Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2017-11-20
Przedmiot ogłoszenia:Remont drogi gminnej
Organizator:Gmina Dobczyce
Adres: Rynek 26, 32-410 Dobczyce
Województwo / powiat: małopolskie, pow. myślenicki
Państwo: Polska
Telefon / fax:12 37-21-703, faks 12 27-12-993
E-mail:
Opis:Remont drogi gminnej ul. Laskowa w Dobczycach w km 0+000-
0+124
Przedmiotem zamówienia jest: ,,Remont drogi gminnej ul. Laskowa w Dobczycach w
km 0+000-0+124.
1. Zakres prac obejmuje między innymi:
a) Roboty pomiarowe wraz z obsługą geodezyjną inwestycji;
b) Ułożenie korytek ściekowych o ściankach skośnych; wym. 35-48x50x30cm;
c) Umocnienie skarpy płytami ażurowymi 60x40x8cm;
d) Ułożenie krawężnika betonowego o wym. 30x15cm na ławie betonowej z
oporem;
e) Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym o grub. warstwy
8 em;
f) Wykonanie górnej warstwy podbudowy grub. 10 cm z kruszyw łamanych;
g) wykonanie warstwy wiążącej z masy mineralno-asfaltowej o strukturze
zamkniętej grub. śr.4 cm po zagęszczeniu;
h) wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralno-asfaltowej o strukturze
zamkniętej o grubości śr. 4 cni po zagęszczeniu;
i) uzupełnienie poboczy z kruszyw łamanych o grub. warstwy 10 em.
2. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich
(PLN).
3. Termin płatności faktur wymagany przez zamawiającego -do 30 dni.
4. Wykonawca ma przewidzieć wszystkie niezbędne roboty mogące wystąpić przy realizacji
zamawianego zadania.
5. Roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia należy wykonać
zgodnie z:
a/ zapisami Zaproszenia,
b/ zasadami sztuki budowlanej, współczesnej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi w
tym zakresie przepisami, normami i standardami,
c/ zasadami rzetelnej wiedzy technicznej, przy czym w razie sprzeczności pomiędzy tymi
źródłami, pierwszeństwo stosowania mają aktualne obowiązujące przepisy prawne.
6. Teren realizacji robót zlokalizowany jest w Gminie Dobczyce w miejscowości Dobczyce
ul. Laskowa.
7. Zaleca się by Wykonawca dokonał wizji w terenie i dokonał własnych ustaleń co do
rzeczywistego zakresu robót wymaganego do osiągnięcia pełnego rezultatu i ujął je
w cenie ofertowej.
8. W związku z wejściem wżycie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. 2016, póz. 1570 z późn. zin.) w przepisach ustawy - Prawo
budowlane (Dz. U. z 2016r. póz. 290 z późn. zin.) oraz z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające
dyrektywę Rady 89/106/EWG (z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów
ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich odnoszących się
do wyrobów budowlanych) obowiązującym w pełnym zakresie od dnia 1 lipca 2013 r.
i określającym warunki wprowadzania do obrotu i udostępniania na rynku wyrobów
budowlanych, przez ustanowienie zharmonizowanych zasad wdrażania właściwości
użytkowych wyrobów budowlanych oraz oznakowania CE na tych wyrobach
Zamawiający wymaga by wyroby/materiały użyte do wykonania zamówienia:
posiadały obowiązkowe oznakowanie CE. objętych zakresem zharmonizowanej
specyfiki technicznej (tj. norm zharmonizowanych - hEN, oraz europejskich
dokumentów oceny - EDO) - dotychczas nieobowiązkowe;
posiadały deklaracje właściwości użytkowych wyrobu, która wiąże producenta
w zakresie wybranych przez niego, z normy, właściwości użytkowych wyrobu,
związanych z jego określonym zastosowaniem, które jest deklarowane przez tego
producenta. Obowiązek sporządzania deklaracji właściwości wyrobu dla wyrobów
oznakowanych CE i dostarczania jej do każdego wyrobu udostępnianego na rynku
(wraz z wyrobom/materiałem na plac budowy),
a dla materiałów nie objętych harmonizacją powinny one posiadać oznakowanie
znakiem ,,B"
9. Załączony do 'Zaproszenia" przedmiar robót jest materiałem pomocniczym w celu
przygotowania oferty. Do formularza oferty należy wykonać i dołączyć kosztorys
ofertowy uproszczony, z uwzględnieniem nakładów RMS wraz z załączeniem do
kosztorysu zestawienia robocizny, materiałów i sprzętu oraz podaniem nośników
cenotwórczych na roboty budowlane.
10. Zamówienie będzie realizowane zgodnie z prawem polskim, w szczególności z ustawą z
dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. póz. 290).
Wykonawca musi zapewnić wykonanie robót zgodnie z polskim prawem, w
szczególności z przepisami techniczno - budowlanymi, przepisami dotyczącymi
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyczącymi
wyrobów, materiałów stosowanych w budownictwie.
11. W przypadku, gdy dokumentacja projektowa, przedmiary, opis techniczny, specyfikacja
techniczna jak i zapisy zaproszenia do składania ofert wskazują dla niektórych
materiałów znaki towarowe lub pochodzenie - Zamawiający informuje, że wszystkie
użyte w opisie nazwy produktów jak i firm mają tylko i wyłącznie zastosowanie do
określenia minimalnych parametrów technicznych i jakościowych materiałów
wymaganych przez Zamawiającego do realizacji zadania. Jeżeli w opisie przedmiotu
zamówienia znajdują się znaki towarowe poprzez wskazanie nazw materiałów i urządzeń
- należy przez to rozumieć możliwość zastosowania materiałów ,,równoważnych", tzn. o
porównywalnych parametrach techniczno - jakościowych.
12. Umowa, która zawarta będzie na realizację przedmiotowego zamówienia będzie umową z
wynagrodzeniem ryczałtowym na podstawie wyboru najkorzystniejszej oferty, której
cena wynika z przedstawionej przez wykonawcę oferty.
13. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale
Podwykonawców.
14. Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie
Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom.
15. Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty, materiały, urządzenia wyniesie 60
miesięcy od dnia podpisania (bez uwag) protokołu odbioru końcowego.
16. Okres rękojmi wynosi 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.
17. W cenie oferty należy uwzględnić obsługę geodezyjną i wykonanie inwentaryzacji
powykonawczej.
18. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy
i przekazać go Zamawiającemu w terminie zakończenia robót.
19. Zamawiający określa zapisy i wymagania do umów o podwykonawstwo:
1) * Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy przy pomocy podwykonawcy
....................... (wskazanie konkretnego podwykonawcy) w
zakresie:...............................(precyzyjne wskazanie rodzaju robót
realizowanych przez Podwykonawcę), a wartość tych prac wynosi.....zł.
2) Zamawiający odpowiada solidarnie z Wykonawcą za zapłatę wynagrodzenia
należnego podwykonawcy z tytułu wykonanych przez niego robót budowlanych, o
których mowa w ust. 1.
3) Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zapłatę podwykonawcy wynagrodzenia w
wysokości ustalonej w umowie między podwykonawcą a wykonawcą, chyba że ta
wysokość przekracza wysokość wynagrodzenia należnego wykonawcy za roboty
budowlane, których szczegółowy przedmiot wynika z treści ust. 1. W takim
przypadku odpowiedzialność Zamawiającego za zapłatę podwykonawcy
wynagrodzenia jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy
za roboty budowlane, których szczegółowy przedmiot wynika z treści ust. 1.
4) Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć umowę z podwykonawcą w formie pisemnej
pod rygorem nieważności. Kopie umów z podwykonawcami Wykonawca jest
zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu niezwłocznie po ich zawarciu. Stanowić
będą one załączniki do niniejszej umowy.
5) W zakresie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca odpowiada przed
Zamawiającym za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i
ich pracowników jak za własne. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez
podwykonawców zobowiązań przy realizacji przedmiotu umowy traktowane będzie
jako niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań Wykonawcy z przyczyn
leżących po jego stronie.
6) Rozliczenie z podwykonawcami prowadzi Wykonawca.
7) Zamawiający wymaga, aby ostateczne rozliczenia Wykonawcy z podwykonawcami
nastąpiło przed ostatecznym rozliczeniem Wykonawcy z Zamawiającym. W tym celu
Wykonawca zobowiązuje się wprowadzić odpowiednie postanowienia do umów z
podwykonawcami. Ponadto w umowach z podwykonawcami Wykonawca jest
zobowiązany do zamieszczenia postanowień dotyczących zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, co najmniej w takim zakresie, w jakim zostało ono uwzględniane
w niniejszej umowie oraz postanowienia dotyczące rękojmi oraz gwarancji na
warunkach określonych w niniejszej umowie.
8) Zmiana podwykonawcy lub wprowadzenie nowego podwykonawcy wymaga zawarcia
aneksu do umowy.
9) Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do umów
podwykonawcy z dalszym podwykonawcą.
10) W sprawach spornych lub nieuregulowanych w zakresie podwykonawstwa stosuje się
przepisy art. 647 [1] kc.
20. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność, zarówno wobec Zamawiającego jak
i wobec osób trzecich, za szkody i inne zdarzenia powstałe w związku z wykonywaniem
robót wchodzących w zakres przedmiotu umowy, w szczególności za utratę dóbr
materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób.
21. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia nie później niż w dniu przekazania placu
budowy, polisę od odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej
działalności gospodarczej, obejmujące swym zakresem co najmniej szkody poniesione
przez osoby trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda
osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób
trzecich, a także szkody spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z
wykonywaniem robót budowlanych i innych prac objętych przedmiotem Umowy, na
kwotę ubezpieczenia nie niższą niż 70 000,00 zł,
22. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia 23 listopada 2017r. do godz. 11;00 w Urzędzie Gminy
i Miasta w Dobczycach, 32-410 Dobczyce, Rynek 26, Sekretariat Urzędu, pokój nr 102.
Termin składania:2017-11-23
Miejsce i termin realizacji:Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania zamówienia - do 27.12.2017r.
Wadium:nie wymagane
Wymagania:warunki płatności.
Rozlicznie z Wykonawcą zostanie zrealizowane jedną fakturą końcową.
warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu
dokonywania oceny spełniania tych warunków.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki,
dotyczące:
1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - Zamawiający nie określa
szczegółowych warunków w tym zakresie.
1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia,
1.2.1 Wykonawca musi się wykazać wiedzą i doświadczeniem w wykonaniu robót
budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert
wykonał minimum jedną robotę budowlaną polegającą na
budowie/odbudowie/remoncie drogi minimum klasy gminnej o wartości minimum
30 000,00 zł brutto.
Ocena spełniania warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia.
1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia,
1.3.1 Wykonawca musi wykazać się osobami które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, legitymujący się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem,
wykształceniem odpowiednim do funkcji jakie zostaną powierzone:
a) osoba zaproponowana do pełnienia funkcji Kierownik Budowy, powinna posiadać
uprawnienia konstrukcyjno-budowlane w specjalności drogowej, posiadać co najmniej
3-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami drogowymi (kierownik budowy lub
kierownik robót).
Ocena spełniania warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą: ,,spełnia - nie spełnia".
1.4 Sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia -
Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.
oświadczenia lub dokumenty jakie mają dostarczyć do oferty
wykonawcy w celu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, udziału w postępowaniu,
należy przedłożyć:
1.1. Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z
załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te
zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Wykonawca w wykazie, sporządzonym wg załącznika nr 4 do zaproszenia powinien
wskazać, że wykonał robotę budowlaną polegającą na budowie/odbudowie/remoncie
drogi klasy gminnej o wartości minimum 30 000,00 zł brutto. Zamawiający nie wymaga
złożenia pełnego wykazu robót budowlanych.
1.2 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności, sporządzony wg załącznika nr 2 do zaproszenia
wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Do wykazu należy
załączyć oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
posiadają wymagane uprawnienia, kwalifikacje zawodowe, doświadczenie - wzór
oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do zaproszenia,
a) osoba zaproponowana do pełnienia funkcji Kierownik Budowy, posiada
uprawnienia konstrukcyjno-budowlane w specjalności drogowej oraz posiada co
najmniej 3-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami drogowymi.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
opis sposobu przygotowywania ofert.
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę
2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej.
3. Na ofertę składają się następujące dokumenty:
a) Wypełniony załącznik m' 1 - oferta.
b) Wypełniony załącznik nr 2 - wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia.
c) Wypełniony załącznik nr 3 - oświadczenie.
d) Wypełniony załącznik nr 4 - doświadczenie.
e) Kosztorys ofertowy uproszczony.
4. Ofertę należy złożyć jednym w egzemplarzu, w zamkniętym opakowaniu lub kopercie.
Opakowanie lub koperta winny być opisane w następujący sposób:
Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Dobczyce - Urząd Gminy i Miasta Dobczyce - 32-410 Dobczyce, Rynek 26
Nazwą i adres Wykonawcy:
OFERTA na realizację
zadanie pil.: ,,Remont drogi gminnej ul. Laskowa w Dobczycach w km 0+000-0+124
NIE OTWIERAĆ PRZED 23.11.2017r. GODZINA 11;00
opis sposobu obliczenia ceny.
1. Cenę oferty należy podać jako netto oraz brutto (z podatkiem VAT) w złotych polskich
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Cena oferty winna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia, w tym
koszty robót przygotowawczych, porządkowych, koszty związane z odbiorami oraz
przeprowadzeniem prób i badań technicznych, utylizacji odpadów.
3. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania obowiązku
podatkowego po stronie Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów
i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający
w celu oceny takiej oferty doliczy do podanej w niej ceny podatek od towarów i usług,
który miałby obowiązek odprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
opis kryteriów, którymi będzie kierował się zamawiający
przy wyborze ofert, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu
oceny ofert.
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami:
Kryterium - cena - 100%.
2. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, iż
zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy
złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Cena oferty
dodatkowej nie może być wyższa niż cena złożonej oferty.
3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres
Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie wyboru, a także nazwy
(firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty.
4. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści również na stronie
internetowej jeśli ogłoszenie było publikowane na stronie Zamawiającego.
informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione
po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany będzie:
a) dostarczenia kserokopii uprawnień Kierownika Budowy wraz z potwierdzeniem
opłacenia Izby,
b) zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia nie później niż w dniu przekazania placu
budowy, polisę od odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej
działalności gospodarczej, obejmujące swym zakresem co najmniej szkody poniesione
przez osoby trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda
osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób
trzecich, a także szkody spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z
wykonywaniem robót budowlanych i innych prac objętych przedmiotem Umowy, na
kwotę ubezpieczenia nie niższą niż 70 000,00 zł,
3. Wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
istotne dla stron postanowienia treści umowy .
Zamawiający załącza cło zaproszenia istotne postanowienia umowy i wymaga od
Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich
warunkach.
wymagania dotyczące zabezpieczenie należytego wykonania
umowy.
1. Zamawiający żąda, aby Wykonawca którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą
przed podpisaniem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy
w wysokości 10 % ceny oferty (wartości brutto).
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru
Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: pieniądzu, poręczeniach
bankowycli lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej,
gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, albo poręczeniach
udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst
jednolity: Dz. U. z 9 marca 2007, Nr 42, póz. 275).
4. Zabezpieczenie w formie pieniężnej winno być wniesione przelewem na konto
Zamawiającego w BS Dobczyce Nr konta 87 8602 0000 0000 0000 0752 0015
z dopiskiem.: ,,Remont drogi gminnej ul. Laskowa w Dobczycach w km 0+000-
0+124".
5. Zabezpieczenie w pozostałych formach winno być wniesione do kasy Urzędu Gminy
i Miasta Dobczyce. Kasa jest czynna w dni robocze w godzinach od 9.00 - 13.00.
6. W przypadku zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie poręczenia
bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowej, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których
mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, wniesiony dokument winien zawierać uwagę, że
zwrot części kwoty zabezpieczenia gwarantującej zgodne z umową wykonanie
zamówienia (70% kwoty zabezpieczenia) nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, a w części pozostałej
(30% kwoty zabezpieczenia) nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za
wady.
7. Niedopuszczalne jest w treści poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy
oszczędnościowo - kredytowej, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, poręczeniach
udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
wprowadzanie jakichkolwiek warunków ograniczających Zamawiającemu wypłatę
zabezpieczenia.
8. Zobowiązanie gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty
zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty, w przypadku gdy Wykonawca:
a) nie wykonał przedmiotu zamówienia w terminie wynikającym z umowy.
b) wykonał nienależycie przedmiot zamówienia objęty umową.
Z chwila zaistnienia przynajmniej jednego z wymienionych powyżej przypadków
zamawiający wystąpi do gwaranta z pisemnym żądaniem zapłacenia kwoty stanowiącej
zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Żądanie będzie zawierać uzasadnienie
faktyczne i prawne. Gwarant nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia
jakichkolwiek dodatkowych warunków lub wykonania czynności, jak również od
przedłożenia dodatkowej dokumentacji. Dopuszczalnym żądaniem gwaranta może być
dokument potwierdzający, że osoba, która podpisała wezwanie do zapłaty w imieniu
beneficjenta, upoważniona jest do jego reprezentowania lub przesłanie wezwania do
zapłaty za pośrednictwem banku prowadzącym rachunek beneficjenta.
9. Dokumentami uzasadniającymi żądanie roszczeń mogą być ponadto:
1) wykaz niewykonanych lub nienależycie wykonanych elementów stanowiących
przedmiot umowy,
2) kopia pisma/pism wzywających wykonawcę do należytego wykonania przedmiotu
umowy,
3) oświadczenie Zamawiającego, że pomimo skierowanych pism, Wykonawca nie
wykonał należycie przedmiotu umowy,
10. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na
jedną lub kilka form wskazanych wyżej. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana
z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wartości.
11. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminach określonych w terminie i na zasadach
określonych w Prawie zamówień publicznych.
Kontakt:informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z
wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także
wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści
zaproszenia.
2. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść zaproszenia.
3. Wyjaśnienia lub zmiany treści zaproszenia Zamawiający niezwłocznie prześle wszystkim
Wykonawcom, którym przekazano zaproszenie lub/i zamieści na stronie internetowej, na
której zamieszczone zostało zaproszenie.
4. Pracownikami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
- do udzielania informacji w zakresie technicznym:
Pan Krzysztof Kaczmarczyk, pracownik Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce, pokój 213 w
dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 15.00 tel. 12 372-17-89.
- do udzielania informacji z zakresu zamówień publicznych:
Pan Andrzej Malarczyk, pracownik Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce, pokój 216 w
dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 15.00 tel. 12 372-17-13.
Numer dokumentu:RI.271.1179.2017.ANMA
Źródło: Internet i własne
Załączniki: