Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-10-24
Przedmiot ogłoszenia:Przygotowanie i przeprowadzenie kursów
Organizator:Certes Sp. z o.o
Adres: ul. Wał Miedzeszyński 552c, 03-994 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
lubelskie, pow. puławski
Państwo: Polska
Telefon / fax:22 357 33 00
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
Opis:Zapytanie ofertowe nr 1/10/2019/0040
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przygotowanie i przeprowadzenie następujących kursów dla nauczycieli z Zespołu Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Puławach
Przedmiot zamówienia podzielony został na trzy części zamówienia. Oferta może zostać złożona na każdą z części zamówienia oddzielnie lub łącznie.
Pierwsza część zamówienia:
Kurs dla nauczycieli - wykorzystanie w nauczaniu E-podręczników dla 10 osób / czas trwania 8 godzin.
Druga część zamówienia:
Kurs dla nauczycieli - kurs w zakresie urządzeń energetycznych dla 10 osób / czas trwania 8 godzin.
Trzecia część zamówienia:
Kurs dla nauczycieli - obsługa programów do projektowania 3D dla 10 osób / czas trwania 8 godzin.
Cel zamówienia
CEL: Przygotowanie i przeprowadzenie następujących kursów dla nauczycieli z Zespołu Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Puławach
Przedmiot zamówienia podzielony został na trzy części zamówienia. Oferta może zostać złożona na każdą z części zamówienia oddzielnie lub łącznie.
Pierwsza część zamówienia:
Kurs dla nauczycieli - wykorzystanie w nauczaniu E-podręczników dla 10 osób / czas trwania 8 godzin.
Druga część zamówienia:
Kurs dla nauczycieli - kurs w zakresie urządzeń energetycznych dla 10 osób / czas trwania 8 godzin.
Trzecia część zamówienia:
Kurs dla nauczycieli - obsługa programów do projektowania 3D dla 10 osób / czas trwania 8 godzin.
Przedmiot zamówienia
Przygotowanie i przeprowadzenie następujących kursów dla nauczycieli z Zespołu Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Puławach
Przedmiot zamówienia podzielony został na trzy części zamówienia. Oferta może zostać złożona na każdą z części zamówienia oddzielnie lub łącznie.
Pierwsza część zamówienia:
Kurs dla nauczycieli - wykorzystanie w nauczaniu E-podręczników dla 10 osób / czas trwania 8 godzin.
Druga część zamówienia:
Kurs dla nauczycieli - kurs w zakresie urządzeń energetycznych dla 10 osób / czas trwania 8 godzin.
Trzecia część zamówienia:
Kurs dla nauczycieli - obsługa programów do projektowania 3D dla 10 osób / czas trwania 8 godzin.
Poniższy opis dotyczy wszystkich trzech części zamówienia:
Uczestnikami kursów będą nauczyciele Zespołu Szkół Nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Puławach ul. Jaworowa 1. Zajęcia będą się odbywały w salach udostępnionych przez Zespół Szkół nr 2. Zamówienie nie przewiduje usług cateringu dla uczestników kursów.
Wykonawca wytypowany do realizacji wyżej wymienionych kursów będzie musiał przygotować program realizacji kursów i materiały szkoleniowe we własnym zakresie, które będą posiadały logotypy zgodne z programem operacyjnym w ramach którego realizowany jest projekt.
Projekt przewiduje monitorowanie nabycia przez nauczycieli kompetencji zgodnie z "Wytycznymi MR w zakresie monitorowania postępu rzeczowego...".
Nabycie kompetencji (osiągnięcia efektów uczenia się spełniających określone standardy), zweryfikowane poprzez przeprowadzenie odpowiedniego sprawdzenia (egzamin). Fakt nabycia kompetencji weryfikowany ma być w ramach etapów:
1. Zakres-kursy doskonalące dla 10 nauczycieli
2. Wzorzec-nauczyciele nabędą kompetencje określone jako efekty uczenia się w szczegółowym programie każdego kursu
3. Ocena-przeprowadzenie weryfikacji na podstawie opracowanych przez Wykonawcę kryteriów oceny na zakończenie szkolenia w formie egzaminu
4. Porównanie-porównanie uzyskanych wyników etapu III (ocena) z przyjętym i wymaganiami efektami uczenia się.
Zajęcia organizowane będą w trybie weekend lub popołudnie.
Terminy realizacji zajęć ustalone będą na etapie realizacji usługi z uwzględnieniem możliwości wszystkich nauczycieli, w tym potrzeby godzenia życia zawodowego i rodzinnego nauczycieli. Zadanie organizowane będzie zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn poprzez zagwarantowanie równego udziału we wsparciu kobiet i mężczyzn dostarczona wiedza o takiej samej jakości merytorycznej.
Przewiduje się, że kursy odbywać się będą w miesiącach listopad - grudzień 2019 roku.
Wykonawca pokrywa we własnym zakresie koszty związane ze swoim dojazdem na zajęcia i ewentualne zakwaterowanie, wyżywienie.
Wstępny harmonogram zajęć zostanie przedstawiony wybranemu Wykonawcy w dniu podpisania Umowy. Przedstawiony harmonogram może ulec zmianie a nowe terminy zajęć będą ustalane z wybranym Wykonawcą na bieżąco.
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert
do dnia 31-10-2019
Miejsce i sposób składania ofert
a) Formularz ofertowy oraz załączniki do zapytania ofertowego muszą zawierać podpis Wykonawcy. Ofertę wraz z załącznikami można przesłać do Zamawiającego w formie skanu na adres mailowy: biuroprojektow@certes.pl
z dopiskiem ,,Szkoła Puławy"
b) Ofertę należy dostarczyć do końca dnia 31.10.2019 r. w wybranej dopuszczalnej formie jej składania.
c) Oferty dostarczone po tym terminie nie będą podlegały ocenie podczas procesu weryfikacji ofert.
Termin składania:2019-10-31
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: lubelskie Powiat: puławski Miejscowość: Puławy
Harmonogram realizacji zamówienia
Przewiduje się, że kursy odbywać się będą w miesiącach listopad - grudzień 2019 roku.
Wymagania:Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Wiedza i doświadczenie
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
a) Nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym w szczególności:
o uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
o posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
o pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
o pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
b) Nie znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej mogącej budzić poważne wątpliwości co do możliwości prawidłowego wykonania zamówienia, nie wszczęto wobec nich postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono upadłości; nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.
c) Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi posiadać odpowiedni potencjał kadrowy do realizacji zamówienia przez co rozumie się dysponowanie zasobem kadrowym zaangażowanym do realizacji usług będących przedmiotem oferty Wykonawcy (aktualnym na dzień składania ofert) stanowiącym o potencjale Wykonawcy.
d) Każdy z trenerów Wykonawcy oddelegowany do realizacji zamówienia musi posiadać: wykształcenie wyższe, minimum 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu podobnych zajęć.
(Przez pojęcie ,,2-letniego doświadczenia w prowadzeniu zajęć" Zamawiający rozumie min. 24-miesięczne zaangażowanie w wykonywaniu obowiązków zawodowych (bez względu na stosunek prawny w ramach, którego obowiązki te były wykonywane) w zakresie prowadzenia szkoleń podobnych/zbieżnych z przedmiotem zamówienia. Przez zaangażowanie w danym miesiącu rozumie się wykazanie w prowadzeniu szkolenia podobnego/zbieżnego z tematyką zamówienia w danym miesiącu) oraz dołączyć dokumentację potwierdzającą spełnianie przez wskazanego trenera wymagań podanych powyżej w tym: m.in. kopie: dyplomów, certyfikatów, referencji, zaświadczeń, umów, świadectw pracy i innych.
e) Wykonawca składający ofertę nie może być osobą, która została skazana za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia
f) Wykonawca powinien załączyć do oferty informację potwierdzającą kalifikacje i doświadczenie wykonania podobnej usługi zgodnie z wymogami przedmiotu zamówienia i kryteriów dostępu (np.: dyplomów, certyfikatów, referencji, zaświadczeń, umów, świadectw pracy i innych).
g) Wykazanego trenera można zastąpić innym ale posiadającym równoważne doświadczenie zgodnie z zapisami postępowania.
h) W Załączniku nr 4 należy wykazać doświadczenie osób mających świadczyć usługi w ramach przedmiotu zamówienia.
Warunki zmiany umowy
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy:
4.1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności tej zmiany.
4.2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień umowy w zakresie:
1) zmiany terminu realizacji wykonania przedmiotu umowy, w szczególności w sytuacji:
a. zmiany przepisów prawa;
b. okoliczności, których nie można było przewidzieć przy udzielaniu zamówienia;
c. wystąpienia siły wyższej;
2) mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W takim przypadku zmiany umowy zostaną ograniczone do zmian koniecznych do dostosowania przedmiotu umowy i dokumentacji do stanu zgodnego z prawem;
3) sposobu wykonywania przedmiotu zamówienia z uwagi na uzasadnione zmiany proponowane przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego;
4) ograniczenia zakresu usługi objętej niniejszą umową w przypadku stwierdzenia braku konieczności wykonywania części zamówienia;
5) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy - dopuszcza się zmianę osób przedstawionych w ofercie jedynie w uzasadnionych przez Wykonawcę przypadkach jak np. choroba, wypadek, siła wyższa inne przypadki, których nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia umowy oraz za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. Zamawiający nie może odmówić takiej zgody, jeśli nowe osoby będą spełniały warunki określone przez Zamawiającego w niniejszym zapytaniu.
6) przewidziane powyżej okoliczności stanowiące podstawę zmian do umowy, stanowią uprawnienie Zamawiającego nie zaś jego obowiązek wprowadzenia takich zmian. Nie stanowi zmiany umowy zmiana osób wskazanych do kontaktów między Stronami.
4.3 Płatności będą realizowane cząstkowo na podstawie prawidłowo wystawionego przez Wykonawcę rachunku/faktury VAT po każdym przepracowanym miesiącu w terminie 14 dni od wystawienia . Podstawą do wypłaty wynagrodzenia jest przekazania wszelkiej dokumentacji dot. wsparcia, który obejmuje dokument finansowy.
4.4 Umowa może zostać rozwiązana za wypowiedzeniem przez każdą ze stron z zachowaniem 15 dniowego okresu wypowiedzenia.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
ZAłączniki 1,2,3,4,5 oraz inne dokumety wymagane postępowaniem.
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności zamówienia uzupełniającego, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia.
Uwagi:Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Kryterium cena łączna brutto za daną część zamówienia - 100 punktów (dotyczy trzech części zamówienia, każda z części będzie oceniana osobno).
Poniższy wzór dotyczy obu części zamówienia, a punkty będą liczone dla każdej części zamówienia osobno według poniższego wzoru:
Najniższa łączna cena brutto
------------------------------------------------ x 100 = ilość punktów
Cena łączna brutto ocenianej oferty
W ramach kryterium cena Zamawiający przyzna Wykonawcy punkty za cenę przeprowadzonych zajęć dla nauczycieli zgodnym z przedmiotem zamówienia.
Łączna wartość przyznanej punktacji za jedną część zamówienia nie może przekroczyć 100 punktów.
Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Wykluczenia
o uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
o posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
o pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
o pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
POWIAT PUŁAWSKI
Adres
al. Królewska 19
24-100 Puławy
lubelskie , puławski
Numer telefonu
818868227
Fax
818868227
NIP
7162793224
Tytuł projektu
,,ZAWODOWCY - program doskonalenia zawodowego uczniów Zespołu Szkół Nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Puławach"
Numer projektu
RPLU.12.04.00-06-0040/17-00
Kontakt:Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Aneta Łozak
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
22 357 33 00
Kod CPV:80500000-9
Numer dokumentu:1213805, 1/10/2019/0040
Źródło: Internet i własne
Załączniki: