Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 18739854 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-02-04
Przedmiot ogłoszenia:Serwis urządzeń drukujących
Organizator:Miasto Wodzisław Śląski Wydział Informatyki - Miejskie Centrum Przetwarzania Danych
Adres: ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski
Województwo / powiat: śląskie, pow. wodzisławski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: 32 4590580 faks - nr 32 7218703
E-mail:
Opis:II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Miasto Wodzisław Śląski poszukuje firmy
do złożenia oferty cenowej na zadanie pod nazwą
,,Serwis urządzeń drukujących będących na wyposażeniu Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego w 2020 roku"
Opis przedmiotu zamówienia
zawiera załącznik nr 1
Miejsce i termin składania ofert: 4. Ofertę należy złożyć w jeden następujący sposób:

osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. w Biurze Obsługi Klienta - pokój nr 115
za pośrednictwem poczty na adres Zamawiającego:

Urząd Miasta
ul. Bogumińska 4
44-300 Wodzisław Śląski

faksem - nr 32 7218703
e-mailem - kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

w terminie: nie później niż do dnia 10 lutego 2020 r. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.
Termin składania:2020-02-10
Wymagania:III. DANE DOTYCZĄCE ZŁOŻENIA OFERT
1. Oferta winna zawierać całość przedmiotu zamówienia.
2. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym według takiego samego schematu, załącznik nr 1
do zapytania ofertowego
- formularz_ofertowy.doc
3. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
IV. WYBÓR OFERTY
Kryteria wyboru oferty:
1. Zamawiający przyzna zamówienie Dostawcy, który spełni wszystkie wymogi zawarte w formularzu ofertowym oraz którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą (najniższa cena ofertowa).
2. Cena ofertowa winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Za cenę oferty uważać się będzie cenę brutto.

V. INFORMACJE DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI
przelewem w terminie 30 dni od dnia prawidłowo dostarczonej faktury.
Kontakt:osoba do kontaktu: Sylwia Ratajczak
Źródło: Internet i własne
Załączniki: