Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 20174662 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2020-11-06
Przedmiot ogłoszenia:Świadczenie usług związanych ze sprzątaniem pomieszczeń
Organizator:EZRA UKSW Sp. z o.o
Adres: ul. G. Daniłowskiego 31, 01-833 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel +48 530 777 875
E-mail:
Opis:3. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usług związanych ze sprzątaniem pomieszczeń w lokalizacji prowadzenia działalności spółki EZRA UKSW Sp. z o.o.
Lokalizacja obiektu:
1. Ul. Powstańców Warszawy 29, 05-500 Piaseczno, 317,41 m2, godz. otwarcia: 800-2000 od poniedziałku do piątku.
Całkowita powierzchnia pomieszczeń Zamawiającego: 317,41 m2
Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 9 do Ogłoszenia ,,Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia".
Miejsce i termin składania ofert: 7.4. Ofertę należy złożyć (dostarczyć) w siedzibie Zamawiającego:
EZRA UKSW Sp. z o.o.
ul. Daniłowskiego 31, 01-833 Warszawa
w dni robocze, w godz.ch pracy Zamawiającego (10-12), nie później niż do godz. 1200 dnia 17.11.2020 r.
`
EZRA UKSW sp. z o.o.
ul. Daniłowskiego 31, 01-833 Warszawa
NIP: 7010819366
REGON: 380016423
7.5. Ofertę należy umieścić w kopercie (przy czym koperta kurierska nie będzie traktowana jako koperta zewnętrzna). Koperty należy zaadresować następująco:
Wykonawca:
Zamawiający:
EZRA UKSW Sp. z o.o.
ul. Daniłowskiego 31, 01-833 Warszawa
OFERTA NA SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ EZRA UKSW SP. Z O.O. - PIASECZNO Sprawa 2.US.2020 Nie otwierać przed dniem 17.11.2020 r., godz. 1215.
7.6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe otwarcie oferty w sytuacji niezgodnego z powyższym sposobu opisania oferty.
Otwarcie ofert:7.7. Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.11.2020 r. o godz. 1215 w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, przy Ul. Daniłowskiego 31.
Termin składania:2020-11-17
Miejsce i termin realizacji:4. Termin i miejsce realizacji zamówienia
Zamawiający wymaga, aby zamówienie było realizowane w okresie: od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2022 r.
Wymagania:2. Tryb i oznaczenie postępowania
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie art. 138o ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej również ,,Prawem zamówień publicznych" lub ,,ustawą Pzp" i zostało oznaczone znakiem 2.US.2020, na jaki Wykonawcy winni się powoływać we wszystkich kontaktach z Zamawiającym. Usługa: sprzątanie pomieszczeń stanowi usługi społeczne, określone w załączniku XIV Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L z 2014 r., Nr 94, s. 65) i z tego powodu tryb przewidziany w art. 138o ustawy Pzp ma zastosowanie.
Zamawiający dopuszcza możliwość rozszerzenia świadczenia usługi o dodatkowe dni sprzątające, z zaznaczeniem, że nie przekroczy ta usługa dodatkowa 25% całej wartości zamówienia.
Jednocześnie, Zamawiający zastrzega, że z uwagi na sytuację epidemiologiczną może nastąpić zmiana rozpoczęcia realizacji usługi. Zamawiający przekaże Wykonawcy informację dot. rozpoczęcia świadczenia usługi dla Lokalizacji na 5 dni przed rozpoczęciem jej świadczenia. Zamawiający informuje, iż wynagrodzenie będzie płatne proporcjonalnie do ilości dni świadczonej usługi w przypadku niepełnego miesiąca świadczenia usługi.
5. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
6. Opis sposobu przygotowania ofert
6.1. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia oferty zgodnie z wymogami Ogłoszenia i ustawy Prawo zamówień publicznych.
6.2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
6.3. Dopuszcza się możliwość składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum).
6.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6.5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
`
EZRA UKSW sp. z o.o.
ul. Daniłowskiego 31, 01-833 Warszawa
NIP: 7010819366
REGON: 380016423
6.6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do niniejszego Ogłoszenia, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do ich treści.
6.7. Oferta oraz dokumenty określone w Części II lit. B i C niniejszego Ogłoszenia winny być ze sobą trwale złączone.
6.8. Oferta winna być sporządzona na piśmie (ręcznie, na maszynie do pisania lub w postaci wydruku komputerowego), w języku polskim, w formie zapewniającej czytelność jej treści.
6.9. Wszystkie przedkładane dokumenty i oświadczenia winny być sporządzone w języku polskim, natomiast dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
6.10. Oferta powinna zawierać komplet wymaganych załączników.
6.11. Cenę oferty należy wyrazić w złotych polskich.
6.12. Wszystkie strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być podpisane lub zaparafowane przez Wykonawcę.
6.13. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być podpisane przez Wykonawcę, natomiast cyfry należy przekreślić i obok napisać prawidłowo - w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
6.14. Strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być kolejno ponumerowane. W treści oferty winna być umieszczona informacja o łącznej ilości stron oferty wraz z liczbą i wykazem załączników do oferty.
6.15. Wszystkie dokumenty tworzące ofertę należy przedstawić w formie oryginałów albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy - z wyłączeniem pełnomocnictw. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). W przypadku poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osoby(ę) niewymienione we właściwym rejestrze, należy wraz z ofertą złożyć stosowne pełnomocnictwo.
6.16. Pełnomocnictwo musi zostać złożone w formie oryginału (wystawionego przez osoby wymienione we właściwym rejestrze) lub kserokopii poświadczonej notarialnie.
6.17. Pełnomocnictwo dla podmiotów występujących wspólnie musi być wystawione przez wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6.18. O ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę, do oferty powinno być załączone upoważnienie do jej podpisania.
6.19. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca nie później niż
`
EZRA UKSW sp. z o.o.
ul. Daniłowskiego 31, 01-833 Warszawa
NIP: 7010819366
REGON: 380016423
w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działanie w celu zachowania ich poufności.
6.20. W przypadku gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem ,,tajemnica przedsiębiorstwa" lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty w sposób niebudzący wątpliwości, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią taką tajemnicę. Strony zawierające informacje, o których mowa w zdaniu poprzednim, winny być oddzielnie ze sobą połączone, ale ponumerowane z zachowaniem kontynuacji numeracji stron oferty.
6.21. Zgodnie z art. 8 ust. 3 w związku z art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, nazwy (firmy) oraz adresu, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
7. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
7.1. Termin składania ofert jest terminem nieprzekraczalnym.
7.2. Oferty złożone po terminie zwraca się Wykonawcy, natomiast oferty przesłane faksem nie będą rozpatrywane.
7.3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, w tym dostarczenie jej na wskazane miejsce i we wskazanym terminie, które odbywa się na koszt i ryzyko Wykonawcy.
7.8. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda informację jaką kwotę zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a następnie podczas otwarcia ofert nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
7.9. Informacje wskazane w punkcie 7.8 zostaną zamieszczone przez Zamawiającego niezwłocznie po otwarciu ofert na stronie internetowej.
7.10. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być opakowane tak jak oferta, ale opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: ZMIANA lub WYCOFANIE.
`
EZRA UKSW sp. z o.o.
ul. Daniłowskiego 31, 01-833 Warszawa
NIP: 7010819366
REGON: 380016423
8. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących treści niniejszego Ogłoszenia.
8.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Ogłoszenia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed terminem składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Ogłoszenia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Ogłoszenie wraz z załącznikami dostępne jest bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego pod adresem wskazanym w Części I pkt 1 Ogłoszenia.
8.2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania, Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał Ogłoszenia oraz zamieści na stronie internetowej, na której zostało udostępnione Ogłoszenie.
8.3. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić treść Ogłoszenia. Zmiany dokonane przez Zamawiającego zostaną zamieszczone na stronie internetowej, na której zostało udostępnione Ogłoszenie.
8.4. Zmiany mogą wynikać zarówno z pytań zadanych przez Wykonawców, jak i z własnej inicjatywy Zamawiającego.
8.5. Jeżeli w wyniku zmiany treści Ogłoszenia będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano Ogłoszenie oraz zamieści taką informację na stronie internetowej, na której zostało udostępnione Ogłoszenie.
8.6. Wyjaśnienia, informacja dotycząca przedłużenia terminu składania ofert oraz zmiany treści Ogłoszenia dodatkowo zostaną zamieszczone na stronie internetowej, na której jest udostępnione Ogłoszenie.
8.7. Dokonana przez Zamawiającego zmiana treści Ogłoszenia, a także pisemne odpowiedzi na zadane pytania staną się integralną częścią Ogłoszenia.
8.8. Pytania należy kierować do EZRA UKSW Sp. z o.o. na adres, faks lub e-mail wskazany w pkt. 1 Ogłoszenia.
9. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami wraz z określeniem trybu przekazywania oświadczeń i dokumentów.
9.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną z zastrzeżeniem postanowień pkt 10.2 i pkt. 10.3.
9.2. Ofertę wraz z załącznikami (również ewentualną ofertę dodatkową), uzupełniane dokumenty w przypadkach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych, Wykonawca składa w formie pisemnej.
9.3. W przypadku oświadczeń, dokumentów i pełnomocnictw uzupełnianych w trybie art. 26 ust. 3 Prawo zamówień publicznych nie obowiązuje forma faksowa oraz elektroniczna.
9.4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawcy przekażą oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron ma obowiązek niezwłocznie potwierdzić fakt ich otrzymania.
9.5. Publikacja internetowa dokumentacji dotyczącej niniejszego postępowania będzie miała miejsce na stronie BIP - publikacja dokumentacji następować będzie tylko w przypadkach przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych.
10. Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą.
10.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni (zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych). Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
10.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
Kontakt:8.9. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami w zakresie spraw związanych z procedurą postępowania jest Ewa Baran, kontakt zamówienia.publiczne@ezrauksw.pl.
Kod CPV:90910000-9, 90919200-4
Źródło: Internet i własne
Załączniki: