesów zarządzania oraz funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostce,
h) prowadzenie audytu wewnętrznego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przyjętymi standardami.
Audyt będzie prowadzony na podstawie upoważnień wydanych przez Zamawiającego.
Miejsce i termin składania ofert: 8. Miejsce i termin złożenia oferty:
1). Ofertę cenową wraz z załącznikiem nr 2 należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 27 marca 2020 roku do godziny 15:30 w formie papierowej w siedzibie Zamawiającego, tj. w Biurze Podawczym/pokój nr 4) Starostwa Powiatowego w Kępnie, ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno, 2) Koperta z ofertą powinna posiadać dopisek: ,,Oferta na przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Powiecie Kępińskim "
Termin składania:2020-03-27
Miejsce i termin realizacji:4. Termin realizacji zamówienia: od 10.04.2020 r. do 31.12.2021 r. (trzy zadania do 31 grudnia 2020r. i trzy zadania do 31 grudnia 2021r.)
Wymagania:11. Termin związania oferta - 30 dni licząc od terminu składania ofert
Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania ofert nie będą uwzględniane.
6. Wymagania dotyczące wykonawcy:
1) Wykonawca ubiegający się o realizację zamówienia powinien spełniać warunki z art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2019.869)
2) Wykonawca powinien wykazać się zrealizowaniem min. 5 audytów dla jednostek samorządu terytorialnego wykonanych w ostatnich 5 latach oraz udowodnić ze wykonał je należycie (przedłożyć referencje).
7. Sposób przygotowania oferty
a) Należy wypełnić formularz oferty - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
b) Dołączyć wykaz minimum 5 zrealizowanych audytów w jednostkach samorządu terytorialnego wykonanych w ostatnich 5 latach wraz z poświadczeniami (dowodami), że zostały wykonane należycie - załącznik nr 2 do zapytania ofertowego;
c) Dołączyć dokumenty potwierdzające posiadanie wyższego wykształcenia oraz kwalifikacji do przeprowadzenia audytu wewnętrznego, zgodnie z art. 286 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o finansach publicznych (Dz.U.2019.869)
Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej (na załączonym formularzu - Oferta cenowa). Oferty cenowe otrzymane przez Zamawiającego po terminie nie zostaną uwzględnione.
Uwagi:9. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium: najniższa cena - 100%. 1). Cena brutto oferty - waga 100 %
2). Cena wskazana w formularzu ofertowym musi być podana w PLN cyfrowo i słownie w kwocie brutto. Cena oferty zawiera podatek od towarów i usług. Cena oferty musi być wyrażona w złotych
polskich.
3). Cena za wykonanie zamówienia obejmuje wszystkie koszty niezbędne do całkowitego i efektywnego wykonania zamówienia. Cena za przeprowadzenie audytu jest stała i nie ulega zmianie w trakcie realizacji umowy,
4). Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów,
5). Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie
przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro, stanowiącego zał. do Uchwały nr 166.V.2017z
dnia 20.04. 2017 r. z zastrzeżeniem art. 701 ust. 3 oraz art. 703ust.2 kodeksu cywilnego.
6). Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, jeżeli oferty przewyższają kwotę która Zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia
7). Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający skontaktuje się z Oferentem w sprawie podpisania umowy.
8) Z Wykonawcą zostanie podpisana Umowa, której projekt stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany projektu umowy. 9). Starosta Kępiński zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez wyboru oferty bez podania przyczyny braku wyboru.
12. Postepowanie prowadzone zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
Z uwagi na wartość zamówienia nie przekraczająca 30 000 euro, postępowanie jest prowadzone bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, zgodnie z Regulaminem udzielania przez jednostki organizacyjne Powiatu Kępińskiego ( Uchwała Nr 166.V.2017Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 20 kwietnia 2017 r).
13. Załącznikami do zapytania są: 1.Formularz ofertowy (załącznik Nr 1)
2.Wykaz 5 zrealizowanych audytów w jednostkach samorządu terytorialnego wykonanych w ostatnich
5 latach wraz z poświadczeniami (dowodami), że zostały wykonane należycie - załącznik nr 2 do
zapytania ofertowego
3. Wzór umowy (załącznik Nr 3
4.Klauzula RODO - załącznik nr 4
Kontakt:10. Pracownikami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami na etapie prowadzenia postępowania są:
1) Magdalena Osada, tel. 62 78 28 982
2) Gabriela Miszkinis, tel. 62 78 28 942
Kod CPV:79212200-5
Numer dokumentu:AB. 272.2.3.2020
Źródło: Internet i własne
Załączniki: