Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 23865660 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2022-09-13
Przedmiot ogłoszenia:Remont dachu
Organizator:Sąd Okręgowy w Częstochowie
Adres: ul. Dąbrowskiego 23/35, 42-200 Częstochowa
Województwo / powiat: śląskie, pow. Częstochowa
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (34) 368 44 30, Tel. 34 368 44 60, tel. 34 368 44 63
E-mail:
Opis:,,ROBOTY BUDOWLANE - Remont dachu segmentów E, F i G budynku Sądu Okręgowego w Częstochowie"
III.
Przedmiot zamówienia
1. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu są roboty budowlane w zakresie remontu dachu
segmentów E, F i G budynku sądu Okręgowego w Częstochowie przy Ul. Dąbrowskiego 2/35. Szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1. do Zaproszenia.
Zamówienie w określonym powyżej zakresie Wykonawca zobowiązany będzie realizować w oparciu
o:
1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik nr 1. do Zaproszenia;
2) zawartą umowę, której projekt stanowi Załącznik nr 2. do Zaproszenia.
2. Istotne postanowienia związane z realizacją przedmiotu zamówienia:
1) Wykonawca gwarantuje realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami określonymi
w niniejszym Zaproszeniu.
2) Wykonawca na własną odpowiedzialność i ryzyko zdobędzie wszelkie informacje, które mogą być
konieczne do przygotowania oferty.
3) Wykonawca ma obowiązek wyjaśnić z Zamawiającym wszystkie wątpliwości przed złożeniem oferty.
4) Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem swojej oferty oraz
wszelkich dokumentów z tym związanych.
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert upływa dnia: 23 września 2022 r. o godz. 10.00.
Ofertę w formie pisemnej należy przesłać na adres: Sąd Okręgowy w Częstochowie, Ul. Dąbrowskiego
23/35, 42-200 Częstochowa, z oznaczeniem, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 10, lub złożyć osobiście
w Sekretariacie Dyrektora Sądu Okręgowego w Częstochowie (poziom 1 - pok. 130).
Oferta składana elektronicznie winna być sporządzona jako dokument w formacie *.pdf
i spakowana z rozszerzeniem *.zip, zaszyfrowany hasłem i przesłany w wyznaczonym terminie składania
ofert, pocztą elektroniczną na adres e-mail:
dyrektor@czestochowa.so.gov.pl
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 września 2022 r. o godz. 10.30.
Termin składania:2022-09-23
Miejsce i termin realizacji:IV. Termin wykonania zamówienia
V. Informacje o treści zawieranej umowy oraz możliwości jej zmiany -
projektowane postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do
umowy
Wymagany termin realizacji zamówienia - maksymalnie 60 dni od dnia podpisania umowy.
Wymagania:Postępowanie prowadzone w trybie przewidzianym dla postępowań o wartości poniżej 130 000
złotych, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 11 września 2019 r.
(j.t. Dz.U. z 2022, poz. 1710)
2. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści
Zaproszenia oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem
o udzielenie zamówienia
https://czestochowa.so.gov.pl/
3. Słownik głównych pojęć w Zaproszeniu
Zaproszenie -
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
Zamawiający -
Zamawiający prowadzący postępowanie o udzielenie zamówienia tj. Sąd
Okręgowy w Częstochowie
Ustawa PZP -
ustawa Prawo zamówień publicznych z dn. 11 września 2019 r. (j.t. Dz.U.
z 2022, poz. 1710)
pisemne oświadczenie - oświadczenie wyrażone przy użyciu wyrazów, cyfr lub innych znaków
pisarskich, które można odczytać i powielić, w tym przekazywanych przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej.
forma pisemna -
aby zachować pisemną formę czynności prawnej należy złożyć
własnoręczny podpis na dokumencie obejmującym treść oświadczenia
woli.
II.
Tryb udzielenia zamówienia
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przewidzianym dla zamówienia
klasycznego o wartości mniejszej niż 130 000 złotych;
2. Niniejsze postępowanie prowadzone jest przez Sąd Okręgowy w Częstochowie na rzecz Sądu Rejonowego
w Częstochowie;
3. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (j.t. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710), zwanej dalej ,,ustawą PZP".
4. Niniejsze postępowanie może zostać unieważnione w następujących przypadkach:
1) nie złożono żadnej oferty;
2) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu tj. żadna z ofert nie spełnia wymagań określonych
w Zaproszeniu, po wyczerpaniu możliwości jej uzupełnienia lub poprawienia;
3) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia i nie ma możliwości zwiększenia tej kwoty do wysokości ceny oferty z najniższą ceną;
4) kiedy, w przypadku złożenia ofert o tej samej cenie, po wezwaniu do złożenia ofert dodatkowych, zostaną
złożone ponownie oferty o tej samej cenie;
5) kiedy nastąpi niedająca się przewidzieć zmiana okoliczności, powodująca że rozstrzygnięcie
postępowania nie leży w interesie publicznym;
6) gdy okaże się, że postępowanie obarczone jest nieusuwalną wadą, która prowadziłaby do zawarcia
umowy nieważnej lub niekorzystniej dla Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia lub pozostawienia niniejszego postępowania bez
rozstrzygnięcia, bez konieczności podawania przyczyny, również po dokonaniu czynności otwarcia ofert.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji ceny ostatecznej poprzez dodatkowe skierowanie zapytania
do Wykonawców, którzy złożyli oferty, o ewentualną możliwość uzyskania oferty korzystniejszej, ulepszonej
w ustalonych kryteriach oceny ofert.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru jako najkorzystniejszej kolejnej oferty wg rankingu ofert
nieodrzuconych, ustalonego na podstawie kryterium oceny ofert, w przypadku, gdy Wykonawca, który złożył
ofertę pierwotnie wybraną jako najkorzystniejsza, uchylił się od podpisania umowy. W przypadku powtarzania
się podobnych sytuacji Zamawiający wybierać będzie kolejne oferty w miarę możliwości finansowych oraz
posiadanych ważnych ofert.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi
którakolwiek z okoliczności wskazanych w ustawie z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835) - wyciąg z tej ustawy poniżej:
Art. 1.
W celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022 r., wobec
osób i podmiotów wpisanych na listę, o której mowa w art. 2, stosuje się:
1) (...);
2) (...);
3) wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie
ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054 i 2269
oraz z 2022 r. poz. 25);
(...)
Art. 7.
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11
września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej
o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca
2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba
wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę
lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie
decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia
29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką
dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.
2. Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w ust. 1.
3. W przypadku wykonawcy lub uczestnika konkursu wykluczonego na podstawie ust. 1, zamawiający odrzuca wniosek
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego lub ofertę takiego wykonawcy lub
uczestnika konkursu, nie zaprasza go do złożenia oferty wstępnej, oferty podlegającej negocjacjom, oferty dodatkowej,
oferty lub oferty ostatecznej, nie zaprasza go do negocjacji lub dialogu, a także nie prowadzi z takim wykonawcą
negocjacji lub dialogu, odrzuca wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie, nie zaprasza do złożenia pracy
konkursowej lub nie przeprowadza oceny pracy konkursowej, odpowiednio do trybu stosowanego do udzielenia
zamówienia publicznego oraz etapu prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Kontrola udzielania zamówień publicznych w zakresie zgodności z ust. 1 jest wykonywana zgodnie z art. 596 ustawy
z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.
5. Przez ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego lub dopuszczenie do udziału w konkursie rozumie się
odpowiednio złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursie, złożenie oferty, przystąpienie do negocjacji lub złożenie pracy konkursowej.
6. Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie ust. 1, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się
o udzielenie zamówienia publicznego lub dopuszczenie do udziału w konkursie lub biorą udział w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego lub w konkursie, podlegają karze pieniężnej.
7. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 6, nakłada Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji, w wysokości
do 20 000 000 zł.
8. Wpływy z kar pieniężnych, o których mowa w ust. 6, stanowią dochód budżetu państwa.
9. Przepisy ust. 1-8 stosuje się do postępowania zmierzającego do udzielenia zamówienia publicznego oraz konkursów
o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień
publicznych lub z wyłączeniem stosowania tej ustawy.
3. WIZJA LOKALNA
1) Zamawiający zaleca, aby złożenie oferty poprzedzone było odbyciem wizji lokalnej miejsc wykonywania
prac remontowych.
Koszt ewentualnej wizji lokalnej ponosi Wykonawca.
2) Termin i miejsce wizji lokalnej:
a) Miejsce wizji lokalnej: Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 23/35;
b) Termin wizji lokalnej należy uzgodnić z Zamawiającym poprzez wcześniejsze zawiadomienie
Zamawiającego o chęci odbycia wizji z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem. Tel. 34 368 44 60;
e-mail: dyrektor@czestochowa.so.gov.pl. Wizja będzie możliwa do odbycia nie później niż 2 dni przed
upływem ostatecznego terminu składania ofert.
4. PODWYKONAWSTWO
Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).
1. Zamawiający przewiduje zawarcie umowy w przedmiocie niniejszego zamówienia.
2. Udzielenie zamówienia nastąpi poprzez zawarcie umowy, której projekt stanowi Załącznik nr 2. do
Zaproszenia.
3. Umowa zostanie zawarta z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.
4. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym
w ofercie.
5. Wniesienie zastrzeżeń do umowy po zakończeniu postępowania będzie traktowane przez Zamawiającego
jako uchylanie się Wykonawcy od zawarcia umowy.
VI.
Informacje o sposobie porozumiewania się
1. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
2. Postępowanie jest jawne.
3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz inną korespondencję Wykonawca przekazuje pocztą
elektroniczną na adres: dyrektor@czestochowa.so.gov.pl.
4. Zamawiający będzie przesyłał Wykonawcy wszelkie pisma, przekazywane w ramach postępowania,
pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej, wskazany przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.
5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za odbieranie przekazywanej poczty. W przypadku zaniechania
odebrania przekazanej poczty Wykonawca ponosi wszelkie, wynikające z tego skutki.
6. Zamawiający nie wymaga potwierdzenia otrzymania przekazywanych pism/informacji.
7. Zawsze możliwa jest forma pisemna.
8. W ramach niniejszego postępowania wszelka korespondencja prowadzona jest w języku polskim.
9. Wszelką korespondencję dotyczącą niniejszego postępowania należy kierować na adres poczty elektronicznej
dyrektor@czestochowa.so.gov.pl lub złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego. Zaleca się
wskazywać w kierowanej korespondencji znak sprawy postępowania nadany przez Zamawiającego: IR-261-
11.2022.
Kontakt z wymienionymi osobami jest możliwy w godzinach pracy zamawiającego.
Zamawiający informuje, że wyżej wymienione osoby nie są upoważnione do udzielania Wykonawcom ustnych informacji
w zakresie wyjaśnienia treści Zaproszenia. Ze względu na obowiązek zachowania konkurencyjności postępowania
wszystkie ewentualne wyjaśnienia ustne nie są dla Wykonawcy wiążące.
VIII. Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania, tj.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2) posiadania wiedzy i doświadczenia, tj.
W odniesieniu do warunku udziału w postępowaniu dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełniał minimalne warunki umożliwiające realizację
zamówienia na odpowiednim poziomie jakości. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że
w okresie ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonał co najmniej dwie roboty, obejmujące swoim
zakresem prace związane z remontem i/lub wykonaniem dachu/pokrycia dachowego;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia tj.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej;
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na zasadzie: ,,spełnia/nie spełnia",
na podstawie złożonych oświadczeń, wymaganych w postępowaniu.
3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej nie dopuszcza łączenia
spełniania przez Wykonawców warunku dotyczącego posiadania doświadczenia. W tym zakresieP
przynajmniej jeden z Wykonawców, wspólnie ubiegających się o zamówienie, winien wykazać, że
samodzielnie spełnia ten warunek w całości.
4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych
zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie
zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może
mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
IX.
Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć Wykonawcy
1. Informacje dotyczące oświadczeń i dokumentów składających się na kompletną ofertę:
1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy - załącznik nr 3 do Zaproszenia,
2) Upoważnienie lub pełnomocnictwo uprawniające osobę/y podpisujące ofertę do jej podpisania w imieniu
wykonawcy składającego ofertę, o ile nie wynika ono z przepisów prawa lub z odpisu z rejestru.
2. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(spółki cywilne/konsorcja)
1) Dopuszczalne jest składanie ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
w tym wspólników spółek cywilnych.
2) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo do reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Razem z ofertą musi zostać złożone pełnomocnictwo
w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.
3) Do wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia stosuje się odpowiednio przepisy
dotyczące Wykonawcy.
4) Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana
Zamawiający może przed zawarciem umowy o zamówienie publiczne żądać umowy regulującej współpracę
tych Wykonawców.
3. Wszystkie dokumenty winny być złożone, w przypadku oferty składanej w formie pisemnej (papierowej),
w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (każda zapisana
strona). Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy
przedstawiona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej
prawdziwości. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkty 1), 2) i 3) należy złożyć w formie oryginału.
W przypadku składania oferty elektronicznie zaleca się złożenie jej w formie elektronicznej tj. podpisanej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym.
Dopuszcza się również przesłanie skanu oferty podpisanej własnoręcznym podpisem.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość uzupełniania ofert o brakujące dokumenty, z wyłączeniem
przypadku, gdy, pomimo uzupełnienia oferty, dalej podlegałaby ona odrzuceniu.
5. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
X. Wyjaśnianie treści Zaproszenia
XI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ WYMAGANIA FORMALNE
DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zaproszenia.
2. Zamawiający będzie udzielał wyjaśnień niezwłocznie, przed upływem terminu składania ofert, pod
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Zaproszenia wpłynie do Zamawiającego nie później niż 2 (dwa)
dni przed wyznaczonym terminem składania ofert. Po tym terminie Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub
pozostawić wniosek bez rozpoznania. Wszelkie pytania dotyczące wyjaśnienia treści Zaproszenia powinny
być wnoszone pocztą elektroniczną na adres: dyrektor@czestochowa.so.gov.pl. Zawsze dopuszczalna jest
forma pisemna.
3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał Zaproszenie,
bez ujawnienia źródła zapytania, a także zamieści na własnej stronie internetowej.
1. Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 3 do Zaproszenia,
w oparciu o opis przedmiotu zamówienia, zawarty w Załączniku nr 1. do Zaproszenia i zawierać cenę
ofertową wykonania zamówienia, z uwzględnieniem warunków wykonania przedmiotu zamówienia
2. Wykonawca przygotowuje i przedstawia ofertę zgodnie z opisem określonym w Zaproszeniu.
3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej lub w formie bądź postaci
elektronicznej.
4. Treść oferty musi odpowiadać treści Zaproszenia.
5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną kompletną ofertę. Oferty wykonawcy, który złoży więcej niż jedną
ofertę na ten sam zakres zamówienia, zostaną odrzucone.
6. Osoby wskazane w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadające
pełnomocnictwo muszą złożyć podpisy na:
- wszystkich stronach oferty,
- załącznikach,
- oraz w miejscach, w których wykonawca naniósł zmiany.
7. W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo
określające zakres umocowania, podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy.
8. Dla ofert składanych w formie pisemnej zalecane jest, aby wszystkie strony oferty były kolejno
ponumerowane, oparzone oryginalnymi podpisami osoby upoważnionej. Zaleca się również zamieszczenie
oferty w wewnętrznej i zewnętrznej kopercie, która będzie zaadresowana na Zamawiającego, na adres Sąd
Okręgowy w Częstochowie, ul. Dąbrowskiego 23/35 i oznaczonej hasłem:
OFERTA NA : R EMONT DACHU
IR-261-11.2022
NIE OTWIERAĆ PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT
Poza oznaczeniami podanymi powyżej koperta wewnętrzna winna posiadać nazwę i adres wykonawcy.
9. Dla ofert składanych elektronicznie zaleca się aby były one składane w formie elektronicznej (podpisane
kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej, opatrzonej podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym lub w postaci skanu oferty przygotowanej w formie pisemnej.
10. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę, pod warunkiem, że
Zamawiający otrzyma powiadomienie, przed upływem terminu do składania ofert. Powiadomienie musi być
złożone według takich samych zasad jak składana oferta z dopiskiem ZMIANA/WYCOFANIE.
XII.
Termin związania ofertą
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym
dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.
XIII. Sposób obliczenia CENY OFERTY
Oferta musi zawierać cenę brutto za cały przedmiot zamówienia, z wyszczególnieniem nw. pozycji,
wskazanych we wzorze Formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 3 do Zaproszenia,
1) Wartości netto wykonania zamówienia - liczbą w tabeli;
2) Stawki podatku VAT - liczbą w tabeli;
3) Wartości podatku VAT - liczbą w tabeli;
4) Wartości brutto wykonania zamówienia - liczbą w tabeli;
Cena oferty winna uwzględniać wszystkie koszty, opłaty niezbędne do wykonania i poniesienia przez
Wykonawcę, a konieczne do wykonania przedmiotu umowy oraz ewentualne upusty i rabaty.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca podał w formularzu ofertowym cenę ofertową wykonania
zamówienia, z uwzględnieniem warunków wykonania przedmiotu zamówienia.
Na cenę całkowitą składają się wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, wynikające wprost z opisu
przedmiotu zamówienia, oraz inne, nieujęte w opisie, a niezbędne do wykonania zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia rozliczenia w walutach obcych.
Płatnikiem za wykonane zamówienie będzie Sąd Okręgowy w Częstochowie.
XIV. SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT
Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie pisemnej lub elektronicznie w postaci elektronicznej,
wg wyboru Wykonawcy.
Nazwa oferty winna zawierać w swojej treści kombinację min. trzech cyfr (z zakresu od 0 do 9, unikając
kombinacji kolejnych liczb typu ,,123"), pozwalającą na przypisanie hasła do oferty.
Hasło do pliku, ze wskazaniem nazwy oferty, której dotyczy, winno zostać przesłane na ww. adres e-mail, po
upływie terminu składania ofert a przed terminem otwarcia ofert tj. pomiędzy godz. 10:00 a 10:30 dnia,
w którym upłynął ostateczny termin składania ofert.
6. Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania.
XV.
Kryteria oceny ofert, waga kryteriów i sposób oceny ofert
1. Kryteria oceny ofert
1)
Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, na podstawie nw. kryteriów oceny ofert:
L.p.
Nazwa kryterium
Waga w %
1. Cena brutto realizacji zamówienia
K C
80%
Gwarancja i rękojmia na wykonany przedmiot zamówienia K GR
2. wymagany minimalny okres gwarancji 36 m-cy,
20%
maksymalny oceniany okres gwarancji 72 m-ce
RAZEM
100%
Jako najkorzystniejsza spośród wszystkich złożonych ofert, niepodlegających odrzuceniu, zostanie
wybrana oferta, która uzyska największą liczbę punktów w ww. kryteriach oceny ofert.
2)
2. Sposób oceny ofert
1) W trakcie oceny ofert w poszczególnych kryteriach oceny ofert, ofertom przyznawane będą punkty wg
następujących zasad:
a) Cena brutto realizacji pełnego zakresu zamówienia
K C
K C
Cena brutto realizacji
zamówienia
=
najniższa Cena brutto realizacji zamówienia
Cena brutto realizacji zamówienia ocenianej oferty
x 100 pkt x 80%
b) Gwarancja i rękojmia na wykonany przedmiot zamówienia K GR
K GR
Gwarancja i rękojmia
na wykonany
przedmiot zamówienia
=
Gwarancja i rękojmia na wykonany przedmiot zamówienia
z oferty ocenianej
Najdłuższa oferowana Gwarancja i rękojmia na wykonany
przedmiot zamówienia
x 100 pkt x 20%
2) Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zaokrąglenie dokonywane
będzie z zastosowaniem zasad matematycznych tj. w przypadku liczby ? 5 na trzecim miejscu po
przecinku zwiększa się liczbę na drugim miejscu po przecinku o 1; w przypadku liczby < 5 na trzecim
miejscu po przecinku liczba na drugim miejscu po przecinku pozostaje bez zmian;
3) Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki
sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę,
która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
4) Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę
z najniższą ceną.
5) Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt 5), Zamawiający wzywa
wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert
dodatkowych zawierających nową cenę.
6) Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane
w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
7) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści
złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
8) Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
XVI. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia, której projekt stanowi Załącznik nr 2 do Zaproszenia, bez
zbędnej zwłoki, po dniu przekazania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej.
Przed udzieleniem zamówienia Wykonawca, którego ofertę wybrano, zobowiązany będzie do przedłożenia
potwierdzenia posiadania aktualnego ubezpieczenia prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie
odpowiedzialności cywilnej, na kwotę nie mniejszą niż 50 000,00 złotych.
UWAGA!
Wskazane powyżej załączniki do Zaproszenia Wykonawca wypełnia stosownie do treści niniejszym Zaproszeniu.
Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów wynikające ze złożenia oferty
wspólnej. Wprowadzone przez Wykonawcę zmiany nie mogą zmieniać treści załączników.
Uwagi:4. Ochrona danych osobowych
TOŻSAMOŚĆ I DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego jest Sąd Okręgowy w Częstochowie z uwzględnieniem regulacji zawartych w art. 175a, art. 175c, art. 175da, art.
175db ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych.. Dane kontaktowe administratora: Sąd
Okręgowy w Częstochowie, ul. Dąbrowskiego 23/35, 42-200 Częstochowa, nr. tel.: 343684410, e-mail:
so.czestochowa@czestochowa.so.gov.pl, ePUAP: /w9rv52dy3e/SkrytkaESP.
DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
Administrator danych osobowych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się w każdej
sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych w Sądzie Okręgowym w Częstochowie, nr. tel.: 343684426, adres e-
mail: iod@czestochowa.so.gov.pl.
CEL PRZETWARZANIA DANYCH I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA
Sąd Okręgowy w Częstochowie jako administrator przetwarza dane osobowe w celu wykonania umowy lub do podjęcia
działań przed zawarciem umowy, realizacji obowiązków w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej
administratorowi i w celu związanym z postepowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Podstawą prawną
przetwarzania będzie również zgoda wyrażona poprzez akt uczestnictwa w postępowaniu oraz następujące przepisy
prawa: ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.), ustawa o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164 ze zm.).
INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH
Dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą wszystkim
zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego jest jawne.
Ponadto Państwa dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom danych tylko i wyłącznie w przypadkach
przewidzianych przepisami prawa lub na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych lub innych
instrumentów prawnych zawieranych z podmiotami i organami publicznymi świadczącymi na rzecz Sądu Okręgowego
w Częstochowie usług, z którymi wiąże się przetwarzanie danych osobowych, dla których administratorem jest Sąd
Okręgowy w Częstochowie.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH I KRYTERIUM JEGO USTALENIA
Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych wyżej celów, a po tym czasie
dane osobowe będą przechowywane w celach archiwalnych przez okresy wskazane w instrukcji kancelaryjnej
administratora, którą Sąd Okręgowy w Częstochowie zobowiązany jest stosować na mocy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.
INFORMACJE O PRZYSŁUGUJĄCYCH PODMIOTOM DANYCH PRAWACH
W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
przysługują Państwu następujące uprawnienia:
? prawo dostępu do danych, otrzymania kopii oraz ich sprostowania,
? prawo do usunięcia danych - korzystając z tego prawa mogą Państwo złożyć wniosek o usunięcie danych. W przypadku
zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych. Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji gdy dane osobowe
przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków administratora lub do wykonania
zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi,
? prawo do ograniczenia przetwarzania danych - przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego
prawa,
? prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie - w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, w wypadku jeżeli przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem,
? prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego -
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa
dotyczących narusza przepisy prawa.
INFORMACJA O OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH
Podanie danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu o zamówienia publiczne nie jest obowiązkowe, ale może
być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału. Wynika to stąd, ze w zależności od przedmiotu zamówienia,
organizator może żądać ich podania na podstawie przepisów ustawy Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.).
INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI
Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu i nie będą poddawane profilowaniu.
Kontakt:VII. Osoby uprawnione do komunikowania się z Wykonawcami
Osobami ze strony Zamawiającego, uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:
1) Wojciech Bociąga tel. 34 368 44 60 - w zakresie przedmiotu zamówienia;
2) Magda Wawrzynek-Hepner tel. 34 368 44 63 - w zakresie procedury.
Numer dokumentu:IR-261-11.2022
Źródło: Internet i własne
Załączniki: