Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 15434439 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-05-23
Przedmiot ogłoszenia:Świadczenie usług pocztowych
Organizator:Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Adres: ul. Powstańców 52, 40-024 Katowice
Województwo / powiat: śląskie, pow. Katowice
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. +48 (32) 609 31 40, fax +48 (32) 609 31 54
E-mail:
Opis:ZAPYTANIE OFERTOWE
dla postępowania o udzielenie zamówienia o wartości poniżej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, ze zmianami) na:
Świadczenie usług pocztowych dla Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego Katowicach.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych, w obrocie krajowym w zakresie przesyłek pocztowych nadawania, przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek i ich ewentualnych zwrotów do Zamawiającego.
2. Świadczenie powyższych usług odbywać się będzie m.in. w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2017 r.; poz. 1481) oraz Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie reklamacji usługi pocztowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1468). W przypadku zmiany powyższych przepisów, w trakcie realizacji świadczenia usług pocztowych, zastosowanie będą miały przepisy nowo obowiązujące.
3. Wykonawca musi figurować w rejestrze prowadzonym przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe.
4. Przez przesyłki wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, rozumie się:
1) przesyłki listowe nierejestrowane (zwykłe) krajowe (ekonomiczne i priorytetowe), tj. nadane i doręczone bez pokwitowania,
2) przesyłki listowe rejestrowane (polecone) krajowe (ekonomiczne i priorytetowe), tj. nadane i doręczone za pokwitowaniem lub z potwierdzeniem odbioru, w tym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru zgodnym z Kodeksem Postępowania Administracyjnego. Przesyłki w obrocie krajowym i zagranicznym,
3) Paczki pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym,
4) Przesyłki kurierskie w obrocie krajowym
5) Przesyłki doręczane na dzień nadania w obrocie krajowym oraz zagranicznym:
a) na terenie krajów Unii Europejskiej oraz pozostałych krajów Europy maksymalnie w
b) Przesyłki doręczane doręczane adresatom w dniu nadania,
c) Przesyłki doręczane doręczane adresatom w dniu następnym na terenie kraju:
- do godziny 12.00,
- do godziny 16.00.
5. Zamawiający zastrzega, iż ilości przesyłek pocztowych wskazany rodzaj (zwykły, polecony, ekonomiczny, priorytet) oraz gabaryty wskazane Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego mają charakter szacunkowy i służą do skalkulowania ceny oferty, porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej. Zamawiający przewiduje realizację przedmiotu zamówienia w ilości nie mniejszej niż 80 %.
6. Usługa doręczania przesyłek pocztowych świadczona będzie do każdego wskazanego przez Zamawiającego adresu.
7. Zamawiający będzie wysyłać przesyłki tylko i wyłącznie we własnym imieniu. W każdej sytuacji Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach musi figurować jako nadawca.
9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
Specyfikacja:2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1481), osobiście, za pośrednictwem posłańca na adres Zamawiającego wskazany w części I, drogą elektroniczną wysyłając e-mail na adres: wpr@wpr.pl lub faksem na nr 32 609-31-54.
Miejsce i termin składania ofert: Część VIII
INFORMACJE O MIEJSCU, TERMINIE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć w Dziale Zakupów Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach, ul. Powstańców 52, 40-024 Katowice, pok. nr 129, w terminie do 30.05.2018 r. do godz. 11:00.
Otwarcie ofert:5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.05. 2018 r. o godz. 11:15 w Sali Konferencyjnej Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach, ul. Powstańców 52. PUBLICZNE OTWARCIE OFERT 1. Otwarcie ofert jest jawne.
Termin składania:2018-05-30
Miejsce i termin realizacji:10. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od 01.07.2018 r. do 30.06.2020 r.
Wymagania:11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem "Zmiana". Koperty oznaczone "Zmiana" zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
3. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert.
4. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.
2. Dokonując otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące wartości brutto oferty.
Część X
INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI _ ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW
1. Kontakt z Zamawiającym wyłącznie w dni robocze w godz. 7.00-14.35. Jeżeli przesłanie faksu, otrzymanie pisma nastąpi po godzinie 14:35, Zamawiający przyjmie jako datę wpływu pisma następny dzień roboczy.
3. Jeżeli Zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
4. Powyższa zasada nie dotyczy dokumentów i oświadczeń wymaganych w części IV oraz oferty, w stosunku do których zastrzeżona jest forma pisemna.
5. Zamawiający zaleca, aby każde pismo/faks/email dotyczące niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia oznaczone były nazwą oraz znakiem postępowania.
6. Wyjaśnienia, modyfikacje i informacje dotyczące postępowania Zamawiający będzie zamieszczał na swojej stronie BIP (Biuletyn Informacji Publicznej).
Kontakt:7. Do udzielania wyjaśnień do treści zapytania upoważniona jest Pani Marta Korus - tel. 32 609-31-40
Kod CPV:64110000-0, 64112000-4, 64113000-1, 64120000-3
Źródło: Internet i własne
Załączniki: