Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 18154380 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-10-15
Przedmiot ogłoszenia:Świadczenie usług oklejania okien tramwajowych
Organizator:Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres: ul. Głogowska 131/133, 60-244 Poznań
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. Poznań
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 61 839 -6221 ,-6222; fax.61 839 6009;
E-mail:
Opis:PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług oklejania okien tramwajowych folią ochronną wraz z obsługą serwisową zgodnie Formularzem cenowym stanowiącym Załącznik nr 2 do WP.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony przez Zamawiającego w Załączniku nr 4 (Warunki techniczne) oraz warunki usługi w Załączniku nr 3 (Wzór umowy) do niniejszych Warunków Przetargu (WP).
3. Wykonawca musi posiadać atesty dotyczące używanych do oklejania folii potwierdzające spełnienie wymogów normy PN-K-02511, minimalne cechy bezpieczeństwa przeciwpożarowego w zakresie:
1) średniej prędkości rozprzestrzeniania - co najmniej R2 według PN-K-02512;
2) średnich właściwości palnych - co najmniej B według PN-K-02508;
3) średnich własności dymowych - co najmniej D2 według PN-K-02501,
wprowadzonej do obowiązkowego stosowania rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie warunków technicznych tramwajów i trolejbusów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. Nr 65, poz. 344).
Miejsce i termin składania ofert: 1. Oferty należy składać do dnia 30.10.2019 r. do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego: tj. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Dział Zamówień Publicznych - pokój nr 150, ul. Głogowska 131/133, 60-244 Poznań
2. Oferty, które dotrą do Zamawiającego po terminie składania ofert, będą traktowane jako OFERTY ZŁOŻONE PO TERMINIE.
3. Oferty złożone po terminie, a oznakowane w sposób umożliwiający identyfikację Wykonawcy, będą zwrócone Wykonawcom bez otwierania.
Otwarcie ofert:4. Komisyjne otwarcie złożonych ofert nastąpi dnia 30.10.2019 r. o godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego: ul. Głogowska 131/133, Budynek B pokój 149. 5. Otwarcie ofert jest jawne.
Termin składania:2019-10-30
Wadium:7.000,00 zł
Wymagania:WADIUM
1. Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wniesienia wadium w wysokości:
7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy i 00/100 złotych).
2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w jednej z poniższych form:
? w pieniądzu - (w walucie złoty polski),
? w gwarancjach bankowych,
? w gwarancjach ubezpieczeniowych.
3. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany jest wnieść na rachunek: MPK Poznań Sp. z o.o. Santander Bank Polska S.A. oddział Poznań 11109027340000000101027429 z dopiskiem ,,WADIUM - OKLEJANIE OKIEN TRAMWAJOWYCH FOLIĄ OCHRONNĄ WRAZ Z OBSŁUGĄ SERWISOWĄ - AL.0141.99.2019, NIP OFERENTA:................................".
4. Wadium wnoszone w formie pieniężnej uważa się za wniesione skutecznie wówczas, gdy przed upływem terminu do składania ofert (rozdz. XII ust.1 WP) nastąpi uznanie rachunku Zamawiającego. Wykonawca załącza dowód wniesienia wadium do oferty.
5. W przypadku wniesienia wadium w innej formie, niż w pieniądzu, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w miejscu i przed upływem terminu określonego w rozdz. XII WP ust. 1 oryginał dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego - wnosząc go w oddzielnej, trwale zamkniętej kopercie z dopiskiem: ,,WADIUM - OFERTA NA OKLEJANIE OKIEN TRAMWAJOWYCH FOLIĄ OCHRONNĄ WRAZ Z OBSŁUGĄ SERWISOWĄ - AL.0141.99.2019".
6. Wadium wnoszone w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi zawierać następujące elementy:
1) nazwę Wykonawcy i jego siedzibę (adres),
2) nazwę Zamawiającego,
3) nazwę Gwaranta,
4) określać wierzytelność, która ma być zabezpieczona gwarancją,
5) sformułowanie zobowiązania Gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty, w przypadku gdy Wykonawca:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie określonym przez Zamawiającego.
Gwarant nie może także uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub też od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji. W przypadku przedłożenia gwarancji nie zawierającej wymienionych elementów, bądź posiadającej jakiekolwiek dodatkowe zastrzeżenia, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie wniósł wadium.
7. Wadium musi zachować ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą.
8. Zasady przechowywania, zwrotu oraz przepadku wadium na rzecz Zamawiającego określone są w Regulaminie (...).
Numer dokumentu:AL.0141.99.2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: