Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 17890259 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-08-28
Przedmiot ogłoszenia:Świadczenie jednomiesięcznej usługi marketingowej
Organizator:Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy, Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości
Adres: ul. Malborska 65, 30-646 Kraków
Województwo / powiat: małopolskie, pow. Kraków
Państwo: Polska
Telefon / fax:12 655 10 17
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
Opis:MOWES/KOM/DSUSŁ/2019/31 Świadczenie jednomiesięcznej usługi marketingowej dla spółdzielni pracy w ramach projektu ,,MOWES - Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - Krakowski Obszar Metropolitalny
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia: Świadczenie jednomiesięcznej usługi marketingowej dla spółdzielni pracy w ramach projektu ,,MOWES - Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - Krakowski Obszar Metropolitalny" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 9 Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.3. z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach umowy nr RPMP.09.03.00-12-0048/16-00.
(kod CPV: 79000000-4 - Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczenia)
Cel zamówienia
Wsparcie, profesjonalizacja i rozwój istniejących podmiotów ekonomii społecznej zmierzających do ekonomizacji i poprawy kondycji finansowej podmiotów ekonomii społecznej poprzez wybrane mechanizmy i instrumenty wsparcia ukierunkowane na doskonalenie dotychczasowego sposobu świadczenia usług w ramach działań realizowanych przez Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy w ramach Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.
Przedmiot zamówienia
Przedmiot zamówienia: Świadczenie jednomiesięcznej usługi marketingowej dla spółdzielni pracy w ramach projektu ,,MOWES - Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - Krakowski Obszar Metropolitalny" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 9 Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.3. z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach umowy nr RPMP.09.03.00-12-0048/16-00.
(kod CPV: 79000000-4 - Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczenia)
Szczegóły zamówienia: Świadczenie jednomiesięcznej usługi marketingowej dla spółdzielni pracy prowadzącej działalność w miejscowości Kraków (30-133).
Zamawiający oczekuje, że zakres usługi marketingowej winien obejmować:
a) Wydruk ulotek jednostronnych - format 1 A4, druk - pełen kolor, papier - kreda mat 250g zabezpieczonych jednostronnie folią, ilość - (maksymalnie 2 500 szt.) Treść i projekt graficzny ulotki zostanie dostarczony przez Spółdzielnie Pracy (klienta).
Dodatkowe obowiązki Wykonawcy:
1. Terminowa realizacja powierzonych zadań zgodnie z umową,
2. Informowanie Zamawiającego w formie pisemnej o występujących problemach w realizacji zadań (jeśli dotyczy),
3. Ochrona danych osobowych uczestników wsparcia (obowiązek zawarcia umowy dot. powierzenia przetwarzania danych osobowych),
4. Dokumentowanie podjętych działań na wzorach otrzymanych od Zamawiającego, w tym prowadzenie ewidencji czasu pracy.
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert
do dnia 06-09-2019
Miejsce i sposób składania ofert
Oferty należy składać do 6 września 2019 roku do godz. 23:59:59 (liczy się data otrzymania). Oferty otrzymane po upływie tego terminu nie będą podlegały ocenie.
Sposób składania ofert: oferty należy przesłać w wersji elektronicznej - skan oferty (preferowane jest przesłanie scany pełnej oferty w jednym pliku), z podpisem i pieczęcią na adres: malwina@spoldzielnie.org.pl lub osobiście, pocztą lub kurierem w wersji papierowej na adres: Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy, Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości, 30-646 Kraków, ul. Malborska 65 z dopiskiem: Zapytanie ofertowe nr MOWES/KOM/DSUSŁ/2019/31.
Termin składania:2019-09-06
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: małopolskie Powiat: Kraków Miejscowość: Kraków
Harmonogram realizacji zamówienia
Zamówienie winno być wykonane w terminie od dnia podpisania umowy do: 30 września 2019r.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli prowadzonego wsparcia.
Wymagania:Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:
a) Akceptują treść zapytania ofertowego bez zastrzeżeń oraz wypełnią i złożą w terminie ofertę na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego;
b) Posiadają kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie wymagane do prawidłowego wykonania zamówienia tj. posiadają minimum 3 letnie udokumentowane doświadczenie w realizacji usług marketingowych, w tym opracowali i wydrukowali projekty materiałów graficznych dla min. 5 podmiotów oraz przygotowali;
c) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
d) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia;
e) Gwarantują, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wszelkie wymagane kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia;
f) Zobowiążą się do podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie.
Warunki zmiany umowy
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących sytuacjach:
a) Zmiana terminu realizacji umowy - w sytuacji wszelkich przesłanej związanych z uczestnikami.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Oświadczenia i dokumenty, jakie muszą przedłożyć Wykonawcy:
1. Wypełniony formularz ofertowy - zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Zapytania ofertowego;
2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych - zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Zapytania ofertowego;
3. Wykaz zrealizowanych usług marketingowych zgodnie z warunkami udziału w postępowaniu określonymi w pkt. 5 1. b) zapytania ofertowego- zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Zapytania ofertowego.
4. Klauzula informacyjna dot. RODO - zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Zapytania ofertowego.
Uwagi:Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Kryteria oceny i ich znaczenie (100%=100pkt):
a) Koszt realizacji usługi - Cena
WAGA KRYTERIUM 70 % = 70 pkt.
b) Gotowość do pracy na rzecz Zamawiającego
WAGA KRYTERIUM 30% = 30 pkt.
1. Metodologia liczenia punktów w kryterium Cena.
1. najniższa cena ofertowa brutto C min
ii. Co = ------------------------------------------------------ x 70 punktów
a. cena badanej oferty brutto
Metodologia liczenia punktów w kryterium Gotowość do pracy na rzecz Zamawiającego w zakresie świadczenia jednomiesięcznej usługi marketingowej polegającej na dostarczeniu ulotek:
-Dostarczenie 2300 ulotek - 10 punktów
o Dostarczenie 2400 ulotek - 20 punktów
o Dostarczenie 2500 ulotek - 30 punktów
Wykluczenia
Z możliwości realizacji zamówienia wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub z osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, w szczególności poprzez:
a) Uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) Posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;
c) Pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) Pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, bocznej drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
FUNDACJA GOSPODARKI I ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
Adres
ks. bpa Władysława Bandurskiego 58/11
31-515 Kraków
małopolskie , Kraków
Numer telefonu
124237605
NIP
6762293050
Tytuł projektu
MOWES - Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - Krakowski Obszar Metropolitalny
Numer projektu
RPMP.09.03.00-12-0048/16-02
Kontakt:Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Malwina Śwircz
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
12 655 10 17
Kod CPV:79000000-4
Numer dokumentu:1203323, MOWES/KOM/DSUSŁ/2019/31
Źródło: Internet i własne
Załączniki: