Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-12-07
Przedmiot ogłoszenia:Świadczenie usług porządkowo - czystościowych
Organizator:Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach
Adres: ul. Michalusa 18, 38-300 Gorlice
Województwo / powiat: małopolskie, pow. gorlicki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (18) 353-63-07 wew. 256
Opis:świadczenie usług porządkowo - czystościowych w pomieszczeniach Powiatowego Urzędu Pracy w Gorlicach wraz z utrzymaniem czystości na chodniku przynależnym do budynku.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego.
W celu przygotowania rzetelnej oferty zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej budynku. Wykonawcy mogą uzgodnić termin przeprowadzenia wizji lokalnej budynku z osobą upoważnioną do kontaktu ze strony Zamawiającego wskazaną
w pkt VI niniejszego zapytania.
Miejsce i termin składania ofert: 1. Ofertę należy złożyć na Formularzu ofertowym wraz z wymaganymi załącznikami
w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, poprzez złożenie koperty na Dzienniku Podawczym (parter, pok. nr 4) Powiatowego Urzędu Pracy w Gorlicach przy Ul. Michalusa 18 (w dniach roboczych w godz.: 7:30 - 15:30) lub przesłać pocztą tradycyjną do dnia 13 grudnia 2022 r. do godz. 15:30.
2. Koperta powinna być oznaczona: ,,Oferta na świadczenie usług porządkowo - czystościowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gorlicach".
3. Przez złożenie oferty rozumie się wpłynięcie jej do Zamawiającego. Oferty, które wpłyną po upływie terminu składania, będą uznane za nieważne bez względu na datę stempla pocztowego. Oferta taka zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.
Termin składania:2022-12-13
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania zamówienia to: 01.01.2023 r. - 31.12.2023 r.
Wymagania:II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie o wartości szacunkowej do kwoty 130 000 zł (netto), do którego nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 1710 ze zm.).
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ DOKUMENTY, KTÓRE MUSZĄ BYĆ DOŁĄCZONE DO OFERTY
1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają poniższe kryteria:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2) posiadają wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania zamówienia,
3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
2. Ocena spełnienia warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4 nastąpi w oparciu
o oświadczenia złożone na Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego (w części Oświadczenia Wykonawcy).
VIII. KRYTERIUM WYBORU OFERTY

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:
1) cena oferty brutto (C) - waga kryterium: 95%
2) doświadczenie (D) - waga kryterium: 5%
2. Zamawiający dokona oceny przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
3. W kryterium ,,cena oferty brutto - C" oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę 95 punktów, natomiast pozostałe oferty otrzymają odpowiednią liczbę punktów wyliczoną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku według poniższego wzoru:

4. Podstawą przyznania punktów w kryterium ,,cena oferty brutto - C" będzie cena oferty brutto - C podana przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym.
5. W kryterium ,,doświadczenie - D" oferta może otrzymać punkty zgodnie z poniższą tabelą, w zależności od posiadanego przez Wykonawcę doświadczenia w zakresie wykonywania usług związanych z przedmiotem zamówienia oraz proporcjonalnych do przedmiotu zamówienia:

Posiadane przez Wykonawcę doświadczenie
Liczba punktów
Wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej pięciu umów na usługi polegające na sprzątaniu obiektów biurowych o powierzchni co najmniej 700 m2, z których każda była świadczona nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy.
5 pkt
Wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, trzech lub czterech umów na usługi polegające na sprzątaniu obiektów biurowych o powierzchni co najmniej 700 m2, z których każda była świadczona nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy.
3 pkt
Wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, mniej niż trzech umów na usługi polegające na sprzątaniu obiektów biurowych o powierzchni co najmniej 700 m2, z których każda była świadczona nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy.
0 pkt

6. Podstawą przyznania punktów w kryterium ,,doświadczenie - D" będzie złożone na Formularzu ofertowym oświadczenie Wykonawcy o posiadanym doświadczeniu (zgodnie z tabelą wskazaną w niniejszym rozdziale).
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji oświadczeń dotyczących doświadczenia.
8. Za ofertę najkorzystniejszą dla Zamawiającego zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów ogółem - R, rozumianą jako sumę punktów uzyskanych przez ofertę w poszczególnych kryteriach oceny ofert (R = C + D).
9. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie wymagania wskazane w rozdziale V zapytania ofertowego i w oparciu o podane powyżej kryteria oceny ofert zostanie oceniona jako najkorzystniejsza dla Zamawiającego, tzn. zdobędzie największą liczbę punktów.
10. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybierze spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.

IX. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
Wykonawca określa cenę usługi (,,cena oferty brutto - C") poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym całkowitej wartości brutto zamówienia (z uwzględnieniem VAT). Zaoferowana w ofercie cena brutto musi uwzględniać wszelkie koszty i opłaty związane z realizacją przedmiotu zamówienia (w tym musi zawierać koszt środków czyszczących i higienicznych). Cenę należy podać cyfrowo i słownie w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zapytania do upływu terminu składania ofert, o każdej zmianie Zamawiający zobowiązany jest poinformować Wykonawców.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, aż do momentu podpisania umowy.
Kontakt:Do porozumiewania się z potencjalnym Wykonawcą w sprawach związanych
z niniejszym zapytaniem ofertowym upoważniona jest:
Anna Machowska - tel. (18) 353-63-07 wew. 256.
Numer dokumentu:PUPI.2711.31.2022.AM
Źródło: Internet i własne
Załączniki: