Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 24151109 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-11-04
Przedmiot ogłoszenia:Remont dachu
Organizator:Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 9 w Rzeszowie
Adres: ul. Piotra Skargi 3, 35-202 Rzeszów
Województwo / powiat: podkarpackie, pow. Rzeszów
Państwo: Polska
Telefon / fax:017 748 25 20
Opis:remont dachu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 w Rzeszowie.
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu dachu w Zespole Szkolno -Przedszkolnym nr 9 w Rzeszowie związanego z usunięciem usterki na dachu budynku, gdzie występują zacieki spowodowane nieszczelnością pokrycia dachowego.
Remont polegał będzie na częściowym demontażu starego pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej, oczyszczeniu oraz przygotowaniu powierzchni pod ułożenie nowej nawierzchni z papy termozgrzewalnej, gruntowaniu, dostawie i montażu na gorąco nowej papy, miejscowym uszczelnieniu pokrycia masa bitumiczną.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych została określona w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
Miejsce i termin składania ofert: 4. Miejsce i termin składania ofert:
Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 9 w Rzeszowie, Ul. Piotra Skargi 3, 35-202 Rzeszów.
Ofertę należy złożyć osobiście w sekretariacie ZSP 9 do dnia 10 listopada 2022 roku do godz. 15;00.
Termin składania:2022-11-10
Miejsce i termin realizacji:5. Termin wykonania zamówienia:
Od dnia podpisania umowy do 30.11.2022 roku.
Wymagania:Zamawiający zaleca Wykonawcy wizję lokalną na terenie objętym zamówieniem w celu szczegółowego zapoznania się ze specyfikacją i charakterem prac, a także zdobycie na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkich dodatkowych informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty, zawarcia umowy i wykonania zamówienia.
2. Warunki realizacji zamówienia:
Wykonawca winien dostarczyć:
o oświadczenie o posiadaniu uprawnień do wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem zamówienia oraz nieznajdowaniu się w stanie upadłości i likwidacji
o odpis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP
3. Okres gwarancji:
Wykonawca udziela gwarancji jakości na okres co najmniej 3 lat licząc od daty odbioru końcowego.
6. Opis sposobu przygotowania oferty:
o Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
o Wykonawcy zobowiązani są przedstawić ofertę (załącznik nr 3) zgodnie
z wymaganiami ogłoszenia.
o Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.
o Oferta powinna być złożona w formie pisemnej oraz powinna zawierać nazwę, adres
lub siedzibę Wykonawcy, wartość zamówienia, podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy. Wzór oferty stanowi załącznik nr 3.
o Wraz z ofertą należy złożyć podpisaną klauzulę RODO oraz oświadczenie
Wykonawcy, stanowiące załączniki do zapytania.
7. Opis kryteriów oceny ofert, ich znaczenie i sposób oceny:
Kryterium oceny ofert jest:
o Cena 80%
o Gwarancja 20%
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
1. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:
- zabezpieczenie prac pod względem BHP i PPOŻ i oznakowanie miejsc prowadzonych prac oraz dbałość o ich stan techniczny przez cały czas trwania realizacji zamówienia
- doprowadzenie budynku oraz terenu przyległego do stanu czystości - każdorazowo po zakończeniu prac - tak, aby praca w ZSP 9 w dniu następnym odbywała się bez zakłóceń
- zagospodarowanie terenu prowadzonych prac na własny koszt
- użyte do wykonania materiały winny być w I gatunku jakościowym, zgodne z wymaganiami polskich norm, atestów i posiadać świadectwa bezpieczeństwa i higieny, gwarancje, aprobaty techniczne i deklaracje zgodności dopuszczające do stosowania w budownictwie - w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego pobytu osób
- przedmiot zamówienia może być wykonywany w godzinach pracy ZSP 9, tj. od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do 17.00
- prace powodujące natężenie hałasu powinny być realizowane po godzinie 9.00
- ewakuacja zbędnych materiałów, odpadów, śmieci, gruzu, opakowań i innych pozostałości odbywać się będzie na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy
- Wykonawca rozpocznie pracę po podpisaniu protokołu przekazania terenu budowy
- prace wykonane będą z materiałów własnych Wykonawcy i zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
- Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość i standard wykonania prac i zgodność z ofertą
model i kolorystykę materiałów wykończeniowych należy uzgodnić z Zamawiającym w toku realizacji zadania.
2. Kontrola jakości prac:
- Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę prac pod względem technologii, kolejności ich wykonywania oraz jakości wykorzystanych materiałów
- w toku odbioru końcowego Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wszelkie dokumenty potwierdzające jakość użytych materiałów, a w szczególności atesty, deklaracje lub certyfikaty zgodności z PN lub aprobatą techniczną.
3. Odbiór prac:
- prace będą podlegać odbiorowi końcowemu (protokół odbioru).
4. Rozliczenie prac:
- rozliczenie za wykonane prace nastąpi na podstawie faktury VAT złożonej w siedzibie Zamawiającego, której integralną częścią będzie podpisany protokół odbioru końcowego
- prawidłowo wystawiona faktura VAT będzie płatna przelewem w ciągu 14 dni licząc od daty jej złożenia.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: