Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-12-04
Przedmiot ogłoszenia:ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH
Organizator:Gmina Nadarzyn
Adres: ul. Mszczonowska 24, 05-830 Nadarzyn
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. pruszkowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 22 729 81 85 fax 22 729 81 85 w. 109
Opis:II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Gminy
Nadarzyn, polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu w obrocie krajowym
i zagranicznym, obejmujących:
1) przesyłki pocztowe:
a) zwykłe ekonomiczne - przesyłka nierejestrowana nie będąca przesyłką najszybszej
kategorii,
b) zwykłe priorytetowe - przesyłka nierejestrowana najszybszej kategorii,
c) polecone ekonomiczne - przesyłka rejestrowana będąca przesyłką listową, przemieszczaną
i doręczaną w sposób zabezpieczający ją przed utratą, ubytkiem zawartości lub
uszkodzeniem,
d) polecone priorytetowe - przesyłka rejestrowana najszybszej kategorii będąca przesyłką
listową, przemieszczaną i doręczaną w sposób zabezpieczający ją przed utratą, ubytkiem
zawartości lub uszkodzeniem,
e) polecone ze zwrotnym poświadczeniem odbioru (ZPO) - przesyłka listowa przyjęta
za potwierdzeniem nadania i doręczona za pokwitowaniem odbioru,
f) polecone priorytetowe ze zwrotnym poświadczeniem odbioru (ZPO) - przesyłka najszybszej
kategorii przyjęta za potwierdzeniem nadania i doręczona za pokwitowaniem odbioru,
g) przesyłki pocztowe terminowe w zakresie skutków nadania pisma (moc doręczenia)
wymagające nadania u operatora wyznaczonego;
h) innych przesyłek wg cen wynikających z aktualnie obowiązującego cennika Wykonawcy,
- oraz ich ewentualne zwroty, które będą realizowane zgodnie z przepisami powszechnie
obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe
(Dz. U. z 2018 r. póz. 2188) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie,
a w przypadku usługi pocztowej w obrocie zagranicznym - zgodnie z międzynarodowymi
przepisami pocztowymi oraz obowiązującymi regulaminami dotyczącymi realizacji
przedmiotowej usługi.
2) usługę codziennego odbioru przesyłek, zgodnie z warunkami podanymi w załączniku nr 2 do
umowy.
2. Wykonawca będzie wykonywał powierzone usługi, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia,
stanowiącym załącznik nr 3 do umowy.
3. Przewidywane ilości i rodzaj przesyłek zostały określone w załączniku nr 1 do umowy.
4. Zamawiający zobowiązuje się na potrzeby realizacji usługi właściwie przygotowywać przesyłki
do nadania oraz przygotowywać zestawienia ilościowe w przypadku przesyłek nierejestrowanych
i zestawienia ilościowego z wyszczególnieniem liczby porządkowej, nazwy adresata, oznaczenia
miejsca przeznaczenia, masy oraz naliczonej opłaty w przypadku przesyłek rejestrowanych:
1) zestawienia ilościowe są prowadzone w postaci dokumentacji nadawczej;
2) Zamawiający (nadawca) umieszcza na przesyłce nazwę odbiorcy, wraz z jego adresem
(podany jednocześnie w zestawieniu ilościowym), określając jednocześnie rodzaj przesyłki
(zwykły, polecony, priorytet czy zwrotne potwierdzenia odbioru - ZPO) oraz pełną nazwę
i adres zwrotny Zamawiającego (nadawcy). Obowiązek właściwego przygotowania przesyłki
oraz sporządzenia powyższych zestawień ciąży na Zamawiającym. Zestawienia ilościowe
z będą sporządzane w 2 egzemplarzach - po jednym dla Zamawiającego i Wykonawcy.
5. Wykonawca przy realizacji przedmiotowego zamówienia zobowiązany jest zatrudnić na umowę
o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r.
póz. 917, 1000, 1076, 1608, 1629) min. 4 osoby wykonujące czynności: doręczanie przesyłek
pocztowych.
6. Przed przystąpieniem do realizacji usługi będącej przedmiotem umowy, Wykonawca w terminie
5 dni od dnia zawarcia umowy, przedkłada Zamawiającemu oświadczenie, że Wykonawca zatrudnia
osoby, które będą wykonywać czynności określone w ust. 5 na umowę o pracę.
7. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.
8. Zamawiający nie przewiduje udzjelenia podobnych usług na podstawie art. 67 ust.l pkt.6 ustawy
Pzp.
Miejsce i termin składania ofert: 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
Urząd Gminy Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24, 05-830 Nadarzyn, Kancelaria - pokój nr 100
w terminie do dnia 12.12.2018 r. do godziny 10:00.
2. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną niezwłocznie zwrócone
wykonawcom bez ich otwierania (w przypadku braku danych adresowych Wykonawcy
na kopercie, oferta zostanie otwarta w celu ustalenia niezbędnych do zwrócenia oferty danych.
Informacje zawarte w ofercie nie zostaną ujawnione).
Otwarcie ofert:3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.12.2018 r. o godzinie 10:20 w Urzędzie Gminy Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24,05-830 Nadarzyn, pokój nr 220. 4. Otwarcie ofert jest jawne. 5. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert. 6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje obecnym wykonawcom kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności. 7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje z otwarcia ofert.
Termin składania:2018-12-12
Miejsce i termin realizacji:III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie będzie realizowane od dnia ...stycznia do dnia 31.12.2019 r. lub do wcześniejszego
wyczerpania kwoty brutto określonej w § 5 ust. 1 umowy.
Wymagania:IV. OFERTY CZĘŚCIOWE/WARIANTOWE
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I PODSTAWY WYKLUCZENIA
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu:
1) na podstawie przesłanek obligatoryjnych określonych w art. 24 ust.l pkt 12-23 ustawy Pzp,
2) na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu:
1) dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów: posiada uprawnienia do wykonywania działalności
pocztowej, na podstawie wpisu do rejestru operatorów pocztowych zgodnie z art. 6 ustawy - Prawo
pocztowe z dnia 23 listopada 2012 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188).
2) zdolność techniczna lub zawodowa: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje
należycie co najmniej 1 usługę polegającą na świadczeniu usług pocztowych w obrocie krajowym
lub zagranicznym o wartości minimum 100.000 zł brutto. W przypadku wykonywania ww. usług
wartość wykonanych usług do terminu składania ofert ma wynosić minimum 100.000 PLN brutto.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie
niniejszego zamówienia, o których mowa w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp w celu wykazania
spełniania warunków udziału dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej: odnoszącego się
do doświadczenia Wykonawcy, Wykonawcy muszą wykazać spełnienie warunku łącznie przez
wszystkie te podmioty.
4. Poleganie na zdolnościach podmiotów trzecich w celu spełnienia warunków udziału.
1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nim stosunków prawnych.
2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
UWAGA! Treść zobowiązania podmiotu trzeciego powinna określać:
a) kto jest podmiotem udostępniającym i przyjmującym zasoby,
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
d) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
3) Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub
zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu
oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24
ust. 1 pkt 12-23 i art. 24 ust. 5 pkt 1.
4) W odniesieniu do warunków dotyczących zdolności technicznych lub zawodowych, Wykonawcy
mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji
których te zdolności są wymagane.
5) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w pkt 1, nie potwierdzają
spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych
podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym
przez Zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
zdolności techniczne lub zawodowe.
6) W celu oceny, czy Wykonawca, polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu
umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący
Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może
żądać dokumentów, które określają w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia,
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału
w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
7) Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów
dokumentów wymienionych w rozdz. VI ust. 3 pkt 1.
VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA
1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest załączyć aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie/na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 i nr 3 do ogłoszenia/ potwierdzające
spełnienie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia określonych w rozdz.
IV.
2. Każdy Wykonawca, zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, w terminie 3 dni od zamieszczenia
na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, dotyczących kwoty, jaką Zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli
oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach,
przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz
ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może złożyć dokumenty /dowody/ bądź informacje
potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu.
3. Wykonawca, składa wraz z ofertą nw. oświadczenia i dokumenty potwierdzające okoliczności,
o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp:
1) brak podstaw do wykluczenia:
a) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia
braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.l ustawy Pzp;
b) oświadczenie Wykonawcy na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia dotyczące
przesłanek wykluczenia z postępowania;
2) spełnienie warunków udziału:
a) dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów:
- zezwolenie lub dokument potwierdzający, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów
zawodowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania - zaświadczenie o wpisie do rejestru operatorów pocztowych
wydane przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z art. 6 ustawy - Prawo pocztowe
z dnia 23 listopada 2012 r. (Dz. U. z 2018 r. póz. 2188). Dokument należy złożyć w oryginale lub
w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
b) dotyczące zdolności technicznej i zawodowej:
- wykazu osłup wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów
określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami,
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny
być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
- oświadczenie Wykonawcy na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do ogłoszenia dotyczące
spełniania warunków udziału w postępowaniu.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie
niniejszego zamówienia, jeżeli oferta tych Wykonawców zostanie wybrana, każdy
z Wykonawców składa oświadczenia i dokumenty w zakresie nie podlegania wykluczeniu
i oświadczenia i dokumenty w zakresie spełniania warunku, który jego dotyczy.
5.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdz. VI ust. 3 pkt la ogłoszenia
o zamówieniu - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert.
5.2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa
w ust.5.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy,
ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której
dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu
na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy
wystawienia dokumentów zgodnie z ust. 5.1.
5.3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie
niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
6.1. Zgodnie z art. 24 ust. 8 Pzp Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
pkt 13 i 14 oraz 16-20 Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są
wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody
wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną
krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę
z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych,
które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym
lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli
wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu
zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres
obowiązywania tego zakazu.
6.2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24
ust. 8 Pzp.
VIII. UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ TREŚCI OGŁOSZENIA:
1. Wnioski o wyjaśnienia można składać w formie elektronicznej na adres: przetargi@nadarzyn.pl
2. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem
terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Ogłoszenia wpłynął do
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu
składania ofert.
3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Ogłoszenia wpłynął po upływie terminu składania
wniosku, o którym mowa w ust. 2, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może
udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym
mowa w ust. 2.
5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na stronie podmiotowej
Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.nadarzyn.pl.
6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Ogłoszenia a treścią wyjaśnień, jako
obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić
treść Ogłoszenia. Dokonaną zmianę Ogłoszenia Zamawiający zamieści na stronie internetowej.
8. Jeżeli w wyniku zmiany treści Ogłoszenia będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie
zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i zamieści informację na stronie
podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej.
IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Ofertę należy złożyć w języku polskim, pod rygorem nieważności w postaci papierowej,
opatrzoną własnoręcznym podpisem za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 2188), osobiście lub
za pośrednictwem posłańca. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz
z tłumaczeniem na język polski.
3. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty należy dołączyć do oferty o ile prawo
do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty. Przyjmuje się,
że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia
za zgodność z oryginałem dokumentów składanych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo należy złożyć
w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
4. Ofertę należy przygotować zgodnie z formularzem - załącznik nr 1 i zawierać wypełniony
formularz cenowy - załącznik nr 1A. oświadczenia - załączniki nr 2 i 3 do ogłoszenia
o zamówieniu oraz wymagane dokumenty.
5. Koperta/opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do Zamawiającego na adres:
URZĄD GMINY NADARZYN, 05-830 NADARZYN, UL. MSZCZONOWSKA 24.
6. Koperta /opakowanie oznakowane następująco:
Oferta na: Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Gminy
Nadarzyn w roku 2019
- nie otwierać przed dniem 12.12.2018 r. do godz. 10;20
7. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami i wymaganymi dokumentami muszą być spięte
/zszyte/ w sposób trwały, zapobiegający dekompletacji zawartości oferty. Wykonawca ponosi
wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
XI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY.
1. Łączną cenę oferty należy obliczyć dla całego przedmiotu umowy i terminu do dnia 31.12.2019 r.
2. Wykonawca wypełni Formularz cenowy, stanowiący załącznik nr 1A do ogłoszenia, mnożąc ilość
poszczególnych usług (kol. 4) formularza przez cenę jednostkową brutto usługi (kol. 3) Tak wyliczoną
kwotę wpisuje do kolumny - Wartość brutto (kol. 5), którą należy podsumować i wpisać ją w wierszu
- Łącznie.
3. W formularzu oferty Wykonawca poda łączną ceną oferty, stanowiącą sumę kwot wynikających
z wypełnionego załącznika nr 1 A.
4. Cena oferty musi być wyrażona w polskich złotych, liczbowo z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 0,5 groszy pomija się, a końcówki
kwot wynoszące 0,5 grosza i wyżej zaokrągla się do 1 grosza. Cena musi zawierać należny podatek
VAT. Prawidłowe ustalenie stawki należnego podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy,
zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.
XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
XIII. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT
1. Kryteria oceny ofert: cena lub koszt - 100 %
2. Sposób obliczenia wartości punktowej oferty. Wartość punktowa kryterium ,,cena" obliczona
według wzoru:
Cena najniższa/cena oferty badanej x100 x100 %
3. Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać oferta wynosi 100 pkt.
Kontakt:Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:
1) w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia - Paulina Szymańska, Kinga Karaban
-tel. 22 729 81 85 wew. 100 lub 101;
2) w sprawach związanych z procedurą - Marta Ciarka-Matysiak
tel. 22 729 81 85 wew. 198,
Sylwia Bęza, tel. 22 729 81 85 wew. 125.
Numer dokumentu:ZPiFZ.271.21.2018
Źródło: Internet i własne