Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 24766821 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-02-27
Przedmiot ogłoszenia:Sprzątanie pomieszczeń
Organizator:Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
Adres: ul. J. Cybisa 7, 02-784 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 22 544 12 00, tel. 22 5441207
E-mail:
Opis:ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
2.1 Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie pomieszczeń:
1) w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
przy Ul. Jana Cybisa 7 w Warszawie,
2) w lokalach U4 i U5/6 przy Ul. Jana Cybisa 6 w Warszawie w okresie
nieobecności pracownika (sprzątaczki) Ośrodka wynikającej z urlopu lub
zwolnienia lekarskiego, około 30 dni w roku.
2.2 Zamawiający umożliwi Wykonawcom dokonanie wizji lokalnej w/w obiektów, po
wcześniejszym umówieniu terminu i godz..
2.4 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) określony został w Załączniku
Nr 1 do Zapytania ofertowego oraz we wzorze Umowy określonym w Załączniku
Nr 6 do Zapytania ofertowego.
Strona 2 z 14
2.5 Usługi będą świadczone przy użyciu sprzętu i środków czystości zapewnionych
przez Wykonawcę i na jego koszt.
2.6 Przedmiot zamówienia należy realizować zgodnie z jego gospodarczym
przeznaczeniem.
2.7 Sprzątanie lokali U4 i U5/6 przy Ul. J. Cybisa 6 w Warszawie będzie się odbywało
na dodatkowe zlecenie Zamawiającego i płatne na podstawie osobno
wystawionej faktury. Zamawiający przewiduje około 30 dni w roku dodatkowych
zleceń.
2.8 Płatności będą dokonywane przelewem na konto Wykonawcy wskazane w
umowie w terminie 21 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury
VAT.
2.9 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował odpowiednim i adekwatnym
do zakresu zamówienia zapleczem technicznym i kadrowym, niezbędnym do
wykonania zamówienia.
2.10 Zamawiający nie będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.
2.11 Zamawiający informuje, iż działając na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9
listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno -
prywatnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 z późn. zm.) wyłącza
możliwość stosowania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.
Miejsce i termin składania ofert: 6. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy złożyć osobiście, pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną (skan
dokumentów podpisany przez Wykonawcę) do dnia 06.03.2023 r. godz. 12.00
na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
ul. J. Cybisa 7
02-784 Warszawa
e-mail: zamowienia@ops-ursynow.pl
Termin składania:2023-03-06
Miejsce i termin realizacji:3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy, nie wcześniej niż od dnia
01.04.2023 r. do dnia 31.03.2024 r.
Jeżeli umowa nie zostanie podpisana przed terminem początkowym wskazanym
powyżej, rozpoczęcie realizacji usług nastąpi w terminie późniejszym, uzgodnionym
między stronami.
Wymagania:4. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
4.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące:
1) posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonania przedmiotowego
zamówienia.
Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w ciągu
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał lub wykonuje
(dot. świadczeń okresowych lub ciągłych) co najmniej 4 umowy z zakresu
usług porządkowych realizowanych na rzecz firm lub obiektów użyteczności
publicznej na kwotę łączną co najmniej 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy zł)
brutto, przy czym minimalna wartość pojedynczej umowy nie może być
mniejsza niż 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy zł) brutto,
których należyte wykonanie potwierdzone zostanie przez Wykonawcę
załączonymi do oferty dokumentami, np. referencjami.
Spełnienie warunku opisanego powyżej będzie oceniane na podstawie
dołączonego do oferty Wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy
lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały
wykonane lub są wykonywane należycie. Wykaz usług, o którym mowa
powyżej, stanowi Załącznik Nr 3 do Zapytania ofertowego.
Ponadto Zamawiający informuje, iż wykluczy z postępowania Wykonawcę,
który w okresie 3 ostatnich lat przed terminem składania ofert zrealizował
nienależycie usługi porządkowe na rzecz firm lub obiektów użyteczności
publicznej. Przez nienależytą realizację usług należy rozumieć usługi/umowy,
które zostały wypowiedziane przez Zamawiającego z przyczyn leżących po
Strona 4 z 14
stronie Wykonawcy, bądź jeśli Zamawiający nałożył na Wykonawcę co
najmniej dwie kary umowne z tytułu nienależytego wykonywania umowy.
Do oferty należy dołączyć także Wykaz usług zrealizowanych nienależycie,
który stanowi Załącznik Nr 4 do Zapytania ofertowego.
2) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia.
Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje co
najmniej:
a) 1 kierownikiem / koordynatorem bez wymogu zatrudnienia w oparciu o
umowę o pracę, z wykształceniem co najmniej średnim.
Uwaga! W przypadku konieczności zmiany kierownika, Wykonawca
zobowiązany będzie do zatrudnienia i skierowania do kierowania
usługami sprzątania osobę spełniającą wszystkie wymagania określone
dla kierownika obiektu. W przypadku naruszenia tego postanowienia,
Zamawiający będzie miał prawo do obciążenia Wykonawcy karami
umownymi. Każda zmiana kierownika, z inicjatywy Wykonawcy musi
zostać zgłoszona Zamawiającemu i może zostać dokonana po uzyskaniu
akceptacji Zamawiającego.
Obecność koordynatora raz w tygodniu w Ośrodku jest obowiązkowa.
b) co najmniej 3 osoby do prac codziennych zatrudnione w oparciu o
umowę o pracę o dobrym stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie
obowiązków wynikających z zakresu usług (w tym noszenie worków ze
śmieciami po schodach, praca na drabinie, inna praca w pozycji
wymuszonej itp.), z wykształceniem co najmniej podstawowym i
przeszkoleniem w zakresie realizacji usług sprzątania oraz co najmniej
rocznym stażem w realizacji usług sprzątania biur. Właściciel firmy
sprzątającej może osobiście świadczyć usługi sprzątające pod
warunkiem, że spełnia wymagania określone powyżej, za wyjątkiem
wymogu zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę.
W przypadku konieczności zmiany pracownika, Wykonawca
zobowiązany będzie do zatrudnienia i skierowania do realizacji usług
Strona 5 z 14
sprzątania osobę spełniającą wszystkie wymagania określone dla
pracownika. W przypadku naruszenia tego postanowienia, Zamawiający
będzie miał prawo do obciążenia Wykonawcy karami umownymi. Każda
zmiana osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia, z inicjatywy
Wykonawcy musi zostać zgłoszona Zamawiającemu i może zostać
dokonana po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego.
c) co najmniej 2 osoby do mycia okien zgodnie z harmonogramem bez
wymogu zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę, posiadające
uprawnienia do pracy na wysokości powyżej 3 metrów (mycie okien
dachowych) oraz co najmniej dwuletnie doświadczenie w realizacji mycia
okien na wysokości.
d) co najmniej 1 osoba do nakładania polimerów na podłogi w Dziennym
Domu zgodnie z harmonogramem bez wymogu zatrudnienia w oparciu o
umowę o prac, przeszkolona z zakresu z zakresu nakładania polimerów,
z co najmniej rocznym doświadczeniem w nakładaniu polimerów.
Uwaga! Zamawiający dopuszcza skierowanie do wykonywania mycia okien
oraz nakładani polimerów osoby zatrudnione jako serwis sprzątający, pod
warunkiem spełniania przez te osoby wszystkich kryteriów wskazanych przez
Zamawiającego odpowiednio w podpunktach c) i d).
Ponadto, Zamawiający dopuszcza, aby mycie okien oraz nakładanie
polimerów realizowała ta sama osoba, pod warunkiem spełniania przez tę
osobę wszystkich kryteriów wskazanych przez Zamawiającego odpowiednio
w podpunktach c) i d).
Wykonawca udokumentuje spełnienie warunku udziału w postępowaniu
poprzez dołączenie do oferty oświadczenia oraz Wykaz osób (stanowiący
Załącznik Nr 5 do Zapytania ofertowego) wraz z informacjami jednoznacznie
potwierdzającymi spełnienie warunku udziału w postępowaniu.
3) znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia;
Strona 6 z 14
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada
opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie
prowadzonej działalności, zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia o
wartości co najmniej 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł).
Zamawiający dopuszcza złożenie oferty przez Wykonawcę nieposiadającego
polisy o wskazanej przez Zamawiającego wartości, pod warunkiem złożenia
przez Wykonawcę oświadczenia o gotowości zawarcia ubezpieczenia
najpóźniej w dniu podpisania umowy na realizację usług (niewywiązanie się
przez Wykonawcę z tego obowiązku upoważnia Zamawiającego do
odstąpienia od podpisania umowy i zlecenia realizacji usług kolejnemu
Wykonawcy, który uzyskał najwyższą liczbę punktów w kryteriach oceny
ofert).
4.2 Ocena wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana
zostanie w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach
złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą.
4.3 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (konsorcjum,
spółka cywilna). W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
4.4 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
każdy z warunków określonych w ust. 4.1 pkt 1) i 3) winien spełniać co najmniej
jeden z tych Wykonawców. Warunek określony w ust. 4.1 pkt 2), Wykonawcy
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, mogą spełniać łącznie.
5. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
5.1 W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu do oferty,
sporządzonej na formularzu wg Załącznika Nr 2 do Zapytania ofertowego, należy
załączyć:
1) wykaz usług, sporządzony według treści Załącznika Nr 3 do Zapytania
ofertowego wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed
Strona 7 z 14
upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie
(dokument w oryginale, dokumenty potwierdzające należyte wykonanie w
oryginale lub potwierdzone za zgodność z oryginałem).
Uwaga: W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego
usługi wskazane w wykazie, o którym mowa powyżej, zostały wcześniej
wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów ich
należytego wykonania.
2) wykaz usług zrealizowanych nienależycie, sporządzony według treści
Załącznika Nr 4 do Zapytania ofertowego.
3) wykaz osób, sporządzony według treści Załącznika Nr 5 do Zapytania
ofertowego, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami
na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami.
4) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia lub
stosowne oświadczenie;
Jeżeli z przedstawionego dokumentu nie będzie wynikało, że ubezpieczenie
jest opłacone, Wykonawca do oferty powinien załączyć dokument
potwierdzający opłacenie składki ubezpieczeniowej np. kopię przelewu.
5) do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z
centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Wymóg ten zostanie
spełniony, jeżeli Wykonawca załączy do oferty wydruk z KRS bądź CEIDG,
w zależności od formy prawnej prowadzonej działalności.
Strona 8 z 14
5.2 Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna i sporządzona w języku polskim.
5.3 Zaleca się wykorzystanie formularzy opracowanych przez Zamawiającego.
Wykonawca może zastosować formularze wykazów, informacji i oświadczeń
opracowane samodzielnie, z zastrzeżeniem, że ich treść musi być tożsama z
załącznikami do Zapytania ofertowego opracowanymi przez Zamawiającego.
5.4 Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania
Wykonawcy. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być
naniesione w sposób czytelny, datowane i podpisane przez osobę upoważnioną.
5.5 Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to z
jego treści musi wynikać uprawnienie do reprezentowania w postępowaniu
(pełnomocnictwo rodzajowe).
5.6 Cena ofertowa, wyrażona w złotych polskich, zaokrąglona do dwóch miejsc po
przecinku, podana w kwocie brutto (oraz netto) musi uwzględniać całkowity koszt
realizacji przedmiotu zamówienia i wszystkie elementy cenotwórcze. Ceny
jednostkowe przedstawione w ofercie powinny być również wyrażone w złotych
polskich, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. Niezastosowanie się do
zaleceń Zamawiającego będzie skutkowało poprawieniem zaistniałych omyłek
rachunkowych.
5.7 Cenę oferty należy skalkulować podając zryczałtowaną cenę brutto za
podstawowe usługi porządkowe oraz cenę brutto za dodatkowe usługi
porządkowe (tj. mycie okien, nakładanie polimerów) w rozbiciu na 12 miesięcy.
Ceną oferty będzie suma wszystkich składowych kwot wskazanych przez
Wykonawcę na okres 12 miesięcy (zgodnie z załączonym formularzem
ofertowym). Zamawiający zakłada, że comiesięczne rozliczenia będą
dokonywane w formie ryczałtu nieobejmującego dodatkowych usług.
W miesiącach, w których zostaną wykonane usługi dodatkowe, rozliczenie
zostanie powiększone o kwotę wskazaną w ofercie Wykonawcy.
5.8 Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i
złożeniem oferty, niezależnie od wyników postępowania.
UWAGA. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Ośrodka. Oferty, które
wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
7. KRYTERIA KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY
7.1 Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące
kryterium i jego znaczenie:
a) cena ofertowa brutto podana w ofercie i wyrażona w PLN - waga kryterium
80%,
b) Koszt jednego roboczodnia za sprzątanie lokali U4 i U5/6 - waga kryterium
10%,
c) posiadanie certyfikatu ISO 9001 - waga kryterium 10%.
7.2 Sposób przyznawania punktów:
a) Kryterium ,,CENA"
C = (CON / COB) x 80
gdzie:
C - oznacza cenę,
CON - oznacza cenę oferty najniższej,
COB - oznacza cenę oferty badanej.
b) Kryterium ,,KOSZT JEDNEGO ROBOCZODNIA"
KJR = (KJRON / KJROB) x 10
gdzie:
Strona 10 z 14
KJR - oznacza cenę,
KJRON - oznacza cenę oferty najniższej,
KJROB - oznacza cenę oferty badanej.
c) Kryterium ,,CERTYFIKAT"
o nie posiada certyfikatu ISO 9001 - 0 pkt,
o posiada certyfikat ISO 9001 - 10 pkt.
7.3 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która łącznie najwyższą liczbę
punktów.
7.4 Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze
względu na to, że oferty uzyskały tyle samo punktów w kryteriach oceny ofert,
Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
7.5 Wykonawcy, składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen brutto
wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
8. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
8.1 Zamawiający przy wyborze ofert zastosuje procedurę odwróconą zgodnie, z
którą najpierw stworzy ranking ofert (od najwyżej ocenionej do najniżej ocenionej),
a następnie zweryfikuje czy Wykonawca, którego oferta uzyskała najwyższą
liczbę punktów zaoferował usługi zgodne z wymaganiami Zamawiającego i
spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawcy, którzy zajęli kolejne
miejsca nie będą wyzwani do składania wyjaśnień bądź uzupełniania
dokumentów.
8.2 Zamawiający informuje, iż będzie wzywał Wykonawców do uzupełnienia
brakujących dokumentów lub złożenia stosownych wyjaśnień, w zależności od
zaistniałej sytuacji faktycznej. Brak odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego lub
niedotrzymanie terminu w nim określonego będzie skutkowało wykluczeniem z
udziału w postępowaniu.
8.3 Zamawiający informuje, iż odrzuci oferty których treść nie odpowiada treści
niniejszego zapytania oraz te zawierające rażąco niską cenę (po uprzednim
Strona 11 z 14
wezwaniu Wykonawcy do złożenia wyjaśnień / kalkulacji ceny i ocenie tychże
przez Zamawiającego).
8.4 Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy nie
wykażą, iż spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez
Zamawiającego w niniejszym Zapytaniu lub w okolicznościach, o których mowa
w Rozdziale 4 ust. 4.1 pkt 1) (nienależyte wykonanie umów). Ofertę Wykonawcy
wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
8.5 Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość podjęcia negocjacji, z
Wykonawcą najwyżej ocenionym, w sytuacji, gdy oferta ta będzie przekraczała
możliwości finansowe Zamawiającego, a Zamawiający nie będzie miał
możliwości zwiększenia kwoty jaką dysponuje do wysokości oferty najwyżej
ocenionej.
8.6 Zamawiający informuje, iż unieważni postępowanie w sytuacji, gdy nie wpłyną
oferty, wszystkie oferty zostaną odrzucone lub oferta najwyżej oceniona
przewyższa możliwości finansowe Zamawiającego, a negocjacje, o których
mowa powyżej nie odniosły zamierzonego skutku.
8.7 O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów
telefonicznie oraz zamieści informację na stronie internetowej Ośrodka Pomocy
Społecznej Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.
8.8 Zamawiający zastrzega, iż w sytuacji, gdy wyłoniony Wykonawca będzie uchylał
się od podpisania umowy zostanie wybrany Wykonawca, który zajął kolejne
miejsca na liście rankingowej i potwierdzi chęć realizacji zamówienia.
8.9 Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie
podpisana Umowa na wzorze określonym w Załączniku Nr 6 do Zapytania
ofertowego.
8.10 Zamawiający informuje, że z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza
się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności
wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz
Strona 12 z 14
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r., poz.
129 z późn. zm.), t.j.:
a) których wymieniono w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisano na listę osób i podmiotów objętych
sankcjami;
b) którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca
2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
(Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo
wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24
lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę osób i podmiotów objętych
sankcjami;
c) którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z
dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105
i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu
765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką
jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę
osób i podmiotów objętych sankcjami.
Uwagi:9. KLAUZULE INFORMACYJNE
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje,
że:
9.1 administratorem danych osobowych podanych przez Wykonawcę jest Ośrodek
Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, ul. J. Cybisa 7, 02-784
Warszawa tel. 22 544 12 00, fax. 22 544 12 21;
Strona 13 z 14
9.2 Ośrodek powołał inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować
poprzez e-mail: iod@ops-ursynow.pl lub adres do korespondencji podany w
punkcie 9.1.
9.3 dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego na usługi porządkowe prowadzonego na podstawie rozeznania
rynku (bez zastosowania ustawy Pzp);
9.4 odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu przepisy
dotyczące dostępu do informacji publicznej;
9.5 dane osobowe Wykonawcy zawarte w ofercie będą przechowywane, przez okres
obowiązku archiwizacyjnego, określonego w Jednolitym Rzeczowym Wykazie
Akt, obowiązującym w OPS;
9.6 w odniesieniu danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
9.7 Wykonawca posiada:
o na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych;
o na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych
osobowych;
o na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których
mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
o prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza
przepisy RODO;
9.8 Wykonawcy nie przysługuje:
o w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
o prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
Strona 14 z 14
o na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych
Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Kontakt:10. OSOBAMI UPRAWNIONYMI DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI SĄ:
10.1 w zakresie spraw proceduralnych i przedmiotu zamówienia: Pan Bohdan Wall,
tel. 22 5441207;
10.2 ewentualne zapytania co do przedmiotu zamówienia można przesyłać na adres
e-mail: zamowienia@ops-ursynow.pl
Kod CPV:90910000-9
Źródło: Internet i własne
Załączniki: