Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 21495933 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2021-07-01
Przedmiot ogłoszenia:Świadczenie usług w zakresie dostępu do sieci Internet
Organizator:Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach
Adres: plac Wolności 10, 40-078 Katowice
Województwo / powiat: śląskie, pow. Katowice
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 32 604-77-77, tel. 32 604-75-45; 508-179-236
Opis:Świadczenie usług w zakresie dostępu do sieci Internet dla potrzeb Sądu Rejonowego Katowice-Zachód
w Katowicach.
4. SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do zaproszenia.
Szczegółowe warunki zamówienia określa wzór umowy (załącznik nr 2 do zaproszenia), oraz formularz ofertowy (załącznik
nr 3 oraz 3A do zaproszenia).
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyny
unieważnienia a także możliwości zlecenia wykonania tylko wyznaczonych pozycji przedmiotu zamówienia. W takim
przypadku Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
Zaproszenie umieszczono na stronie internetowej www.katowice-zachod.sr.gov.pl dnia 01.07.2021 r.
Miejsce i termin składania ofert: MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę na załączonym formularzu wraz z dokumentami prosimy przesyłać do dnia 08.07.2021 r. do godz. 13:00
w zamkniętej kopercie na adres:
Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach
Oddział Gospodarczy Biuro Podawcze
ul. Warszawska 45-47 lub złożyć Ul. Warszawska 45-47
40-010 Katowice
z dopiskiem:
,,OFERTA"
Znak sprawy: OG-25-52/2021
Nie otwierać przed dniem 08.07.2021 r. godz. 13:30
Nie przewiduje się jawnego otwarcia ofert z udziałem publiczności.
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert nastąpi w dniu składania ofert, o godz. 13:30.
Termin składania:2021-07-08
Miejsce i termin realizacji:2. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
od dnia 01.08.2021 r. do dnia 31.07.2022 r.
Wymagania:5. KRYTERIUM WYBORU
Najniższa cena brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia, obliczona za pomocą formularza ofertowego
(załącznik nr 3A do formularza ofertowego). Cena podana przez Wykonawcę jest obowiązująca przez okres 30 dni od dnia,
w którym upływa termin złożenia ofert, a w przypadku wyboru oferty przez cały okres obowiązywania umowy.
Zamawiający wybierze ofertę odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub alternatywnych.
6. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ
1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (załącznik nr 3 oraz 3A),
2. Podpisany szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1),
3. Podpisany wzór umowy (załącznik nr 2),
4. Odpis KRS lub dokument potwierdzający posiadanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.
5. Pełnomocnictwo jeżeli formularz ofertowy będzie podpisany przez inne osoby niż wskazane w dokumentach
wskazanych w pkt 4.
Niezwłocznie po otwarciu ofert, Zamawiający prześle drogą elektroniczną (e-mail) lub umieści na stronie
internetowej prowadzonego postępowania informację zawierającą nazwy (firmy) Wykonawców, którzy złożyli
oferty oraz ceny ofert.
Kontakt:OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKU Z WYKONAWCAMI
1. Wojciech Jędrzejewski tel. 32 604-75-45; 508-179-236,
2. Artur Nowak, tel. 32 604-77-77.
Kod CPV:724000004
Numer dokumentu:OG-25-52/2021
Źródło: Internet i własne
Załączniki: