Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-01-02
Przedmiot ogłoszenia:Roboty remontowo - budowlane - roboty zduńskie
Organizator:Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Adres: ul Drzymały 30, 59-225 Chojnów
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. legnicki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel, 76 81 88 370 (wewn 10) , tel. kom 530 726 221
Opis:zapraszamy do złożenia oferty na :
,,Roboty remontowo - budowlane - roboty zduńskie w lokalach mieszkalnych będących własnością
Gminy Miejskiej Chojnów zarządzanych przez Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej"
Budowy i przebudowy trzonów grzewczych z materiałów Zamawiającego do 40 szt, :
Przebudowa trzonów grzewczych do 30 szt ,
Budowa trzonów grzewczych do 10 szt,
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, tj Chojnowski zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej, ul, Drzymały 30, 59-225 Chojnów -- Sekretariat ( pokój nr 1, II piętro ), do dnia
18.01.2019 r:, godz, 10:00
Otwarcie ofert:Termin otwarcia ofert - 18 .01.2019 r:,, godz., 10:15
Termin składania:2019-01-18
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia : od daty podpisania umowy do 31 12 2019 r
Wadium:nie wymagane
Wymagania:2, Warunki udziału w postępowaniu :
0 udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki:
a) Posiadają wiedzę i doświadczenie;
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie (załącznik nr 2)
oraz wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
1 prawidłowo ukończył 3 roboty budowlane w zakresie niezbędnym do wykazania warunku wiedzy
i doświadczenia w tym co najmniej 1 zamówienie, którego przedmiotem były roboty budowlane
obejmujące w swoim zakresie roboty zduńskie oraz przedstawi dokumenty potwierdzające, że roboty
zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (załącznik nr 3),
b) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia, Zamawiający
uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej jeżeli wykaże,
że posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia,
Nie złożenie potwierdzenia opłaconej polisy, o której mowa powyżej powoduję wykluczenie oferenta
z postępowania o niniejsze zamówienie.
d) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia Za spełnienie tego warunku uznaje
się złożenie oświadczenia (załącznik nr 2) oraz złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru,
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert
3.. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu :
a) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy załącznik nr 1,
b) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu załącznik nr' 2,
c) Wykaz robót załącznik nr13,
d) Wzór umowy załącznik nr 4..
e) Oświadczenie ofer enta o kontynuacji ubezpieczenia przez okres realizacji robót załącznik nr 5
f) Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związany
z przedmiotem zamówienia,
g) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, które należy złożyć w
oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
4, Opis sposobu przygotowania oferty :
Oferta musi mieć formę pisemną i powinna być sporządzona w języku polskim,
Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego,
Oferta powinna zawierać: imię, nazwisko, nazwę (fir mę) i dokładny adres wykonawcy, nr telefonu, nr faksu,
adres e-mail, nr REGON i NIP oraz datę sporządzenia oferty,
Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami
(załącznikami do zapytania ofertowego),
Odpowiedzi muszą być udzielane na wszystkie pytania zawarte w załącznikach,
Jeżeli zabraknie miejsca należy dołączyć dodatkowe strony, należy ponumerować każdą ze stron w miejscu
do tego przeznaczonym w prawym górnym rogu na każdej stronie,
Jeżeli pytanie postawione w załączniku nie dotyczy Wykonawcy, należy wpisać "nie dotyczy",
Wszystkie strony oferty należy zaopatrzyć własnoręcznym podpisem Wykonawcy lub upełnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy,
Niedopuszczalne są wyskrobywania w ofertach, poprawki należy dokonać poprzez skreślenie błędnego
zapisu i zaopatrzenie go własnoręcznym podpisem Wykonawcy lub osoby upoważnionej,
Ofertę należy umieścić w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie (opieczętowanej) w taki sposób, aby nie
budziło to żadnych wątpliwości, co do możliwości jej wcześniejszego otwarcia lub ujawnienia treści oferty
przez osoby nieupoważnione Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego oraz napis:
,,OFERTA na ,,,,Roboty remontowo- budowlane -- roboty zduńskie w lokalach mieszkalnych będących
własnością Gminy Miejskiej Chojnów zarządzanych przez Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej"
Nie otwierać przed dniem 18.01..2019 i:, oraz dokładny adres Wykonawcy.
5.. Opis sposobu obliczenia ceny :
Ceny jednostkowe w ofercie muszą być podane z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, muszą
być podane w PLN liczbowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT
Ceny muszą uwzględniać wszelkie koszty dodatkowe związane z realizacją przedmiotu zamówienia,
Ceny jednostkowe podane w formularzu ofertowym powinny obejmować całokształt prac wraz z robotami
pomocniczymi., Podane ceny w formularzu ofertowym będą obowiązywały przez cały czas trwania umowy
6. Okres gwarancji: minimum 60 miesięcy
7. Termin związania ofertą : 30 dni
12. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy/ wadium:
Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.
Wykonawca po odbiorze poszczególnych partii prac zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia
należytego wykonania umowy w wysokości .3 % kwoty brutto określonej na przedłożonej fakturze. Kwota ta
zostanie potrącona z przedłożonej faktury Wykonawcy
Zwolnienie zabezpieczenia nastąpi po 15 dniu po przedstawieniu przez Wykonawcę pozytywnego protokołu
z przeglądu pogwarancyjnego i ustaniu okresu gwarancji i rękojmi
Przed upływem okresu gwarancji i rękojmi (co najmniej na 7 dni) Wykonawca wystąpi na piśmie do
Zamawiającego celem dokonania czynności przeglądu pogwarancyjnego.
13 Sposób wybor u Wykonawcy :
Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
Cena brutto znaczenie 90 %
Gwarancja znaczenie 10 %
Zamawiający zastrzega, że okres gwarancji na przedmiot zamówienia nie może być krótszy niż 5 lat licząc
od daty odbioru końcowego.
Kontakt:Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:
Małgorzata Sudorowska - Kierownik OBM tel, 76 81 88 370 (wewn 10) , tel. kom 530 726 221
Eliza Antoś - Dział zamówień publicznych tel , 76 81 88 370 (wewn. 16)
Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:
a) Pisemnie - na adres Zamawiającego: Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Chojnowie, ul M. Drzymały 30, 59-225 Chojnów
b) Za pośrednictwem faksu: nr 76 81 88 372
c) Drogą elektroniczną (e-mail): zamowieniapubliczne@chzgkim.pl
Źródło: Internet i własne