Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2022-12-27
Przedmiot ogłoszenia:Sukcesywne świadczenie usług wydawniczych
Organizator:Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Adres: Suszyckich 9, 36-040 Boguchwała
Województwo / powiat: podkarpackie, pow. rzeszowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 17 87 01 562, 87 01 500, 87 01 507 fax 87 01 502
E-mail:
Opis:Zamawiający - Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Boguchwale, zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi p.n. ,,Sukcesywne świadczenie usług wydawniczych dla Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego"
Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 03.01.2023 r., do godz. 11:00 w Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, Ul. Suszyckich 9 - w sekretariacie PODR. lub pod podanym adresem mailowym - boguchwala@podrb.pl.
Decyduje data i godz. wpływu ofert. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będą rozpatrywane.
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przez terminem upływu jej składania.
Termin składania:2023-01-03
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania zamówienia: do 31.01.2024 r.
Wymagania:3) Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający warunek udziału w postępowaniu uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże realizację co najmniej trzech usług o tożsamym charakterze, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości (min. 40 000 zł brutto każda), przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
4) Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia:
Wykaz usług wraz z dowodami o należytym ich wykonaniu - zgodnie ze wzorem załącznika nr
3.
6) Termin związania z oferta:
W niniejszym postępowaniu termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
7) Opis sposobu przygotowania ofert:
Ofertę cenową można złożyć:
a) drogą pocztową,
b) osobiście - w siedzibie PODR w godz. 7;30 - 15;30,
c) drogą elektroniczną w formie skanu podpisanej oferty na adres: boguchwala@podrb.pl
W przypadku złożenia oferty osobiście lub droga pocztową - ofertę należy złożyć w kopercie z opisem: Propozycja ofertowa na zadanie pn. ,,Sukcesywne świadczenie usług
wydawniczych dla Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego ".
Cena w niej podana ma być wyrażona cyfrowo i słownie.
Oferta ma być napisana w języku polskim, czytelnie oraz obejmować całość zamówienia.
9) Opis sposobu obliczenia ceny:
Wykonawca w złożonej ofercie winien zaproponować kompletną i jednoznaczną cenę ryczałtową uwzględniającą wszystkie elementy niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia oraz udzielenie ewentualnych upustów.
Obliczona przez Wykonawcę cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie Wykonawca uważa za niezbędne dla terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, w tym podatek VAT.
Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie.
Cena powinna być podana cyfrowo i słownie, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. Jeżeli cena oferty wyda się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i będzie budzić uzasadnione wątpliwości Zamawiającego co od możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złoży wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
10) Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się poniższymi
kryteriami:
a) cena - 100 %;
11) Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy:
Zamawiający powiadomi oferenta, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza o fakcie wyboru, informując jednocześnie o terminie oraz sposobie podpisania umowy.
12) Inne informacje dotyczące zamówienia:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a) wezwania Wykonawcy do złożenia uzupełnień oraz wyjaśnień dotyczących ofert;
b) wezwania Wykonawcy do przedłożenia dodatkowych dokumentów potwierdzających informacje zawarte w formularzu ofertowym;
c) podjęcia negocjacji z wybranymi lub wybranym Wykonawcą, celem uzyskania możliwie korzystnych warunków zamówienia;
d) wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty, jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia.
Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
a) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższy kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
b) nastąpi zmiana okoliczności powodująca, że udzielenie zamówienia nie leży w interesie publicznym,
c) postępowanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny na każdym jego etapie.
Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
Złożenie zaproszenia, jak też otrzymanie w jego wyniku oferty nie jest równoznaczne z udzieleniem zamówienia przez Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Boguchwale (nie powoduje skutku w postaci zawarcia umowy).
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodniej postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 zł oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. póz. 1740)
Kontakt:Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:
Zamawiający dopuszcza następujące formy komunikowania się między zamawiającym a wykonawcami:
- drogą elektroniczną na adres: boguchwala@podrb.pl
Osobą uprawnioną do kontaktu z wykonawcami z ramienia zamawiającego jest Anna Bielańska - adres email: anna.bielanska@podrb.pl: tel.: 17 87 01 562 w godzinach urzędowania 7:30 - 15:30.
Numer dokumentu:ZG.261.32.2022.ZO
Źródło: Internet i własne
Załączniki: