Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2021-04-30
Przedmiot ogłoszenia:Remont parkingu
Organizator:Sąd Rejonowy w Zgorzelcu
Adres: ul. Poniatowskiego 2, 59-900 Zgorzelec
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. zgorzelecki
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel: (+48) 75 6456931, Fax: (+48) 75 6456932
E-mail:
Opis:ZPZ-37/2021 Remont parkingu przy budynku Sądu Rejonowego w Zgorzelcu przy Ul. Armii Krajowej 104
Postępowanie ZPZ-32/2021 informacje podstawowe
Przedmiot zamówienia:
Robota budowlana - Wykonanie remontu parkingu przy budynku Sądu Rejonowego w Zgorzelcu przy Ul. Armii Krajowej 104 w oparciu o zapisy niniejszego SWZ oraz dokumentacji technicznej wykonania i odbioru prac.Specyfikację techniczną stanowią: STWIOR - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Przedmiar robót,Mapa poglądowa
Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w sposób przewidziany dla zamówień publicznych o wartość poniżej kwoty 130.000 zł przestrzegając zasad zachowania uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców, przejrzystości oraz racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi, w tym zasady wydatkowania środków publicznych w sposób celowy, oszczędny oraz umożliwiający terminową realizację zadań, a także zasady optymalnego doboru metod i środków w celu uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert:

do dnia 21.05.2021 do godz. 14.00
Sposób składania ofert:

Ofertę w postaci nieedytowalnego pliku pdf należy przesłać mailem na adres: zamowienia@zgorzelec.sr.gov.plotwiera się w nowym oknie w temacie wiadomości proszę wpisać: Oferta w postępowaniu ZPZ-37/2021. Dopuszczalne jest złożenie oferty papierowej osobiście lub pocztą na adres: Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Ul. Poniatowskiego 2, 59-900 Zgorzelec. Kopertę należy oznaczyć: Oferta w postępowaniu ZPZ-32/2021.
Termin składania:2021-05-21
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania zadania:

Do końca września 2021
Wadium:4.000 zł
Wymagania:Termin związania ofertą:

90 dni
Negocjacje

W wypadku gdy wartość najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania, albo w innym przypadku, w którym nie będzie można bez zastrzeżeń przyjąć ofert, a których Zamawiający nie może w obecnym czasie sprecyzować dopuszcza się możliwość negocjacji ofert na warunkach zawartych w SWZ.
Wadium:

Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium.Kwota wadium wynosi 4.000 zł (słownie: cztery tysiące zł 00/100)
Numer dokumentu:ZPZ-37/2021
Źródło: Internet i własne
Załączniki: