Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2020-09-11
Przedmiot ogłoszenia:Roboty budowlane
Organizator:Zarządzanie i Obrót Nieruchomościami - Zarządca Spółka z o.o. we Włocławku
Adres: ul. Piaski 9, 87-800 Włocławek
Województwo / powiat: kujawsko-pomorskie, pow. Włocławek
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 54 413 55 90 do 92 wew. 51, tel. 413 55 90 - 92, fax 413 55 90 -92 w. 19
E-mail:
Opis:ZAPROSZENIE
do składania ofert
Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Żytnia 72 we Włocławku, w imieniu której działa zarządca pod firmą:
,,Zarządzanie i Obrót Nieruchomościami -- Zarządca Spółka z o.o."
zaprasza do składania ofert.
ł. Przedmiot zamówienia-
1.1. ,,Remont wiatrołapu w IV ki. schodowej,
1.2. remont pokrycia dachowego wiatrołapu IV ki. schodowa"
Specyfikacja:Zaproszenie do składania ofert oraz przedmiar robót znajdują się do odbioru w siedzibie ,,Zarządca"
,, zoo
ul Piaski 9, pok. nr 27 oraz na stronie internetowej www.zarzadca.wloclawek.pl/przetargi.
Miejsce i termin składania ofert: 4. Sposób, miejsce i termin składania ofert:
Dokumenty wyszczególnione w ust. 3 należy umieścić w zaklejonej kopercie i zaadresować:
Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Żytnia 72 we Włocławku oferta na:
,,Remont wiatrołapu, remont pokrycia dachowego wiatrołapu IV kL schodowa"
4.1. Miejsce - ,,Zarządca" Spółka z o.o. Ul. Piaski 9,87 - 800 Włocławek, pok. nr 29
4.2 Termin -- do 15.09.2020r. godz. 12:00
Otwarcie ofert:Miejsce i termin otwarcia ofert: 5 1 Miejsce - Wspólnota Mieszkaniowa we własnym zakresie
Termin składania:2020-09-15
Miejsce i termin realizacji:2. Wymagany tarnin wykonania zamówienia:
2.1. Termin realizacji robót -- nic później niż: 30 listopad 2020r.
Wymagania:3. Wymagane dokumenty:
3.1. Wypełniony i podpisany druk oferty,
3.2. Wyceniony i podpisany kosztorys ofertowy, sporządzony na podstawie przedmiaru robót, metodą szczegółową,
3.3. Uprawnienia budowlane w specjalności ogólnobudowlanej osoby odpowiedzialnej za realizację zamówienia
wraz z aktualnym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej oraz oświadczenie wykonawcy, że osoba której
uprawnienia budowlane zostały załączone do oferty jest zatrudniona przez wykonawcę na zasadach określonych
przez Kodeks Pracy lub na podstawie umowy cywilno-prawnej (oświadczenie oryginał),
3.4. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
3.5. Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub
zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert,
3.6. Referencje potwierdzające doświadczenie wykonywania robót odpowiadających swoim rodzajem i
wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia.
ad. 3.3,3.4,3.5,3.6 (kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).
Źródło: Internet i własne
Załączniki: