Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-08-24
Przedmiot ogłoszenia:Renowacja konstrukcji dachu
Organizator:GMINA SOKOŁÓW MAŁOPOLSKI
Adres: ul. Rynek 1, 59-816 Sokołów Małopolski
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. lubański
podkarpackie, pow. rzeszowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:Telefon: (017) 772 90 19, Fax (017) 772 90 19 wew. 28
E-mail:
Opis:,,Renowacja konstrukcji nośnej zadaszenia wejścia w Zespole Szkół w Sokołowie Małopolskim"

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest renowacja konstrukcji dachu nad wejściem głównym do budynku Zespołu Szkół w Sokołowie Małopolskim, Ul. Lubelska 41.
Powierzchnia dachu 38 m2, waga konstrukcji: 1,25 t, Zakres do wykonania, demontaż pokrycia, renowacja korodującej konstrukcji, montaż pokrycia zadaszenia.
Szczegóły opisano w dokumentacji technicznej i kalkulacji ofertowej, która będzie podstawą do sporządzenia kosztorysu ofertowego.
3 Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze 45260000-7
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin składania ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert ubiega dnia 08.09.2022 r. o godz. 12:00.
Termin składania:2022-09-08
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie 14 dni od podpisania umowy.
Wymagania:Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenia zamówienia mogą ubiegać się oferenci nie podlegający wykluczeniu , nie stawia się żadnych warunków udziału w postępowaniu.
4 Wykluczenie wykonawcy oraz sposób oceny przez zamawiającego spełniania braku podstaw do wykluczenia
Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy wykonawcę:
1. Który jest osobowo lub kapitałowo powiązany z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta a Oferentem, polegające w szczególności na:
uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
2. Wobec którego zachodzi, którakolwiek z okoliczności wskazanych w art.7 ust.1 ustawy z 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
3. Wobec którego zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy pzp , tj.: w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
4. Zamawiający oceni brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia - załącznik nr 3 (w treści formularza oferty) oraz weryfikacji poprawności oświadczeń/dokumentów z ogólnodostępnymi rejestrami.

Oferty oferentów wykluczonych zostaną odrzucone.

5 Sposób przygotowania oferty:
1. Ofertę należy sporządzić wyłącznie w języku polskim na załączonym druku ,,OFERTA" wraz z podpisanym Oświadczeniem Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
2. Oferta winna być podpisana przez osobę/y upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
3. Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika).
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokumenty dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania musi złożyć każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną; dokumenty dot. spełniania warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie.
5. Na kopercie należy umieścić napis" ,,Oferta kanalizacja znak RG. 271.23.2022.GD"
6. Ofertę należy wyliczyć wg załączonej kalkulacji Kalkualcji cenowej - plik excel, a ceny oferty powinny obejmować kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia określone w niniejszym zapytaniu ofertowym.
Dopuszcza się uzupełnienie komputerowe lub ręczne kalkulacji cenowej - kosztorysu ofertowego.
7. Oferta musi obejmować całość zamówienia.
8. Wszelkie koszy przygotowania oferty ponosi Wykonawca.
9. Nie przewiduje się zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.
11. Wraz z ofertą (zał. 3 do SWZ ) Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
a) Odpowiednie pełnomocnictwa lub inne dokumenty- jeżeli dotyczy (w przypadku spółki cywilnej upoważnienie do występowania w imieniu spółki może wynikać z umowy spółki dołączonej do oferty bądź oferta może zostać podpisana przez wszystkich wspólników).
b) Kompletnie uzupełniony i podpisany Kosztorys ofertowy - kalkulację cenową. - pod rygorem odrzucenia oferty.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji wszelkich dokumentów przedłożonych wraz z ofertą (w tym żądania wyjaśnień) i podejmowania decyzji w oparciu o wszystkie uzyskane ustalenia.
Niepodpisane, lub nieprawidłowo podpisane oferty , np.: niespełniające wymogu, o którym mowa w P 7.2 i oferty, które wpłyną po terminie składania ofert nie będą brane pod uwagę.
14. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Zmiany lub wycofanie muszą być doręczone Zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu powinno w tytule wiadomości zawierać oznaczenie wyrazami odpowiednio ,,ZMIANA" lub ,,WYCOFANIE".
Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzać zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.

6 Opis sposobu obliczania ceny
1. Wykonawca winien w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego podać łączną cenę netto /bez VAT/ przedmiotu zamówienia w PLN, podatek VAT (23%) i łączną cenę brutto /z VAT/ przedmiotu zamówienia w PLN za realizację przedmiotu zamówienia w zapisie liczbowym z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Cena ofertowa zostanie obliczona jako suma jednostkowych pozycji składających się na przedmiot zapytania , które widnieją w Kalkulacji cenowej - plik excel.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.
4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia za przedmiot zamówienia.
5. Nieprawidłowości w ofertach wynikające zaokrągleń podatku VAT nie będą stanowić podstawy do odrzucenia oferty i podlegają korekcie przez Zamawiajacego.
Składanie ofert dopuszcza się wyłącznie w następujących formach:
a) Pisemnej (osobiście, listownie za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera itp.) na adres: Urząd Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim, ul. Rynek 1, 36-050 Sokołów Małopolski (liczy się data wpływu oferty do Zamawiającego) - w zamkniętej kopercie z oznaczeniem postępowania RG. 271.23.2022.GD i adnotacją: nie otwierać do godziny 12:30 dnia 08.09.2022 r., lub
b) drogą elektroniczną w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub w formie podpisanego skanu na adres e - mailowy:
ugim@sokolow-mlp.pl.
Oferta przekazana w formie dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami musi zostać zaszyfrowana i przesłana w następujący sposób:
W tytule przesłanej wiadomości zawierającej ofertę wraz z załącznikami należy wskazać znak postępowania tj. RG. 271.23.2022.GD , słowo ,,oferta", oraz nazwę Wykonawcy.
Podpisana oferta składana w postaci elektronicznej wraz z załącznikami (wszystkie dokumenty, które składa Wykonawca) musi zostać skompresowana. w programie ZIP ( 7zip) oraz zaszyfrowana, tj. opatrzona hasłem dostępowym.
Wykonawca przesyła Zamawiającemu zaszyfrowaną ofertę wraz z załącznikami w taki sposób, aby dokument ten dotarł do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. (datą otrzymania oferty wraz z załącznikami będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej ofertę wraz z załącznikami do serwera pocztowego Zamawiającego)
Wykonawca, przesyłając ofertę wraz z załącznikami, może żądać potwierdzenia dostarczenia wiadomości.
Wykonawca przekazuje hasło dostępu do złożonej oferty wraz z załącznikami na adres: grzegorz.dec@e-sokolow-mlp.pl po upływie terminu składania ofert, jednak nie później niż w ciągu 30 minut od upływu terminu na składanie ofert, tj. termin przekazania hasła to 08.09.2022 r. do godz. 12:30 i po upływie terminu składania ofert.
Wykonawca, przesyłając hasło dostępu, może żądać potwierdzenia dostarczenia wiadomości.
W przypadku braku przekazania przez Wykonawcę hasła dostępu do oferty, Zamawiający jednokrotnie wezwie Wykonawcę do przekazania hasła dostępu oferty w ciągu 30 minut od wezwania przez Zamawiającego.
Nie przekazanie hasła dostępu w wyznaczonym w wezwaniu czasie skutkuje odrzuceniem oferty.

Wykonawca na własny koszt i ryzyko sporządza i przesyła ofertę, Na rzecz Wykonawcy nie przysługuje zwrot kosztów udziału w niniejszym postępowaniu w żadnym wypadku.

Zamawiający może unieważnić postępowanie na każdym etapie przed podpisaniem umowy, patrz pkt 14 .

8 Kryteria wyboru oferty:
Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
1. cena całkowita brutto - 70%
Wybrana zostanie oferta z największą ilością punktów spośród ofert nieodrzuconych, obliczoną zgodnie z poniżej określonym wzorem:
Najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych / Cena oferty badanej x 70 pkt .
2. Gwarancja na trwałość powłoki konstrukcji dachu wydłużona na 10 lat - 30%
Szczegółowe warunki gwarancji opisano we wzorze umowy.

Wybrana zostanie oferta z największą ilością punktów zsumowanych z kryterium 1 i 2 spośród ofert nieodrzuconych.
a Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że 2 lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i gwarancji, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli nie będzie to możliwe, ponieważ oferty przedstawiają taką samą cenę, zamawiający wezwie tych Wykonawców do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
b Oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert zostanie uznana za najkorzystniejszą ofertę złożoną w postępowaniu.
c Wykonawcy składając oferty dodatkowe (dotyczy tylko sytuacji gdy dwóch oferentów złoży takie same cenowo0 oferty) nie mogą złożyć oferty z wyższą ceną niż w pierwotnie złożonej ofercie.
9 Komunikacja
1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub pisemnej.
2. W tytule wiadomości należy wskazać numer (RG. 271.23.2022.GD) i nazwę postępowania.
3. Zamawiający dopuszcza składanie zapytań do ogłoszenia na e-mail: grzegorz.dec@e-sokolow-mlp.pl., wyjaśnienia będą publikowane na stronie internetowej z ogłoszeniem (bazie konkurencyjności - https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/).
Zamawiający ma obowiązek do udzielenia odpowiedzi minimum na 2 dni przed terminem składania ofert na pytania, które wpłyną nie później niż na 4 dni przed terminem składania ofert.
4. Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami - Grzegorz Dec, nr tel. (017) 7729019 wew. 21, e-mail: grzegorz.dec@e-sokolow-mlp.pl
10 Wyjaśnienia oraz uzupełnienie oferty.
1. W toku badania ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień i dowodów dotyczących treści złożonej oferty, treści oświadczeń, dokumentów, pełnomocnictw i ich uzupełnienia.
2. Jeżeli zaoferowana cena będzie rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia lub będzie budziła wątpliwości, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów dotyczących wyliczenia ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu będzie spoczywać na Wykonawcy. Jako potencjalnie rażąco niską cenę będzie się traktować cenę odbiegającą od średniej cen wszystkich ofert o przynajmniej 40 % w odniesieniu do wszystkich lub któregoś z elementów zamówienia.
3. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie udzieli wyjaśnień, o których mowa powyżej lub jeżeli dokonana ocena tych wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdzi, że oferta jest nieprawidłowa (niezgodna z SWZ lub nieprawidłowo złożona) lub zawiera rażąco niską cenę.
4. Zamówienie może zostać zmienione przed upływem terminu składania ofert przewidzianym w zapytaniu ofertowym. Zmiana oraz treść pytań wraz z wyjaśnieniami zostanie opublikowana na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl z jednoczesnym przedłużeniem terminu składania ofert-jeśli zmiana będzie się wiązać z koniecznością istotnego zwiększenia nakładu pracy dla oferentów chcących złożyć ofertę.
11 Termin związania z ofertą
Termin związania z ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz upływem terminu składania ofert.

12 Wybór oferty.
1. Zamawiający w pierwszej kolejności będzie oceniał ofertę z najwyższą liczbą punktów przyznanych w ramach kryterium. Zamawiający może wezwać wykonawcę, którego oferta jest oceniana, do uzupełnienia dokumentów/oświadczeń wymaganych przez Zamawiającego i wskazanych w zaproszeniu oraz złożenia wyjaśnień treści złożonych dokumentów/oświadczeń lub treści oferty w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
2. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą - ofertę, która otrzymała najwyższą liczbę punków w ramach kryterium i spełnia wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego.
3. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy przez wykonawcę, na warunkach określonych w niniejszym zaproszeniu, Zamawiający może dokonać badania i wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
4. Zamawiający może odrzucić ofertę, jeżeli:
1. jej treść nie odpowiada treści zaproszenia do złożenia oferty
2. jest złożona po terminie składania ofert
3. została złożona przez Wykonawców wykluczonych z postępowania
4. jest nieważna na podstawie innych przepisów
5. nie zawiera informacji niezbędnych do jej oceny, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zamówieniu.

13 Uchylenie się od podpisania umowy
Umowę podpisze się korespondencyjnie (przesłanie przygotowanych dokumentów e- mailem do Oferenta i odesłanie podpisanej umowy do Zamawiającego) lub na miejscu w siedzibie Zamawiającego Zamawiający będzie mógł podpisać umowę z innym Wykonawcą , który jako kolejny złożył ofertę najkorzystniejszą, jeśli:
Wykonawca, którego oferta została wybrana pierwotnie, uchyla się od zawarcia umowy, przez co rozumie się brak odesłania kompletnej prawidłowo podpisanej umowy do Zamawiającego w terminie do 5 dni od przesłania sporządzonej umowy do Wykonawcy (dopuszcza się podpisanie umowy w formie elektronicznej), lub brak stawienia się w Urzędzie Gminy celem podpisania umowy papierowej w terminie 5 dni od przesłania informacji do Wykonawcy o gotowości Zamawiającego do podpisania umowy.
Wykonawca wprowadził w błąd Zamawiającego przez podanie nieprawdziwych lub nieprecyzyjnych informacji , na podstawie których zawarto umowę lub wybrano najkorzystniejszą ofertę.
14 Podstawy unieważnienia postępowania
1 Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli:
a nie złożono żadnej oferty,
b wszystkie oferty podlegały odrzuceniu,
c oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że zamawiający może zwiększyć kwotę do wysokości ceny najkorzystniejszej oferty,
d analogicznie jak w przypadkach dopuszczanych ustawą Prawo zamówień publicznych;
e w postępowaniu, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie (uznane za najkorzystniejsze) i na wezwanie Zamawiającego wykonawcy złożyli oferty dodatkowe o takiej samej cenie;
f wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
g postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.
h Jeśli pierwotny wykonawca konstrukcji dachu przystąpi na swój koszt do usunięcia wady.

2. Udostępnione dokumenty i materiały
1. Załącznik Nr 1 - dokumentacja techniczna
2. Załącznik Nr 2 Kalkulacja cenowa - kosztorys ofertowy- wzór - plik excel.
3. Załącznik Nr 3 - Formularz oferty
4. Załącznik Nr 4 - Projekt umowy

15 Zasady przetwarzania danych osobowych.

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1), dalej ,,RODO" informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim, ul. Rynek 1, 36-050 Sokołów Małopolski;
2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się skontaktować za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: iod@e-sokolow-mlp.pl bądź poczty tradycyjnej, kierując pismo na adres Administratora.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
art. 6 ust. 1 lit. a RODO - zgoda osoby, której dane dotyczą, w celu ułatwienia kontaktu,
art. 6 ust. 1 lit. c RODO - wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
art. 43 i 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub zawartych przez Administratora umów powierzenia danych.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub do momentu odwołania zgody, gdy dane są przetwarzane na jej podstawie, a następnie nie krócej niż okres wskazany w przepisach powszechnie obowiązującego prawa w zakresie archiwizacji.
7. Posiada Pani/Pan prawo:
dostępu do treści swoich danych - na podstawie art. 15 RODO,
sprostowania i uzupełnienia danych - na podstawie art. 16 RODO,
usunięcia danych, po wycofaniu zgody, gdy była ona jedyną podstawą przetwarzania danych - na podstawie art. 17 RODO,
ograniczenia przetwarzania danych - na podstawie art. 18 RODO, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.
8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.
9. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, poprzez złożenie Administratorowi danych pisemnego oświadczenia. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże fakt ich niepodania będzie skutkował brakiem możliwości udziału w przedmiotowym postępowaniu.
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
12. Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
Kod CPV:45260000-7
Źródło: Internet i własne