Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-08-12
Przedmiot ogłoszenia:Remont oświetlenia drogowego
Organizator:Gmina Miejska Zgorzelec
Adres: ul. Domańskiego 7, 59-900 Zgorzelec
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. zgorzelecki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel./faks: 75 77 56 988, 75 77 59 923
E-mail:
Opis:,,Remont oświetlenia drogowego przy ul. Plater, Czachowskiego i
Dąbrowskiego w Zgorzelcu".
3. Opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie roboty budowlanej związanej z
remontem oświetlenia drogowego przy ul. Plater, Czachowskiego i Dąbrowskiego
w Zgorzelcu.
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w dokumentacji
technicznej, stanowiącej Załącznik Nr 1 do Opisu Warunków Zamówienia - dalej
OWZ.
3) Zamawiający nie wyraża zgody na realizację zamówienia przez podwykonawców.
4) Termin realizacji zamówienia: 3 miesiące od dnia podpisania umowy.
5) Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi zgodnie z zapisami projektu umowy,
stanowiącego załącznik Formularz Nr 4 do OWZ oraz Formularza ofertowego.
Miejsce i termin składania ofert: 4. Termin i miejsce składania ofert
1) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Urzędzie Miasta Zgorzelec,
59-900 Zgorzelec, ul. Domańskiego 7, Punkt Obsługi Interesanta.
Na kopercie należy podać nazwę i adres siedziby Wykonawcy.
2) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert za pomocą poczty
elektronicznej lub faksu.
3) Termin składania ofert upływa w dniu 26.08.2019 r. o godzinie 11:00
5) Ofertę należy złożyć w zamkniętej, nieprzejrzystej kopercie opatrzonej nazwą
i adresem Wykonawcy, adresem Zamawiającego, z następującą informacją:
,,Remont oświetlenia drogowego przy ul. Plater, Czachowskiego i Dąbrowskiego w
Zgorzelcu" - do postępowania Nr WZP.271.2.10.2019".
(Proszę nie otwierać przed terminem otwarcia ofert, tj. 26.08.2019 r. godz. 11.30).
Koperta powinna być szczelnie zamknięta w sposób uniemożliwiający zapoznanie
się z jej treścią do momentu otwarcia ofert.
Otwarcie ofert:4) Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.08.2019 r. o godzinie 11:30, w siedzibie Zamawiającego tj.: Urząd Miasta Zgorzelec ul. Domańskiego 7 59-900 Zgorzelec III piętro - Wydział Zamówień Publicznych Pokój nr 304
Termin składania:2019-08-26
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia: 3 miesiące od dnia podpisania umowy.
Wymagania:5. Kryteria oceny ofert zostały szczegółowo określone w Rozdziale VIII OWZ.
Uwagi:2. Tryb udzielania zamówienia
Niniejsze postępowanie Zamawiający prowadzi z wyłączeniem stosowania przepisów
ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ wartość szacunkowa niniejszego
zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro,
o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych, (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.).
Kontakt:6. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.
1) W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
- Zamawiający i Wykonawcy przekazują w języku polskim, w formie pisemnej lub
drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem pkt 4 ppkt 2 niniejszego zaproszenia.
2) Osoby upoważnione do kontaktowania się z Wykonawcami:
- Teresa Gurdziel - e-mail: t.gurdziel@zgorzelec.eu - w zakresie procedury
przetargowej,
- Adam Maliwiecki - e-mail: a.maliwiecki@zgorzelec.eu - w zakresie przedmiotu
zamówienia.
3) Korespondencję pisemną składaną osobiście, bądź przekazywaną za pośrednictwem
operatora pocztowego lub za pośrednictwem posłańca (kuriera) należy składać
w Punkcie Obsługi Interesanta w Zgorzelcu przy ul. Domańskiego 7, czynnym w
dni robocze Urzędu Miasta od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do godz.
17.00.
Numer dokumentu:WZP.271.2.10.2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: