Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-09-30
Przedmiot ogłoszenia:Remont łaźni parowej
Organizator:Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Strzyżowie
Adres: ul. Polna 1, 38-100 Strzyżów
Województwo / powiat: podkarpackie, pow. strzyżowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (17) 276 85 60, fax. (17) 276 85 99
E-mail:
Opis:Nowe zapytanie ofertowe dotyczące remontu łaźni parowej w budynku Krytej Pływalni w Strzyżowie.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest remont łaźni parowej.
2. Remont łaźni nie obejmuje zakupu nowego generatora z osprzętem (poz. 1.29 przedmiar robót)
3. Szczegółowy opis prac opisuje przedmiar robót, będący załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN, MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być złożona wg załączonego formularza do dnia 14.10.2019 r. do godziny 12.00 w siedzibie Zamawiającego: Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji w Strzyżowie ul. Polna 1, 38-100 Strzyżów, pokój nr 102 - osobiście, lub pocztą na powyższy adres. Za datę prawidłowo złożonej oferty uważa się termin wpływu do Zamawiającego, a nie datę nadania.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,, oferta na Remont łaźni parowej, nie otwierać przed 14.10.2019 r. godz. 12:15"
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 103 o godz. 12.15
Termin składania:2019-10-14
Miejsce i termin realizacji:TERMIN REALIZACJI
Termin wykonania zamówienia: do 20.12.2019 r.
Wymagania:OPIS SPOSOBU OBLICZANIA C
1. Cena oferty winna obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia.
2. Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia (brutto), wyliczonej do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich.
KRYTERIA OCENY OFERT
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi na podstawie następujących kryteriów:
1. Kryterium Cena - waga 100%
Sposób liczenia: (cena brutto najniżej oferty/cena brutto oferty) x 100 pkt. bazowych x 100% wagi
2. Najkorzystniejsza oferta to ta, która zdobędzie największą łączną punktację, przy czym:
Łączna punktacja = liczba punktów z Kryterium Cena
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
3. Ceny muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
4. Cena w niej podana ma być wyrażona cyfrowo i słownie.
5. Wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia powinny być skalkulowane w cenie oferty.
6. Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.
7. Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych.
8. Każdy Wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę.
WYKAZ DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
1. Wypełniony Formularz ofertowy
2. Załącznik nr 1 zaparafowany wzór umowy.
INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi pocztą elektroniczną Wykonawcę, którego oferta została wybrana.
2. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający umieści na stronie BIP, w tym samym miejscu, w którym było opublikowane zapytanie ofertowe.
WYMAGANIA ODNOŚNIE PŁATNOŚCI I FAKTUR
1. Wykonawca wystawi fakturę Vat po podpisaniu protokołu końcowego.
2. Forma płatności: przelew.
3. Termin płatności: 14 dni
Kontakt:Osobą wyznaczoną do kontaktów jest: pan Tadeusz Zięba - konserwator CSTiR tel. 604-248-241, e-mail: administracja@cstr.pl
Kod CPV:45453000
Numer dokumentu:FK.261.04.2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: