Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-05-17
Przedmiot ogłoszenia:Remont pomieszczeń
Organizator:Przedszkole Publiczne Nr 12 w Rzeszowie
Adres: Kopaczewskiego 1, 35-222 Rzeszów
Województwo / powiat: podkarpackie, pow. Rzeszów
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 885 971 428
E-mail:
Opis:Gmina Miasto Rzeszów, Ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów NIP 8130008613 reprezentowana przez dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 12 w Rzeszowie zaprasza do złożenia ofert na

Remont pomieszczeń w Przedszkolu Publicznym Nr 12 w Rzeszowie Nazwa przedmiotu zamówienia 1. Opis przedmiotu zamówienia: Remont pomieszczeń w Przedszkolu Publicznym Nr 12 w Rzeszowie: remont holu na piętrze, pokoju księgowości, pokoju nauczycielskiego, trzech sal dla dzieci na piętrze, łazienki dla dzieci na piętrze oraz gabinetu dyrektora wraz z robotami towarzyszącymi, w tym, min. wykonaniem i montażem mebli biurowych, ozdobnej zabudowy grzejników oraz wywozem i utylizacją gruzu, złomu i innych elementów. W ramach przedmiotu zamówienia konieczne są prace demontażowe, instalacyjne, elektryczne, ogólnobudowlane i inne wynikające z zamówienia. Szczegółowy zakres robót znajduje się w Przedmiarze robót stanowiącym integralną część niniejszego Zapytania - Załącznik Nr 1. 2. Warunki realizacji zamówienia Realizacja zamówienia od 1 sierpnia 2021r. do 25 sierpnia 2021r. Wszystkie materiały użyte podczas realizacji zamówienia, w tym również materiały do wykonania mebli oraz ozdobnych osłon na kaloryfery muszą posiadać atest i być dopuszczone do użytku w placówkach użyteczności publicznej - przedszkole. Zamawiający może żądać stosownych potwierdzeń.
Prace należy wykonać wg obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca musi posiadać
wymagane uprawnienia, doświadczenie i wiedzę w zakresie przedmiotu zamówienia.
Przed rozpoczęciem prac remontowych Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia
podłóg, wyposażenia i innych powierzchni przed zabrudzeniem i zniszczeniem. Po
wykonaniu remontu przed odbiorem końcowym Wykonawca zobowiązany jest do
wysprzątania pomieszczeń remontowanych.
Zamawiający zaleca wizję lokalną, po uprzednim umówieniu, na terenie objętym
zamówieniem w celu szczegółowego zapoznania się ze specyfikacją i charakterem prac, a
także uzyskania na własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkich dodatkowych informacji,
które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania
zamówienia.
3. Okres gwarancji
60 miesięcy od daty odbioru końcowego.
Miejsce i termin składania ofert: 4. Miejsce i termin składania ofert:
Przedszkole Publiczne Nr 12 w Rzeszowie, Ul. Kopaczewskiego 1 35-222 Rzeszów pokój
intendenta - osobiście lub pocztą, kurierem w zamkniętej kopercie opisanej: ,,Oferta na
remont pomieszczeń w Przedszkolu Publicznym Nr 12 w Rzeszowie" lub wysłać pocztą
elektroniczną na adres: sekretariat@pp12.resman.pl za potwierdzeniem odbioru.
TERMIN SKŁADANIA ofert od 17.05. 2021 r. do 26 maja 2021 r. do godz. 14.00
Oferty składane po terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data i godz. wpływu do
Placówki.
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert odbędzie się 27 maja 2021r. r. o godz. 10.00. Informacja o udzieleniu zamówienia umieszczona będzie na stronie BIP Przedszkola niezwłocznie po zawarciu umowy z wyłonionym Wykonawcą.
Termin składania:2021-05-26
Miejsce i termin realizacji:5. Termin wykonania zamówienia:
Wykonanie zadania w dniach od 01 sierpnia 2021r. do 25 sierpnia 2021r.
Wymagania:6. Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferent może złożyć tylko jedną ofertę na załączonym formularzu Załącznik nr 3, wraz z
zaakceptowanym projektem umowy oraz podpisaną Klauzulą informacyjną RODO oraz
Oświadczeniem. Oferty niekompletne będą odrzucane.
Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.
Dokumenty ofertowe muszą być podpisane przez osoby upoważnione do składania
oświadczeń w imieniu Wykonawcy a stosowne pełnomocnictwo musi być dołączone do
oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
Dokumenty ofertowe muszą zawierać potwierdzenie doświadczenia w realizacji podobnych
zadań.
Zamawiający zawrze umowę z wyłonionym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy.
Jeśli Wykonawca wyłoniony w wyborze ofert odstąpi od podpisania umowy Zamawiający może podpisać umowę z kolejnym Wykonawcą, który uzyskał niższą ilość punktów.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z Oferentami w celu doprecyzowania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny jego wykonania, jak również do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny oraz rezygnacji z realizacji zamówienia bez podania jej przyczyny.
Oferty zawierające rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia będą odrzucane.
Uwagi:Załącznik Nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000,00 złotych Gmina Miasto Rzeszów Rzeszów, dnia, 17 maja 2021 r. Przedszkole Publiczne Nr 12 w Rzeszowie ul. Kopaczewskiego 1 35-222 Rzeszów tel. 885 971 428 Nazwa jednostki, adres oraz numer telefonu pracownika prowadzącego postępowanie ZAPYTANIE OFERTOWE Wszyscy nazwa i adres Wykonawcy Zamawiający: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów NIP 8130008613 reprezentowana przez dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 12 w Rzeszowie zaprasza do złożenia ofert
7. Opis kryteriów oceny ofert, ich znaczenie i sposób oceny:
Ocenie i porównaniu poddane zostaną oferty niepodlegające odrzuceniu. O wyborze najkorzystniejszej ofert decydować będą następujące kryteria:
? C - Cena oferty brutto 80%
? AT - Doświadczenie w wykonywaniu podobnych zadań - 20%
P (łączna ocena punktowa) = C + AT
Zamawiający udzieli zamówienia publicznego Wykonawcy, którego oferta nie zostanie odrzucona i otrzyma najwyższą liczbę punktów.
Zamawiający dokona obliczenia liczby punktów za Cenę oferty zgodnie z poniższym wzorem:
C = Cmin x 80 / Co, gdzie:
C- liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium ,,Cena oferty";
Cmin - najniższa cena brutto (wraz z podatkiem VAT) za realizację całego zamówienia zaoferowana w nieodrzuconych ofertach;
Co - cena brutto (wraz z podatkiem VAT) za realizację całego zamówienia oferty ocenianej;
80 - waga kryterium - ,,Cena oferty".
Zamawiający oceni nieodrzucone oferty wg kryterium ,,Doświadczenie" zgodnie z poniższym wzorem:
AT = To x 20 / Tmax, gdzie:
AT - liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium ,,Doświadczenie";
Tmax - maksymalna liczba punktów przedstawionych wykonanych robót: Tmax = 5;
To - liczba przedstawionych wykonanych robót oferty ocenianej;
20 - waga kryterium ,,Doświadczenie".
Jeśli Wykonawca poda większą niż 5 liczbę wykonanych robót, do obliczeń zostanie przyjęta liczba 5.
Sporządził* Zatwierdził: .................................. .............................. Podpis pracownika prowadzącego postępowanie Podpis i pieczęć kierownika jednostki 8. Załączniki: Projekt umowy - wzór Formularz ofertowy - Załącznik Nr 3 Przedmiar robót - Załącznik Nr 1 Klauzula informacyjna RODO Oświadczenie *dotyczy tylko egzemplarza, który zawarty jest w dokumentacji jednostki.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: