Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 15329621 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-05-04
Przedmiot ogłoszenia:Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych
Organizator:GMINA ALWERNIA
Adres: ul. Z. Gęsikowskiego 7, 32-566 Alwernia
Województwo / powiat: małopolskie, pow. chrzanowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: 12-283-11-15 wew. 324 Fax:12-283-17-92
E-mail:
Opis:zaprasza do złożenia ofert na: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych na terenie gminy Alwernia
Miejsce i termin składania ofert: 8. Miejsce oraz termin składania: Biuro Obsługi Klienta Urzędu miejskiego w Alwerni 10 maja 2018, godz. 12.00
Otwarcie ofert:otwarcie ofert w Sali nr 320 w UM Alwernia o godz. 12.30
Termin składania:2018-05-10
Miejsce i termin realizacji:4. Termin wykonania Zamówienia: 15 czerwca 2018 r.
Wymagania:5. Warunki udziału w postępowaniu (w tym dokumenty jakie powinna zawierać oferta): formularz ofertowy
5. Opis kryteriów wyboru Wykonawcy (w przypadku gdy cena nie jest jedynym kryterium): brak
6. Opis sposobu obliczenia ceny: podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN i jest ostateczną ceną oferty. Cena musi obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu Zamówienia. Cenę oferty należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Numer dokumentu:DIZP. 7021.2. 31.2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: