Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 16591633 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-12-31
Przedmiot ogłoszenia:Przygotowanie i dostarczenie posiłków
Organizator:Fundacja Rudek Dla Życia
Adres: Hetmańska 40A, 35-045 Rzeszów
Województwo / powiat: podkarpackie, pow. Rzeszów
Państwo: Polska
Telefon / fax:512-265-206
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
Opis:Przygotowanie i dostarczenie posiłków dla uczestników projektu pn:" Rzeszowski Ośrodek Opieki Medycznej"
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania i dostawy posiłków dla 20 osób starszych/niesamodzielnych w wieku powyżej 65 lat do dziennego domu opieki w Rzeszowie. Przewidywana ilość posiłków nie więcej niż 11 560 w okresie realizacji usługi, przy założeniu, iż usługa będzie realizowana w okresie 24 miesięcy przez 21 dni w miesiącu (maksymalna ilość 20 posiłków dziennie). Zamówienie obejmuje przygotowanie i dostarczenie, śniadania wraz z napojami oraz dwudaniowego obiadu z kompotem z owoców oraz odbiór resztek po posiłku. Jadłospis powinien być urozmaicony, a posiłki muszą zawierać produkty z następujących grup środków spożywczych: produkty zbożowe lub ziemniaki, warzywa lub owoce, mleko lub produkty mleczne, mięso, ryby, jaja, orzechy, nasiona roślin strączkowych i inne nasiona oraz tłuszcze.
Cel zamówienia
Wybór wykonawcy usługi z zakresu cateringu na potrzeby realizacji projektu:"| Rzeszowski Ośrodek Opieki Dziennej"
Przedmiot zamówienia
1) Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie, w okresie od stycznia 2019 r. do grudnia 2020 r., śniadania i obiadów uczestnikom projektu*, Rzeszowskiego ośrodek opieki dziennej, w którym jednorazowo przebywać będzie ok. 20 podopiecznych.
Uczestnicy projektu: 20 osób niesamodzielnych powyżej. 65 r.ż., (w tym 14K, 6M), mieszkających na terenie Miasta Rzeszów/Powiat Rzeszowski, osoby które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki lub wsparcia.
2) Przewidywana ilość śniadań: 24 m-cy x śred. 22 dni x 20 os., tj. łącznie: 11 560 szt.
Przewidywana ilość obiadów dwudaniowych: 24 m-cy x śred. 22 dni x 20 os., tj. łącznie: 11 560 szt.
Podane ilości śniadań wraz z napojami oraz obiadów dwudaniowych są szacunkowe. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia jak i zwiększenia ilości zestawów cateringowych w zależności od rzeczywistej ilości uczestników w każdym dniu świadczenia usługi.
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert
do dnia 07-01-2019
Miejsce i sposób składania ofert
Ofertę wraz z załącznikami można złożyć osobiście pod adresem: Fundacja Rudek Dla Życia - Biuro projektu, ul. Marszałkowska 15, 35-215 Rzeszów lub poleconą przesyłką pocztową na wyżej wymieniony adres w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.01.2019 r. do godz. 15.00 (decyduje data i godzina wpływu).
Termin składania:2019-01-07
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: podkarpackie Powiat: Rzeszów Miejscowość: Rzeszów
Harmonogram realizacji zamówienia
Termin realizacji umowy dotyczącej poszczególnych części przedmiotu zamówienia: Części I, II, w przedziale czasowym od dnia podpisania umowy z wybranym Wykonawcą do 31.12. 2020 roku.
Wymagania:Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
1) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia własnych naczyń (zastawa ceramiczna oraz szklana), sztućców, termosów, tac oraz wszystkich pozostałych elementów wymaganych do prawidłowej realizacji usługi zapewnienia obiadu i/lub zapewnienia serwisu kawowego. Żadna z pozycji menu nie może być podana w opakowaniu fabrycznym.
2) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia śniadań wraz z napojami oraz obiadów do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, zapewnienia obsługi kelnerskiej, jak również uprzątnięcia każdorazowo pomieszczenia po zakończeniu świadczenia usługi.
3) W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do świadczenia usług zapewnienia śniadań i obiadu wyłącznie z produktów spełniających normy jakości produktów spożywczych, przestrzegania przepisów prawnych w zakresie przechowania i przygotowania artykułów spożywczych (m.in. Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. bezpieczeństwa żywności i żywienia Dz. U. nr 171 poz. 1125 ze zm.) dostosowanych do stanu zdrowia uczestników projektu, o czym zamawiający poinformuje wybranego Wykonawcę.
4) Wszystkie posiłki zapewnione przez Wykonawcę muszą być bezwzględnie świeże, przyrządzone w dniu świadczenia usługi. Użyte składniki muszą być wysokiej jakości. Posiłki muszą być serwowane estetycznie. Produkty przetworzone (takie jak kawa, herbata i inne) będą posiadały odpowiednią datę przydatności do spożycia.
5) Zamawiający nie dopuszcza przyrządzania dań ciepłych z produktów mrożonych. Wykonawca odpowiada za serwowanie dań obiadowych w taki sposób, aby zapewnić utrzymanie odpowiedniej temperatury dania.
6) Wykonawca powinien zapewnić zróżnicowane menu, wykorzystywanie produktów wysokiej jakości o odpowiedniej wartości odżywczej urozmaicenie posiłków żywnościowych ze szczególnym uwzględnieniem owoców i warzyw, przestrzeganie gramatury poszczególnych porcji żywnościowych zalecanych przez dietetyka.
7) Przygotowywanie posiłków odbywać się będzie z uwzględnieniem diet możliwych do stosowania w ROOD, np.: lekkostrawna, ogólna, cukrzycowa, niskotłuszczowa itd.
8) Wykonawca zobowiązany jest do zewnętrznego oznaczenia indywidualnych pojemników w sposób umożliwiający odróżnienie znajdujących się w nich diet.
9) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowywania posiłków dla uczestników projektu z uwzględnieniem diet specjalistycznych oraz bezwzględnej realizacji zarządzeń i zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego i Instytutu Żywności i Żywienia w sprawie norm wyżywienia i żywienia, jakie obowiązują w zamkniętych zakładach żywienia zbiorowego oraz zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r. Nr 136, poz.914 ze zm.)
Wiedza i doświadczenie
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy - osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Potencjał techniczny
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują potencjałem technicznym odpowiednim do wykonania przedmiotu zamówienia tj.: środki transportu wykorzystywanego do dostarczenia cateringu oraz zaplecza technicznego niezbędnego do przygotowania cateringu.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożonego zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do Zapytania ofertowego .
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
3) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania.
b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
c) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.
d) Nie otwarto wobec nich likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
e) Nie zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
f) Nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
g) Wobec, których sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienie na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
h) Nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
o uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
o posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
o pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
o pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
Uwagi:Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie kryterium spełnia-nie spełnia, tj. zgodnie z zasadą czy dokumenty zostały załączone do oferty i czy spełniają określone w zapytaniu ofertowym wymagania. Brak któregokolwiek z wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub załączenie ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym będzie skutkowało wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu.
Ocena ofert dokonana zostanie odrębnie dla każdej części przedmiotu zamówienia, zgodnie z podziałem wskazanym w pkt. 2 niniejszego zapytania ofertowego.
1) Zamawiający ustala następujące kryteria oceny oferty w ramach każdej części przedmiotu zamówienia - oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt:
2) Cena brutto oferty (maksymalnie 90 pkt)
3) Aspekt społeczny (maksymalnie 10 pkt)
Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty:
Kryterium: Cena brutto oferty
Kryterium ceny zostanie ocenione zgodnie z poniższym wzorem:
[Cena brutto z tytułu realizacji danej części przedmiotu zamówienia wskazana w ofercie z najniższą ceną ÷ cena brutto z tytułu realizacji danej części przedmiotu zamówienia wskazana w ofercie ocenianej] x 90 pkt.
Obliczenia zostaną dokonane z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
Podstawą do obliczenia będzie oferowana cena brutto zamówienia podana na formularzu ofertowym.
Kryterium: Aspekt społeczny
Wykonawca spełnia dodatkowo aspekty społeczne tzn. zatrudnia osoby z niepełnosprawnością bądź wykluczoną społecznie.
Punktacja:
Spełnia kryterium - 10 punktów
Nie spełnia kryterium - 0 punktów
Ostateczna liczba punktów obliczana będzie dla każdej z ofert zgodnie z wzorem:
P = A (pkt) + B (pkt),
gdzie:
P - liczba punktów badanej oferty
A - liczba punktów przyznanych w kryterium najniższa cena
B - liczba punktów przyznanych w kryterium aspekt społeczny
1) Za najkorzystniejszą w ramach danej części przedmiotu zamówienia zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. W przypadku gdy dwie lub więcej ofert uzyska taki sam bilans punktów, Zamawiający wybierze ofertę z niższą ceną. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.
Maksymalna ilość punktów do zdobycia we wskazanym kryterium wynosi 100 pkt. Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
FUNDACJA RUDEK DLA ŻYCIA
Adres
Hetmańska 40A
35-045 Rzeszów
podkarpackie , Rzeszów
NIP
8133701970
Tytuł projektu
Rzeszowski Ośrodek Opieki Dziennej
Numer projektu
RPPK.08.03.00-18-0091/17-00
Kontakt:Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Martyna Rudek-Idzik
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
512-265-206
Kod CPV:55300000-3
Numer dokumentu:1157957
Źródło: Internet i własne