Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-01-24
Przedmiot ogłoszenia:Świadczenie usług telefonii komórkowej i przesyłu danych wraz z dostawą fabrycznie nowych urządzeń
Organizator:Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy z siedzibą w Rzeszowie
Adres: ul. Gen. Stanisława Maczka 4, 35-234 Rzeszów
Województwo / powiat: podkarpackie, pow. Rzeszów
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 17 71 72 099, tel. 17 71 72 073
E-mail:
Opis:Postępowanie numer RZ-POR-A.213.2.1.2020 na świadczenie usług telefonii komórkowej
i przesyłu danych wraz z dostawą fabrycznie nowych urządzeń do ich świadczenia.
PRZEDMIOT I OPIS ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej i przesyłu danych wraz z dostawą
fabrycznie nowych urządzeń do ich świadczenia dla Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie, w tym:
a) dostawa i przeniesienie na Zamawiającego własności telefonów komórkowych wraz z akcesoriami
(wyposażeniem zapewnianym przez producenta dla danego urządzenia - ładowarka, zestaw
słuchawkowy, kabel USB itp.). Wykonawca dostarczy 25 sztuk fabrycznie nowych oraz pozbawionych
wad aparatów telefonicznych. Szczegółowe wymagania dotyczące modeli telefonów zawiera Załącznik
nr 1 do zapytania ofertowego.
b) dostawa i przeniesienie na Zamawiającego własności routera mobilnego LTE wraz z akcesoriami
(wyposażeniem zapewnianym przez producenta dla danego urządzenia - ładowarka, kabel USB itp.).
Wykonawca dostarczy 1 sztukę fabrycznie nowego oraz pozbawionego wad routera. Szczegółowe
wymagania dotyczące modeli routera zawiera Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
c) świadczenie usług telekomunikacyjnych ww. telefonów przez okres 24 miesięcy - w ramach stałego
abonamentu nielimitowane rozmowy, SMS-y, MMS-y, w kraju do wszystkich sieci komórkowych
i stacjonarnych. Nie dotyczy SMS i MMS Premium oraz SMS na telefon stacjonarny. Włączony roaming,
połączenia w roamingu w UE bez limitu w ramach polityki uczciwego korzystania. Łączna liczba
abonamentów - 25.

d) świadczenie usługi transmisji danych - bezprzewodowy dostęp do Internetu na terenie kraju w technologii
LTE, HSPA, 3G, EDGE, GPRS dla 27 kart SIM przez okres 24 miesięcy (dla wszystkich 25 telefonów
komórkowych, mobilnego routera LTE oraz do 1 mobilnego urządzenia będącego w posiadaniu
Zamawiającego). Wykonawca zaoferuje minimalne pakiety:
? 10 GB dla 22 kart SIM (dla 22 telefonów)
? 30 GB dla 3 kart SIM (dla 3 telefonów)
? 30 GB dla 2 kart SIM (dla 2 urządzeń z mobilnym dostępem do Internetu)
2. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy zawiera
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
3. Po przekroczeniu limitu w danym okresie rozliczeniowym Wykonawca zapewni nielimitowany dostęp
z maksymalną prędkością ograniczoną do 1Mb/s. Przekroczenie limitu nie może wiązać się z naliczeniem
jakichkolwiek dodatkowych opłat za dalsze korzystanie z transmisji danych w danym okresie rozliczeniowym.
4. Zamawiający w chwili obecnej posiada 25 numerów telefonów oraz 2 karty SIM umożliwiające dostęp
do mobilnego Internetu. Aktualnym operatorem sieci komórkowej Zamawiającego jest T-mobile Polska S.A.,
ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa.
5. Wykonawca zapewni przeniesienie do swojej sieci (w przypadku zmiany operatora) obecnie użytkowanych
przez Zamawiającego numerów telefonów w terminie umożliwiającym zachowanie terminów, o których mowa
w punkcie III zapytania. Zamawiający nie dopuszcza aby numery telefonów, które są obecnie użytkowane i
aktywowane uległy zmianie. Zamawiający natomiast dopuszcza możliwość zmiany a
aktualnie użytkowanych i aktywowanych numerów kart służących wyłącznie do transmisji danych pod
str. 2
warunkiem dostarczenia przez Wykonawcę nowych kart SIM do tych urządzeń.
6. Przeniesienia numerów telefonów do sieci Wykonawcy będą odbywały się na zasadach ogólnie stosowanych
przy świadczeniu usług telekomunikacyjnych. Wykonawca zapewni, że przeniesienia numeracji, odbędzie się
w sposób najmniej uciążliwy dla Zamawiającego i nie spowoduje to przerwy w świadczeniu usług dłuższej niż
24 godziny.
7. Wykonawca będzie miał obowiązek dostarczyć nowe karty SIM (do telefonów/urządzeń dostępowych do Internetu),
tylko wówczas jeśli będzie to konieczne dla realizacji przedmiotu zamówienia.
8. Wykonawca wraz z kartami SIM dostarczy kody PIN i PUK.
9. Wykonawca zapewni możliwość wymiany kart SIM na nowe, w przypadku ich blokady, uszkodzenia, zagubienia.
10. Wykonawca zapewni możliwość bezpłatnej blokady karty SIM w przypadku zgłoszenia kradzieży lub
zaginięcia poprzez zgłoszenie dokonane przez uprawnionego pracownika Zamawiającego na dostępny
w trybie 24/7/365 numer alarmowy.
11. Wykonawca zapewni dostarczenie duplikatu karty SIM w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania
zgłoszenia.
12. Wykonawca zapewni możliwość wymiany dowolnego numeru telefonicznego dla którego będą świadczone
usługi telekomunikacyjne w trakcie trwania umowy na inny z puli numerów dostępnej u Wykonawcy.
13. Wykonawca zapewni świadczenie usług telekomunikacyjnych na terenie całego kraju (zasięg sieci telefonii
komórkowej obejmować musi co najmniej 95% terytorium RP) i poza jego granicami w szczególności połączenia
telefoniczne do wszystkich sieci komórkowych, stacjonarnych, połączenia międzynarodowe, usługę
roamingu, obsługę wiadomości SMS/MMS, obsługę transmisji danych, połączenia z pocztą głosową.
Wykonawca musi zapewnić realizację usługi zgodnie z publikowanymi mapami zasięgu.
14. Zamawiający nie będzie ponosił kosztów rozmów przychodzących w ruchu krajowym i zagranicznym.
15. Wykonawca zapewni w miarę możliwości pełną dostępność sieci w każdych warunkach. Usługa powinna być
dostępna 24h/dobę 7 dni w tygodniu.
16. Zamawiający wymaga by Wykonawca w ramach umowy umożliwił ustalenie dla poszczególnych aktywacji
maksymalne limity opłat z tytułu świadczenia usług. W trakcie trwania umowy Zamawiający może obniżyć/
podwyższyć ustalone wcześniej pułapy.
17. Na wszystkich numerach blokada połączeń głosowych z numerami specjalnymi typu 0700 oraz dostępu do
serwisów rozrywkowych i informacyjnych o podwyższonej opłacie.
18. Koszt połączeń międzynarodowych według cennika Wykonawcy, zgodnego z powszechnie obowiązującymi
przepisami.
19. Bezpłatne inicjowanie połączeń telefonicznych.
20. Bezpłatne połączenia z numerami alarmowymi.
21. Wykonawca udostępni Zamawiającemu aplikację internetową działającą w trybie on-line umożliwiającą
zarządzanie kontami oraz umożliwiającą dostęp do pełnej informacji bilingowej (umożliwienie sprawdzenia
wszystkich wykonanych i przychodzących połączeń krajowych i zagranicznych, informacji o transmisji
danych, liczbie wiadomości tekstowych, MMS, w tym dat i czasu trwania). Informacja bilingowa dostępna
z co najmniej 3 ostatnich okresów rozliczeniowych. Aplikacja dla co najmniej 2 użytkowników. Ewentualny
koszt związany z kosztem dostępu do aplikacji powinien być wliczony w cenę oferty, w koszt abonamentów.
22. W okresie gwarancyjnym wszelkie powiadomienia o usterkach, reklamacje będą przekazywane drogą
elektroniczną.
23. Wszystkie urządzenia oraz karty SIM zostaną dostarczone do siedziby OIP w Rzeszowie na koszt i ryzyko
Wykonawcy. Wszystkie karty SIM muszą być kompatybilne z dostarczonymi urządzeniami. Wszelkie dostarczane
Zamawiającemu urządzenia zostaną dostarczone w opakowaniach zabezpieczających przed uszkodzeniem
w czasie transportu. Mają być one fabrycznie nowe i nieużywane, wolne od wad fizycznych
i prawnych.
24. Urządzenia stają się własnością Zamawiającego z chwilą podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego
i zapłaty kosztów ich nabycia.
25. Wykonawca wyznaczy opiekuna biznesowego odpowiedzialnego za bezpośredni kontakt z Zamawiającym
w zakresie sprzedaży usług i sprzętu, wsparcia technicznego, rozpatrywania reklamacji.
26. W ofercie należy przewidzieć wykonanie wszelkich niezbędnych przygotowań do kompleksowej realizacji
zamówienia.
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN, MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERT:
Oferty prosimy składać do dnia 4 lutego 2020r. do godziny 12:00 pocztą elektroniczną na adres:
kancelaria@rzeszow.pip.gov.pl - tytuł wiadomości ,,Postępowanie numer RZ-POR-A.213.2.1.2020" lub
w Kancelarii Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie przy ul. Gen. Stanisława Maczka 4, 35-234 Rzeszów
w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,Postępowanie numer RZ-POR-A.213.2.1.2020".
Termin składania:2020-02-04
Miejsce i termin realizacji:TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
1. Umowa na świadczenie usług zostanie zawarta na czas określony tj. 24 miesiące od 1 kwietnia 2020r. do
31 marca 2022r. Umowa wygaśnie 31 marca 2022r. bez składania przez Zamawiającego - OIP w Rzeszowie
dodatkowych oświadczeń w tym zakresie.
2. Dostawa urządzeń nie później niż 27 marca 2020r.
3. Dostawa kart SIM nie później niż 27 marca 2020r.
Wymagania:WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu
dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności zawodowej tj. Wykonawca spełni
warunek jeżeli wykaże, że posiada aktualny wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, o którym
mowa w art. 10 ust.1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2018 r. poz. 1954 ze zm.)
WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW:
1. Wykonawca składa ofertę na Formularzu ofertowo- cenowym stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego
zapytania ofertowego.
2. Dokumenty, które składa Wykonawca wraz z ofertą:
a) aktualny na dzień składania ofert dokument potwierdzający, że Wykonawca jest wpisany do rejestru Przedsiębiorców
Telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej,
b) jeżeli osobą podpisującą ofertę nie jest osoba upoważniona na podstawie aktualnego wpisu do właściwego
rejestru gospodarczego (np. KRS, CEIDG) należy przedłożyć pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania
ewentualnych wyjaśnień (dokument - pełnomocnictwo należy przedstawić w formie oryginału lub
potwierdzonej notarialnie kopii).
3. W sytuacji nie przedłożenia wszystkich wymaganych wyżej dokumentów lub dokumenty te będą
niekompletne, będą zawierały błędy lub będą budziły wskazane przez Zamawiającego wątpliwości,
Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie
przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień
oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
4. Jeżeli Wykonawca nie uzupełni/nie poprawi/nie wyjaśni prawidłowo dokumentów, oświadczeń,
pełnomocnictw w terminie wskazanym przez Zamawiającego, jego oferta nie będzie podlegała ocenie
(zostanie odrzucona) a Zamawiający ma prawo wezwać następnego spośród najwyżej ocenionych wykonawców
do złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ
UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH ZAPYTANIA OFERTOWEGO:
1. Zamawiający akceptuje formę porozumiewania się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tj. pocztą
elektroniczną: kancelaria@rzeszow.pip.gov.pl lub faksem nr: 17 71 72 020.
2. Dokumenty, oświadczenia przekazywane przez Wykonawcę w formie pisemnej należy kierować na adres:
Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie, ul. Gen. Stanisława Maczka 4, 35-234 Rzeszów.
3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Jeżeli wniosek
wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu
składania ofert Zamawiający udzieli wyjaśnień nie później niż na 1 dzień przed upływem terminu składania
ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienia wpłynie w terminie późniejszym Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub
pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. Udzielenie wyjaśnień odbywa się poprzez zamieszczenie treści pytania
oraz odpowiedzi na stronie internetowej, na której zamieszczone jest zapytanie ofertowe.
4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść
zapytania, publikując informacje o jego zmianach na stronie internetowej, na której udostępnione jest
zapytanie ofertowe.
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
1. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem
terminu składania ofert.
2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego.
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Ofertę składa się w języku polskim.
2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
3. Każdy wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę.
4. Do oferty dołącza się wymagane w niniejszym zapytaniu oświadczenia i dokumenty.
5. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
6. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zarówno zmiana
jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.
X. KRYTERIA OCENY OFERT I SPOSÓB OBLICZENIA CENY:
1. Ocenie podlegają jedynie oferty prawidłowo złożone.
2. Wybór najkorzystniejszej oferty na wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi w oparciu o kryterium
najniższej ceny.
3. Sposób obliczenia ceny oferty:
a) Wykonawca składa ofertę na Formularzu ofertowo- cenowym stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego
zapytania ofertowego.
b) cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia,
c) cenę należy podać z podatkiem VAT wraz ze wskazaniem stawki,
d) do porównania ofert Zamawiający przyjmie cenę oferty z podatkiem VAT.
XI. POZOSTAŁE INFORMACJE:
1. Zamawiający zastrzega, iż może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na każdym
etapie bez podania przyczyny, a Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego żadne roszczenia.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści zapytania przed upływem terminu składania ofert.
O każdej zmianie Zamawiający poinformuje wykonawców, publikując jej treść na stronie BIP
http://www.bip.pip.gov.pl/pl/bip/przetargi_oip/13_oip_rzeszow, gdzie umieścił zapytanie ofertowe.
3. Niniejsze postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 - tekst jednolity)wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty
30 000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.).
4. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, inne omyłki
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.
5. W przypadku błędnego iloczynu ceny jednostkowej i liczby jednostek miar, Zamawiający przyjmie, iż prawidłowo
podano cenę jednostkową i liczbę jednostek miar.
6. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego.
7. Zamawiający odrzuci ofertę w sytuacji określonej w pkt V.4 zapytania ofertowego.
8. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zawiera błędy w obliczeniu ceny.
9. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą uchyla się od zawarcia
umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
XII. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że:
a) Administratorem danych osobowych jest Okręgowy Inspektor Pracy w Rzeszowie, ul. Gen. St. Maczka 4, 35-234
Rzeszów, tel. (17) 71 72 000, fax. (17) 71 72 020;
b) administrator powołał inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych
osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@rzeszow.pip.gov.pl
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
str. 5
z postępowaniem w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług telefonii komórkowej i przesyłu danych wraz
z dostawą fabrycznie nowych urządzeń do ich świadczenia.
d) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres co najmniej
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
f) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
g) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;
h) Posiada Pani/Pan:
o na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
o na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
o na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
o prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/ Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
i) Nie przysługuje Pani/Panu:
o w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
o prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
o na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na
ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
XIII. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:
1. Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia dot. parametrów urządzeń
2. Załącznik nr 2 - Formularz ofertowo- cenowy
3. Załącznik nr 3 - Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
Kontakt:Osoby do kontaktu:
? Aneta Myrda, tel. 17 71 72 099; e-mail: aneta.myrda@rzeszow.pip.gov.pl
? Dawid Włosiński, tel. 17 71 72 073; e-mail: dawid.wlosinski@rzeszow.pip.gov.pl
Numer dokumentu:RZ-POR-A.213.2.1.2020.2
Źródło: Internet i własne
Załączniki: