Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-08-24
Przedmiot ogłoszenia:STWORZENIE ORAZ WYKONANIE SYSTEMU POMIARU I MONITOROWANIA FUNKCJI ŻYCIOWYCH KRÓW
Organizator:Farm Innovations sp. z o. o.
Adres: ul. Fiołkowa 3, 52-200 Wysoka
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. wrocławski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: 606 44 60 61
E-mail:
Opis:STWORZENIE ORAZ WYKONANIE SYSTEMU POMIARU I MONITOROWANIA FUNKCJI ŻYCIOWYCH KRÓW
Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o postanowienia Projektu Umowy a w szczególności o zakres rzeczowy zawarty w Załączniku nr 1 do Projektu Umowy, stanowiącego Załącznik Nr 2 do SIWZ. Specyfikacja przedmiotu zamówienia stanowiąca zakres rzeczowy (Załącznik nr 1 do Projektu Umowy) udostępniana będzie zainteresowanym Wykonawcom po złożeniu przez nich Oświadczenia Wykonawcy o zachowaniu poufności o treści stanowiącej Załącznik nr 3 do SIWZ, w trybie zgodnym z pkt VI niniejszego SIWZ.
4. Do oferty należy dołączyć:
Strona 4
a) Szczegółową kalkulację wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem wszystkich kosztów, w tym produkcji prototypu oraz urządzeń, a także utrzymania i wsparcia Systemu,
b) Opis założeń i ryzyk oraz sposoby ich mitygacji,
c) Sposób montażu poszczególnych elementów systemu,
d) Harmonogram rzeczowy przedstawiający realizację prac z uwzględnieniem terminów i etapów, określonych w Projekcie Umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ,
e) Warunki gwarancji, z uwzględnieniem postanowień Projektu Umowy stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ,
f) Czas oczekiwania na zamówione urządzenia do 30 dni,
g) Warunki świadczenia usługi utrzymania i wsparcia Systemu (SLA).
5. Wymagania Zamawiającego odnośnie realizacji zamówienia określone są w Projekcie Umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
Miejsce i termin składania ofert: MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:
1. Oferty należy składać do dnia 07.09.2018r. do godz. 17:00 pod adresem: Farm Innovations sp. z o.o. ul. Fiołkowa 3, 52-200 Wysoka w zamkniętej kopercie oznakowanej następująco: ,,Oferty w sprawie zamówienia niepublicznego nr SAIND/1/8/2018 - nie otwierać przed dniem 07.09.2018r. godz. 17:00". Na kopercie należy również umieścić nazwę Wykonawcy.
Otwarcie ofert:3. Zamawiający otworzy oferty w dniu 10.09.2018r.
Termin składania:2018-09-07
Miejsce i termin realizacji:TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
1. Wymagany termin realizacji zamówienia zgodnie z postanowieniami § 7 Projektu Umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.
Wymagania:WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, WYMAGANE DOKUMENTY ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA WARUNKÓW:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki i złożą oświadczenie, że:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności będących przedmiotem niniejszego zamówienia,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia,
d) nie są w sporze sądowym z Zamawiającym oraz nie zostało wydane żadne orzeczenie, z którego wynika, że Zamawiającemu przysługują roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Wykonawcy.
2. Wymagane dokumenty i zaświadczenia:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego brak zaległości w opłacaniu podatków, opłat lub zgoda na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
c) zaświadczenie właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
d) oryginał lub kopia postanowienia sądu, w stosunku do Wykonawców, co do których otwarto likwidację bądź których upadłość ogłoszono i którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu,
e) wykaz wykonanych usług przez Wykonawcę w okresie ostatnich 5 lat, przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres
Strona 5
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, potwierdzających doświadczenie w zakresie usług odpowiadających przedmiotowi zamówienia (wykaz winien zawierać: rodzaj i zakres zamówienia, termin realizacji oraz adres i numer telefonu Inwestora), wraz z załączonymi referencjami / protokołami odbioru, potwierdzającymi ich należyte wykonanie.
f) wykaz dedykowanej kadry pracowniczej z niezbędnymi kwalifikacjami i doświadczeniem do wykonania przedmiotowych usług.
3. Wykonawca w zakresie spełnienia wymagań Zamawiającego określonych w pkt III ppkt 2e - f, może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia jak również dokumenty potwierdzające powyższe.
4. Zamawiający nie dopuszcza, by Wykonawca występował jednocześnie w roli podwykonawcy innego Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu przetargowym, jak również nie wyrazi zgody na to by Wykonawca, który brał udział w postępowaniu przetargowym został wskazany jako podwykonawca przez wybranego Wykonawcę, z którym Zamawiający zawrze umowę na realizację zadania będącego przedmiotem postępowania przetargowego.
5. Zamawiający nie dopuszcza sytuacji, w której Wykonawca nie ma żadnego doświadczenia i w pełnym zakresie bazuje na doświadczeniach podmiotów trzecich.
6. Pozostałe warunki i oświadczenia wymagane przez Zamawiającego do spełnienia przez Wykonawców określone są Formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2 ppkt od a) do e), może złożyć dokumenty rodzajowo im odpowiadające, wystawione w sposób właściwie przyjęty w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terenie Unii Europejskiej zobowiązani są dodatkowo podać w ofercie numer NIP UE.
8. Oświadczenia i dokumenty Wykonawca przedstawia w formie pisemnej, w oryginale lub poświadczonych za zgodność z oryginałem kopiach.
Formularz oferty oraz Pełnomocnictwa należy przedstawić w oryginale.
9. Radcowie prawni lub adwokaci mogą potwierdzać za zgodność z oryginałem kopie (odpisy) pełnomocnictw.
10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. w konsorcjum) muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym również do zawarcia umowy oraz spełnić następujące warunki:
a) pełnomocnictwo wraz z umową konsorcjum należy przedłożyć z ofertą,
b) umowa konsorcjum powinna zawierać klauzulę o solidarnej odpowiedzialności uczestników konsorcjum wobec Zamawiającego,
c) treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania,
d) wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem,
e) dokumenty wymienione w pkt 2 ppkt od a) do d) należy przekazać oddzielnie dla każdego Wykonawcy,
f) w odniesieniu do pozostałych dokumentów należy złożyć jeden wspólny dokument, a w miejscu przeznaczonym na dane Wykonawcy wpisać dane pełnomocnika, wskazując jednocześnie nazwy (firmy) uczestników konsorcjum, w imieniu których pełnomocnik działa.
Strona 6
11. Ocena spełnienia tych warunków zostanie dokonana wg formuły "spełnia - nie spełnia". Podstawą oceny będą dokumenty, o których mowa w SIWZ.
12. Z treści Formularza oferty, załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia wyżej wymienione warunki.
13. Niespełnienie któregokolwiek z wyżej wymienionych warunków udziału w postępowaniu może skutkować odrzuceniem oferty i wykluczeniem Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu do uzupełnienia brakujących dokumentów, potwierdzających spełnienie postawionych warunków.
IV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
1. Termin związania Wykonawców złożoną ofertą wynosi 45 dni, a w przypadku wygrania przetargu do czasu zawarcia umowy. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą.
OPIS SPOSOBU OCENY OFERTY:
1. Do oceny zostaną dopuszczone oferty spełniające wszystkie wymagania SIWZ.
2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona poprzez analizę:
a) ceny ryczałtowej za realizację zakresu prac w Etapach I - III,
b) ceny jednostkowej za dostarczony Produkt w Etapie IV.
3. Cena oferty musi być kompletna, jednoznaczna i obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami określonymi w SIWZ i wszystkich załącznikach do SIWZ.
4. Cena może być podana w jednej z wymienionych walut: PLN.
5. Ocenie podlegać będzie cena ryczałtowa netto oferty oraz cena jednostkowa za dostarczony Produkt.
6. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:
Waga dla kryterium ceny za realizację Etapów I-III: 70%
Waga dla kryterium ceny jednostkowej za Produkt w ramach Etapu IV: 30%
Strona 9
Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą punktów, zgodnie z wyżej określonymi kryteriami i przypisanymi im wagami.
X. OGÓLNE WARUNKI UMOWY:
1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zawarł umowę zgodnie z treścią Projektu Umowy stanowiącego Załącznik Nr 2 do SIWZ. Wykonawca może na etapie składania ofert wnieść swoje uwagi oraz propozycje do zapisów umowy w formie pytań do SIWZ, zgodnie z trybem przewidzianym w pkt. VI ppkt. 2 SIWZ.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia umowy na warunkach zaproponowanych przez Wykonawcę. Zmiany, które wynikają z udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi na pytania do SIWZ a mające wpływ na treść Projektu Umowy są dla Wykonawców wiążące.
XI. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ i zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o kryteria oceny ofert podane w pkt IX.
2. W terminie do 7 dni roboczych od daty uzyskania pisemnej informacji o wygranym przetargu Wykonawca, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą, zobowiązany jest opracować i dostarczyć Zamawiającemu projektu harmonogramu rzeczowego realizacji przedmiotowego zadania, uwzględniający ostateczne warunki handlowe oferty.
3. Zamawiający w ciągu 7 dni roboczych, liczonych od daty otrzymania projektu harmonogramu rzeczowego, uzgodni z Wykonawcą ostateczną wersję harmonogramu, który będzie stanowił załącznik do umowy.
4. Na podstawie warunków określonych w trakcie procesu wyboru Wykonawców, Zamawiający przedstawi przyszłemu Wykonawcy ostateczną wersję jednostronnie podpisanej umowy, a Wykonawca będzie miał obowiązek podpisać ją i odesłać w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania.
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
XII. INFORMACJE KOŃCOWE:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji.
2. O terminie negocjacji Zamawiający powiadomi Wykonawcę/Wykonawców z odpowiednim wyprzedzeniem.
3. Oferta podlega odrzuceniu, jeżeli:
a) została złożona z naruszeniem postanowień Kodeksu Cywilnego lub Kodeksu Spółek Handlowych albo innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa regulujących zasady reprezentacji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,
b) została złożona z naruszeniem warunków udziału w postępowaniu,
c) treść oferty nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
d) złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
e) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
Strona 10
4. Zamawiający może odrzucić ofertę Wykonawcy, który prowadzi Zamawiającym spór przed sądem lub arbitrażem w sprawie dotyczącej wykonania zobowiązań lub w stosunku do Wykonawcy orzeczono o odszkodowaniu na rzecz Zamawiającego.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania postępowania w sprawie zamówienia (przetargu).
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania warunków postępowania.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub zamknięcia postępowania o udzielenie zamówienia, na każdym jego etapie bez podania przyczyny.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo wykluczenia z przetargu i odrzucenia z przyczyn formalnych w kolejnych przetargach tych Wykonawców, którzy złożą oświadczenia lub podadzą informacje niezgodne ze stanem faktycznym.
9. Dokumenty i informacje zawarte w SIWZ mogą być wykorzystane jedynie zgodnie z ich przeznaczeniem. Dane zawarte w poszczególnych punktach SIWZ są poufne i nie mogą być wykorzystane do innych celów.
10. Strony wszelkie dane osobowe pozyskane od siebie w związku z prowadzeniem postępowania przetargowego przetwarzały będą wyłącznie na jej potrzeby oraz chroniły je będą przed dostępem osób nieupoważnionych, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych - z dniem 25 maja 2018 r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
11. Dane osobowe osób wskazanych do kontaktów reprezentujących każdą ze Stron wymienionych udostępniane będą drugiej Stronie, która stanie się administratorem danych osobowych, i przetwarzane będą przez nią w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego (prawnie usprawiedliwiony interes administratora jako podstawa prawna przetwarzania).
12. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami w niej określonymi, z uwzględnieniem zadawanych przez Wykonawców pytań i udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi.
13. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty i nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.
14. Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego w przypadku odrzucenia oferty.
15. Informację o wykluczeniu lub odrzuceniu oferty Wykonawcy otrzymają po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego.
16. Jakiekolwiek ustalenia dokonane przed zawarciem umowy nie dają podstaw prawnych do składania roszczeń finansowych wobec Zamawiającego.
Kontakt:Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
Imię i Nazwisko:
Sebastian Przeniosło
tel.: 606 44 60 61
e-mail: s.przenioslo@farminnovations.pl
Numer dokumentu:SAIND/1/8/2018
Źródło: Internet i własne