Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2020-07-02
Przedmiot ogłoszenia:Remont pomnika powstania styczniowego
Organizator:Urząd Gminy i Miasta w Miechowie
Adres: ul. Henryka Sienkiewicza 25, 32-200 Miechów
Województwo / powiat: małopolskie, pow. miechowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:041/ 383-00-40, 041/ 383-26-31, 41 383 23 78, 41-383-00-40 wew. 50.
E-mail:
Opis:,,Remont pomnika powstania styczniowego z 1922r. na cmentarzu w Miechowie".
Zadanie dofinansowane w ramach programu Groby i cmentarze wojenne w kraju ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych.
Zakres robót obejmuje:
1. Demontaż pomnika,
2. Rozbiórka ław fundamentowych,
3. Elementy żelbetowe konstrukcji.
4. Prace konserwatorskie,
5. Posadzka wokół pomnika-wapień,
6. Remont chodnika przed schodami.
Szczegółowy zakres zadania przedstawia załączony kosztorys ofertowy, przedmiary robót oraz Program Prac Konserwatorskich zatwierdzony przez WUOZ (Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków) w Krakowie.
Z uwagi na charakter obiektu i skomplikowaną problematykę konserwatorską, prace należy wykonać zgodnie ze sztuką konserwatorską przez osobę dyplomowaną
1 posiadającą uprawnienia konserwatora dzieł sztuki.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj.: Urząd Gminy i Miasta Miechowa, Dziennik Podawczy (parter), ul. Sienkiewicza 25, 32-200 Miechów w nieprzekraczalnym terminie: 17.07.2020r do godz. 10.00.
Ofertę należy złożyć w nieprzeźroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie(paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:
Urząd Gminy i Miasta w Miechowie ul. Sienkiewicza 25 32-200 Miechów
Oferta w postępowaniu na: ,,Remont pomnika powstania styczniowego z 1922r. na cmentarzu w Miechowie"
NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 17.07.2020r do godz. 10.00 Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.
Termin składania:2020-07-17
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania zamówienia: Rozpoczęcie: po podpisaniu umowy
Zakończenie: 16.10.2020r
Wymagania:Kryteria wyboru I ich waga:
cena 100%
V. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
- Posiadania uprawnień do wykonywana określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
- Posiadania wiedzy i doświadczenia
- w szczególności Wykonawca musi spełnić warunek posiadania doświadczenia w wykonywaniu w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy w tym okresie, co najmniej: 2 robót odpowiadających swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, w tym jednej roboty o wartości minimum 60 000,00 zł brutto.
Przez robotę odpowiadającą swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości co najmniej 60 000,00 zł brutto Zamawiający rozumie:
- zrealizowanie umowy obejmującej prace konserwatorskie przy zabytku nieruchomym objętym gminną ewidencją zabytków bądź wpisanym do rejestru zabytków.
Warunki płatności:
- Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia odbędzie się fakturą/rachunkiem końcową wystawioną przez Wykonawcę robót po wykonaniu i odebraniu zadania potwierdzonego protokołem odbioru robót wraz z zatwierdzeniem dokumentów odbiorowych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
- Termin płatności faktury ustala się do 30 dni licząc od daty jej złożenia na dziennik podawczy Zamawiającego. Termin ustala się za dotrzymany, jeżeli najpóźniej w tym dniu Zamawiający wystawi do banku polecenie przelewu należności na rzecz Wykonawcy.
- Numer konta Wykonawcy, na które przekazywane będzie wynagrodzenie. Gwarancja:
Wykonawca udzieli gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres 60 m-cy od daty odbioru końcowego.
Informacja o możliwości unieważnienia postępowania:
Dopuszcza się możliwość unieważnienia postępowania np. w przypadku gdy nastąpiła zmiana okoliczności powodująca, że udzielenie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego o której nie miał wiedzy w momencie wszczęcia postępowania lub kiedy oferta najkorzystniejsza przewyższa kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zadania.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do badania tylko najkorzystniejszej oferty.
Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia negocjacji z Wykonawcą, którego oferta jest najkorzystniejsza zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru, ale przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na realizację zadania.
Zaleca się, aby Wykonawca zapoznał się z przyszłym miejscem realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia i jego bezpośrednim otoczeniem, a także aby uzyskał wszelkie
niezbędne informacje celem prawidłowego przygotowania oferty.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, wariantowych oraz nie dopuszcza powierzenia wykonania robót podwykonawcom.
Do oferty należy dołączyć:
1. Wypełniony formularz ofertowy,
2. Zaparafowany załącznik ,,wzór umowy",
3. Wypełniony kosztorys ofertowy,
4. Aktualne uprawnienia konserwatora dzieł sztuki.
5. Referencje potwierdzające doświadczenie w wykonywaniu co najmniej 2 robót odpowiadających swoim rodzajem roboty stanowiącej przedmiot zamówienia, w tym jednej roboty o wartości co najmniej 60 000,00 zł.
Kontakt:Uprzejmie proszę o kontaktowanie się w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do zapisów w opisie przedmiotu zapytania, przygotowania ofert, przed terminem składania ofert z numerem 41-383-00-40 wew. 50.
Numer dokumentu:IOŚ. 7011.19.1.2020
Źródło: Internet i własne
Załączniki: