Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 16532440 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-12-13
Przedmiot ogłoszenia:Sukcesywna dostawa leków
Organizator:Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach
Adres: ul. Powstańców 31, 40-038 Katowice
Województwo / powiat: śląskie, pow. Katowice
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel./fax. 32 255 32 42
Opis:3. Przedmiot zapytania ofertowego
3.1. Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest sukcesywna dostawa leków na rzecz Składającego zapytanie. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania (asortyment i ilości) w Formularzach asortymentowo - cenowych, które stanowią załączniki nr 2.1 do 2.7 do niniejszego zapytania. Przedmiot zamówienia został podzielony na 7 pakietów:
Pakiet nr 1 - Leki w postaci tabletek 1
Pakiet nr II - Różne produkty lecznicze
Pakiet nr III - Leki różne
Pakiet nr IV - Leki różne II
Pakiet nr V - Leki i różne produkty lecznicze stomatologiczne
Pakiet nr VI - Roztwór do wykonywania prób tuberkulinowych
Pakiet nr VII - Szczepionka przeciw gruźlicy
3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego oraz ustalenia organizacyjne:
3.2.1. Oferent zobowiązuje się dostarczyć towar do siedziby Składającego zapytanie na własny koszt, w terminie do 4 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia przesłanego faksem przez Składającego zapytanie;
3.2.2. Oferent obowiązany jest w terminie 2 godzin potwierdzić za pośrednictwem faksu lub na adres e-mail Składającego zapytanie otrzymanie zamówienia. Brak potwierdzenia w ww. terminie uznawany jest za przyjęcie zamówienia do realizacji, zaś bieg terminu, o którym mowa w pkt 3.2.1. rozpoczyna się;
3.2.3. Przedmiot dostawy musi być dopuszczony do obrotu zgodnie z obowiązującymi na dzień składania ofert przepisami prawa - zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2211 z późn. zm.) - dotyczy Pakietu nr I, Pakietu nr III poz. 1-19, 21-23,25-42, 44-64, 66-78, 80-89 Pakietu nr IV, Pakiet V poz. 2, 4, 8, 9, 10, 12 Pakietu nr VI, Pakiet nr VII;
3.2.4. Przedmiot dostawy musi być dopuszczony do obrotu zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 211 z późn. zm.) - dotyczy Pakietu nr II, Pakietu nr III poz. nr 20, 24, 43, 65, 79, 90, Pakietu nr V poz. nr 1, 3, 5, 6, 7, 11;
3.2.5. Termin ważności dostarczonego przedmiotu zapytania ofertowego nie może być krótszy niż 12 miesięcy licząc od daty dostawy.
3.2.6. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych lub braków ilościowych w dostarczanym towarze, Oferent zobowiązuje się do uzupełnienia braków w towarze, bądź wymiany wadliwego towaru na własny koszt i własnym transportem na towar wolny od wad, w terminie 2 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji przez Składającego zapytanie;
3.2.7. Oferent zobowiązuje się dostarczyć leki stanowiące przedmiot zapytania wedle rodzaju i w ilości wskazanej w zamówieniu, na adres siedziby Składającego zapytanie (Magazyn -p.09) w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 1000 do 1300. O zamiarze dostawy Oferent winien powiadomić Składającego zapytanie z przynajmniej jednodniowym wyprzedzeniem;
Miejsce i termin składania ofert: 7.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Składającego zapytanie ofertowe tj. w Zespole Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych, ul. Powstańców 31, 40-038 Katowice, pok. nr 323 w nieprzekraczalnym terminie: do 21.12.2018 r., godz. 9:00.
Otwarcie ofert:7.2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 21.12.2018 o godz. 9:15, w siedzibie Składającego zapytanie - sala konferencyjna, pokój 324
Termin składania:2018-12-21
Wymagania:2.2. Niniejsze zapytanie ofertowe oznaczone jest znakiem ZWPS/DA/11174/2018, wskazane jest by Oferent we wszelkich kontaktach ze Składającym zapytanie powoływał się na ww. znak.
7.3. Ofertę należy złożyć w kopercie z dopiskiem: ,,Oferta na dostawę leków".
7.4. Na kopercie oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Oferenta.
7.5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Numer dokumentu:ZWPS/DA/11174/2018
Źródło: Internet i własne