Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-04-03
Przedmiot ogłoszenia:Remont stropu i ścian piwnic
Organizator:Gmina Miasto Koszalin - Zarząd Budynków Mieszkalnych
Adres: ul. Połczyńska 24, 75-815 Koszalin
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. Koszalin
Państwo: Polska
E-mail:
Opis:Remont stropu i ścian piwnic w budynku przy ul. Płowce 1 w Koszalinie
Zakres robót obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie stropu i ścian
piwnic w budynku położonym w Koszalinie przy ul. Płowce 1, zgodnie z przedmiarem robót i projektem
budowlanym stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia.
Zakres robót określa:
? kosztorys nakładczy, projekt budowlany stanowiące załącznik nr 2,
? projekt umowy stanowiący załącznik nr 5.
Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie dwóch faktur, z których pierwsza - po wykonaniu
i odbiorze naprawy stropu, druga - po wykonaniu i odbiorze całości prac. Termin płatności każdej
z faktur - 30 dni od daty prawidłowo wystawionej i doręczonej Zamawiającemu faktury VAT.
Miejsce i termin składania ofert: 8. Ofertę w zamkniętej kopercie z napisem ,,Remont stropu i ścian piwnic w budynku przy ul. Płowce 1"-
zam. do 30.000 EURO" należy złożyć w sekretariacie ZBM Koszalin, ul. Połczyńska 24, pokój 307 lub w Biurze
Zamówień Publicznych pokój nr 108 w terminie do 12.04.2018 r. do godziny 09:55 (zaleca się, aby koperta
była opatrzona nazwą i siedzibą zamawiającego oraz nazwą i siedzibą wykonawcy).
Otwarcie ofert:9. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.04.2018 r. o godzinie 10:05 w siedzibie zamawiającego p. 301.
Termin składania:2018-04-12
Miejsce i termin realizacji:3. Wymagany termin wykonania zamówienia: do 3 miesięcy od przekazania placu budowy
Wymagania:2a. Gwarancja i rękojmia:
1) Wykonawca udzieli gwarancji jakości na zasadach określonych w projekcie umowy.
Minimalny okres udzielonej gwarancji nie może być krótszy niż 3 lata (36 miesięcy).
2) Wykonawca jest odpowiedzialny wobec zamawiającego z tytułu rękojmi na warunkach
określonych w projekcie umowy.
4. W ofercie należy podać cenę kosztorysową, na każą część osobno, z podatkiem VAT = 8 %, cyfrowo
i słownie, wyliczoną poprzez sporządzenie szczegółowego kosztorysu ofertowego z cenami jednostkowymi
nakładów podanych w poszczególnych tablicach katalogowych i wartością robót stanowiącą wartość
umowną, sporządzony na podstawie kosztorysów nakładczych.
Cenę należy podać w złotych polskich, na każdą z części osobno, z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku.
Wykonawca sporządzając kosztorys ofertowy jest zobowiązany przyjąć podane przez zamawiającego
podstawy do ustalenia nakładów rzeczowych dla robót wyszczególnionych w kosztorysie nakładczym
stanowiącym załącznik nr 2.
? W przypadku kalkulacji wyceny własnej, (indywidualnej) wykonawca zobowiązany jest przyjąć nakłady
podane w kosztorysie nakładczym.
? Kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji szczegółowej wykonawca winien złożyć wraz z ofertą.
5. Zawarcie umowy nastąpi w oparciu o wzór umowy, stanowiący załącznik do niniejszego zaproszenia.
6. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy s pełnią następujące warunki: :
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;
3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym;
4) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
5) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
6) w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert wywiązali się należycie z zobowiązań
wobec zamawiającego, w szczególności będąc wykonawcą udzielonych przez zamawiającego zamówień,
jeżeli pozostawali w tym okresie w stosunku zobowiązaniowym wobec zamawiającego.
7. Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, że:
1) dysponuje co najmniej 1 osobą przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika budowy - posiadającą,
uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń, zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im
ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające
kierowanie robotami w zakresie przewidzianym opisem przedmiotu zamówienia;
2) posiada wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia:
Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwie roboty budowlane
polegającą na wykonaniu modernizacji lub przebudowy lub remoncie pomieszczeń lub lokali
Uwaga!
Zakres robót należy wyszczególnić w wykazie robót budowlanych. Jeżeli Wykonawca wykonywał
prace na rzecz Zamawiającego również zobowiązany jest do przedłożenia dokumentów
potwierdzających należyte, zgodne ze sztuka budowlaną wykonanie robót.
7.1. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru, uprawniającego wykonawcę do występowania w obrocie
prawnym (aktualny wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej - CEIDG)
w przypadku, jeśli prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności
gospodarczej,
2) wykaz robót budowlanych, sporządzony wg wzoru na załączniku nr 3 do niniejszego zaproszenia,
wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert - jeżeli okres działalności jest
krótszy - w tym okresie,
3) dowody (np. referencje) określające, czy roboty wskazane w wykazie zostały wykonane w sposób
należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,
4) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, oraz oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
w posiadają wymagane uprawnienia, sporządzony wg wzoru na załączniku nr 4 do niniejszego zaproszenia,
5) kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji szczegółowej, na podstawie załączonych
przedmiarów robót,
6) kopię uprawnień osób wskazanych w wykazie osób wraz z zaświadczeniem o przynależności do
właściwej izby samorządu zawodowego.
UWAGA:
1) Formularz oferty i wszystkie dokumenty (również złożone na załączonych do zaproszenia
wzorach) muszą być podpisane; za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis z pieczątką imienną
lub czytelnie imię i nazwisko (osoby (-ób) upoważnionej (-ych) do reprezentowania, zgodnie z
formą reprezentacji wykonawcy, określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie
właściwym dla formy organizacyjnej.
2) Zaleca się, by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana
przez wykonawcę.
3) Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i trwale spięte,
4) Wszelkie poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, muszą być parafowane
własnoręcznie przez osobę (y) podpisującą (e) ofertę.
5) W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być dołączone
pełnomocnictwo.
Pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty w formie oryginału albo kopii poświadczonej przez
notariusza za zgodność z oryginałem.
6) Dokumenty składane wraz z ofertą należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez wykonawcę (zaleca się, aby wykonawca na każdej zapisanej stronie
kopii złożył (podpis + pieczęć imienną lub czytelny podpis poprzedzony dopiskiem ,,za zgodność z
oryginałem").
11. Oferty złożone po terminie będą zatrzymane przez zmawiającego bez otwierania.
12. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
1) zaoferowany przedmiot zamówienia nie spełnia któregokolwiek z wymogów dotyczących przedmiotu
zamówienia,
2) zawiera omyłki w obliczeniu ceny, na poprawienie których wykonawca w terminie 3 dni od daty
otrzymania zawiadomienia nie wyraził zgody,
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji,
4) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1
pkt. 20 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych lub Wykonawca wykazał
realizację zamówienia przy udziale podwykonawcy, podlegającego wykluczeniu na podstawie ww. przepisu,
5) jest nieważna na podstawie przepisów prawa,
6) oferta nie spełnia wszystkich wymogów określonych w zaproszeniu do składania ofert a wezwany
wykonawca do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia braków w ofercie, nie dokona tego w wyznaczonym
przez zamawiającego terminie,
7) wykonawca złożył niezgodne z prawdą informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
8) oferta nie zawiera podpisanych kosztorysów ofertowych bądź kosztorysy ofertowe zostaną sporządzone
niezgodnie z załączonymi przedmiarami robót lub zostaną pominięte poszczególne pozycje kosztorysowe,
9) cena oferty jest niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej wszystkich
złożonych ofert a wezwany do wyjaśnienia wykonawca nie złożył wyjaśnień i/lub dowodów dotyczących
elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
13. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą
zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, zamawiający może:
1) zamknąć postępowanie bez wyboru oferty.
2) zwiększyć kwotę, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
14. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany warunków lub odwołania postępowania oraz prawo
zamknięcia postępowania bez wyboru oferty na każdym jego etapie.
15. Z tytułu zamknięcia postępowania lub zmiany lub odwołania warunków postępowania wykonawcom nie
przysługują żadne roszczenia w stosunku do zamawiającego.
16. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty w przypadku, gdy zostały złożone
oferty o takiej samej cenie.
17. Informacja o wyniku postępowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego.
Informacja zawierać będzie zbiorcze zestawienie złożonych ofert oraz nazwę, adres i cenę oferty
wybranego wykonawcy.
18. Zamawiający pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną powiadomi wykonawcę, którego oferta została
uznana za najkorzystniejszą o terminie podpisania umowy.
19. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, zmawiający może
wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych.
20. Kryteria oceny ofert:
Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował następującym kryterium:
- cena oferty brutto za wykonanie całego zamówienia 100%.
21. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta spełniać będzie wymagania określone w
niniejszym zaproszeniu oraz uznana zostanie za najkorzystniejszą w oparciu o podane powyżej kryterium.
Kontakt:10. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:
- Andrzej Grancaris /przedmiot zamówienia/
- Katarzyna Fusiek /procedura/
e-mail: zamowieniapubliczne@zbm.koszalin.pl
Numer dokumentu:DP.262.05.2018.KF
Źródło: Internet i własne
Załączniki: