Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 17452412 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-06-05
Przedmiot ogłoszenia:Świadczenie usługi wyżywienia
Organizator:Akademia im.Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
Adres: ul. Teatralna 25, 66-400 Gorzów Wielkopolski
Województwo / powiat: lubuskie, pow. Gorzów Wielkopolski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel: 95 7216 022, 95 7216 023, fax: 95 7216 022
E-mail:
Opis:na zadanie pn.
Wyżywienie dla uczestników projektów
realizowanych przez Akademię im. Jakuba z
Paradyża
III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest: Wyżywienie dla uczestników projektów realizowanych
przez Akademię im. Jakuba z Paradyża.
Zadanie nr 1:
Wyżywienie dla uczestników projektu Akademia ucznia i seniora - edukacja
międzypokoleniowa na Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim w
Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).
Zadanie nr 2:
Wyżywienie dla uczestników projektu Uniwersytet Młodego Odkrywcy w Gorzowie
Wielkopolskim w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załącznikach nr la i lb do
ogłoszenia.
Miejsce i termin składania ofert: 1. Ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. Akademia im. Jakuba z Paradyża,
66-400 Gorzów Wielkopolski., ul. Teatralna 25 pok. nr 18 Kancelaria Główna, w
terminie do dnia 13.06.2019 roku do godz. 10.00.
Otwarcie ofert:2. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 13.06.2019 o godz. 10.30 w Sali Senatu przy ul. Teatralnej 25 w Gorzowie Wielkopolskim.
Termin składania:2019-06-13
Miejsce i termin realizacji:IV. Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania przedmiotu zamówienia:
Zadanie nr l:od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2020 r.
Zadanie nr 2 :od dnia podpisania umowy do dnia 31 czerwca 2020 r.
Wadium:nie wymaga
Wymagania:V. Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1] Nie podlegają wykluczeniu;
a] zgodnie z art. 24 ust 1 pkt. 12 - 23 Ustawy z postępowania o udzielenie
zamówienia wyklucza się:
o wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu
lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo
ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
o wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za
przestępstwo:
- o którym mowa w art. 165a. art. 181-188. art. 189a. art. 218-221. art. 228-
23Pa. art. 250a. art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. -
Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z
dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. póz. 176],
- o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 $ 20 ustawy z
dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,
- skarbowe,
- o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o
skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym
wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. póz. 769);
o wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub
nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo
komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub
prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13;
o wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną
decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca
dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące
porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
o wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego
niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu
informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w
postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej
"kryteriami selekcji", lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie
przedstawić wymaganych dokumentów;
o wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił
informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny
wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o
udzielenie zamówienia;
o wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności
zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w
postępowaniu o udzielenie zamówienia;
o wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie
zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na
podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o
świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba
że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w
inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
o wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na
celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą
stosownych środków dowodowych;
o wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł
zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28
października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny
zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z
2016 r. poz. 437 i 544);
o wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego
zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
o wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U.
z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub
wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że
istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2) Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez
zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu.
1) Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana według formuły spełnia/nie spełnia
na podstawie złożonego oświadczenia.
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana według formuły spełnia/nie spełnia
na podstawie złożonego oświadczenia.
c) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana według formuły spełnia/nie spełnia
na podstawie złożonego oświadczenia.
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych
lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
na potrzeby realizacji zamówienia.
5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na
wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz
bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy.
6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów,
jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te
zdolności są wymagane.
7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, o którym mowa w ust. 3, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy
wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez
zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub
ekonomiczną, o których mowa w ust. 2 pkt. 1).
8. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy
występujący wspólnie łącznie muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu.
Żaden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może
podlegać wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-
23 ustawy.

VI. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku wykluczenia wykonawcy na
podstawie art. 24 ust. 5.
VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia
1. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą, aktualnych na dzień składania ofert,
oświadczeń lub dokumentów stanowiących potwierdzenie, że wykonawca nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
1) wypełniony formularz ofertowy - załącznik nr 2 do ogłoszenia,
2) wypełnione formularze cenowe - załączniki nr 2a i 2b do ogłoszenia
3) oświadczenie wykonawcy o wykluczeniu - załącznik nr 3 do ogłoszenia,
4) oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu -
załącznik nr 4 do ogłoszenia,
5) pełnomocnictwo do podpisania oferty i jej załączników, o ile prawo do
podpisywania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
każdy z nich musi wykazać brak podstaw do wykluczenia z postępowania w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-23 . W związku z powyższym
każdy z wykonawców zobowiązany jest złożyć samodzielnie Załącznik nr 3 do
ogłoszenia.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o zamówienie przy ocenie
spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. Ib pkt. 3 ustawy Prawo
zamówień publicznych, zamawiający będzie brał pod uwagę łączny potencjał
techniczny lub zawodowy wykonawców.
UWAGA!
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z
postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, wykonawca
w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o
której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp - załącznik nr 6. Wraz ze
złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania
z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
o udzieleniu zamówienia.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez
wykonawców, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, składa każdy z wykonawców.
9. Oświadczenia i dokumenty składane przez wykonawcę muszą spełniać wymagania
określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie
rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., póz. 1126), zwane dalej
,,rozporządzeniem w sprawie dokumentów", tj.
1) oświadczenia, składane na wezwanie Zamawiającego, o których mowa w
niniejszym rozdziale dotyczące wykonawcy, podmiotu, na którego zdolnościach
polega Wykonawca oraz podwykonawców, składane są w oryginale.
2) dokumenty, o których mowa w niniejszym rozdziale, inne niż oświadczenia,
składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
3) poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca
albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
4) zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej
kopii dokumentów, o których mowa w niniejszym rozdziale, innych niż
oświadczenia wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna
lub będzie budzić wątpliwości, co do jej prawdziwości.
10. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą
wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego
podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były wykonane, a
w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe
informacje lub dokumenty w tym zakresie.
11. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę,
zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących
tego dokumentu.
12. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp,
jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy
lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w
szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014
r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352), z zastrzeżeniem pkt. 15 i 16 niniejszego
rozdziału.
13. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub
dokumentów, o których mowa w niniejszym rozdziale, w formie elektronicznej pod
określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych,
Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę
oświadczenia lub dokumenty.
14. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których
mowa w niniejszym rozdziale, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w
szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego
zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o
których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych
oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
15. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w pkt 1 niniejszego
rozdziału SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o
których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do
przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty będą niekompletne,
będą zawierały błędy lub będą budziły wskazane przez Zamawiającego wątpliwości,
Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania
wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia,
uzupełnienia lub poprawienia lub udzjelenia wyjaśnień oferta Wykonawcy będzie
podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
16. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe
pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy będzie podlegała
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
17. Zgodnie z art. 26 ust. 2f ustawy Pzp, Zamawiający może na każdym etapie
postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu,
spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy
do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do
złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
18. Oświadczenia i dokumenty dla wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w niniejszym
rozdziale, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub
sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz
dotyczące podwykonawców, muszą być złożone w formie określonej w niniejszej
SIWZ.
19. Złożone na wezwanie Zamawiającego dokumenty i oświadczenia muszą potwierdzać
spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na dzień ich
złożenia.
VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego
z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów
1. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywać się będzie za
pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012
r. - Prawo pocztowe (tj. Dz. U z 2012 r., poz. 1529 oraz z 2015 r., póz. 1830), osobiście
lub za pośrednictwem posłańców.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca
przekazują pisemnie lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
3. Jeżeli wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1030), każda
ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść
dotarła do adresata tj. na serwer zamawiającego, przed upływem terminu i została
niezwłocznie potwierdzona.
IX. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium.
X. Termin związania z ofertą
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni licząc od upływu terminu składania
ofert.
XI. Opis sposobu przygotowania ofert
1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
2. Wykonawca składa ofertę na własny koszt i ryzyko tzn. ponosi wszelkie
konsekwencje oraz koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3. Ofertę należy sporządzić według formularza oferty.
4. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub
innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo
przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
5. Wszystkie zadrukowane strony (kartki) oferty zaleca się kolejno ponumerować.
Wszystkie strony (kartki) zaleca się spiąć (zszyć) w sposób uniemożliwiający
dekompletację. W treści oferty w pkt 8 powinna być umieszczona informacja o liczbie
stron.
6. Błędy zaleca się poprawiać poprzez skreślenie, z utrzymaniem czytelności
skreślonych wyrażeń lub liczb. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty zaleca
się parafować i datować własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
7. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie (opakowaniu).
8. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego oraz posiadać dopisek o
treści:
OFERTA w postępowaniu w zakresie: ,,Wyżywienie dla uczestników projektów
realizowanych przez Akademię im. Jakuba z Paradyża"
Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert tj. 13.06.2019 roku przed godziną
10.30
10. Zgodnie z art. 84 ustawy w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert
Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę. Wycofanie oferty jest skuteczne jeżeli
pisemne oświadczenie Wykonawcy wpłynie do zamawiającego przed terminem, o
którym mowa powyżej.
Zmiana oferty jest skuteczna gdy:
1) Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca złoży ją w formie pisemnej
w zamkniętej kopercie (opakowaniu)
Koperta (opakowanie) musi być opisana nazwą i adresem oferenta oraz
adnotacją:
ZMIANA OFERTY, Numer sprawy SSds.ZP/252-07/19/KJ
Nie otwierać przed dniem 13.06.2019 roku godz. 10;30
2) Przed terminem otwarcia ofert Wykonawca wycofał ofertę i po dokonaniu
poprawek złożył ją ponownie zgodnie z zapisami SIWZ.
11. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty w przypadku jej
nieprawidłowego oznaczenia.
12. Jeżeli zaistnieją przesłanki z art. 11 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2015 r. poz. 184 z późn. zm.) tj.
informacje składane przez Wykonawcę objęte są tajemnicą przedsiębiorstwa,
Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zobowiązany jest złożyć

Zamawiającemu na piśmie, niezależnie od oferty (w odrębnej kopercie oznaczonej
jako część niejawna oferty), dodatkowe oświadczenie o zastrzeżeniu tajemnicy
przedsiębiorstwa wraz z dokumentami, co, do których
Wykonawca podjął niezbędne
działania w celu zachowania ich poufności.
XIII. Opis sposobu obliczenia ceny
1. Przez cenę ofertową należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust.l pkt. 1 i ust 2
ustawy z dnia 9 maja 2014 r. r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz.
915).
2. Cenę ofertową należy obliczyć zgodnie z formułą określoną w formularzu ofertowym.
3. Wykonawca oblicza cenę oferty zawierającą obowiązujący podatek od towarów i
usług (VAT).
4. Wykonawca nie może samodzielnie zmieniać i wprowadzać dodatkowych pozycji
cenowych do formularza ofertowego. Ryzyko konieczności wykonania wszelkich prac
towarzyszących, mogących pojawić się w trakcie realizacji zamówienia, ryzyko
związane ze zmianami kursów walut, ceł itp. obciąża wykonawce i należy
uwzględniać je w oferowanych cenach.
5. Cena ofertowa musi zawierać wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę, a
związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia oraz należny podatek VAT.
6. W cenie oferty powinny być uwzględnione w szczególności wszystkie należności
publicznoprawne z tytułu obrotu przedmiotem zamówienia, koszty transportu,
opakowania, ewentualne ubezpieczenie w czasie dostaw i instalacji oraz koszty
ewentualnych innych, nieprzewidzianych prac, nieuwzględnionych w opisie
przedmiotu zamówienia, a niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia, a
także gwarancja i serwis gwarancyjny.
7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi
przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór
oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,
wskazując nazwę (rodzaj) towaru, których dostawa będzie prowadzić do jego
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
8. Ceny jednostkowe Wykonawca określi w złotych polskich z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku.
9. Przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo
zapoznać się z opisem przedmiotu zamówienia,
10. Zamawiający nie przewiduje waloryzacji zaoferowanej w ofercie ceny.
11. Cenę ofertową podaną cyfrowo i słownie, wyrażoną w złotych Wykonawca podaje w
zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.
12. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie można wybrać
najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiają
taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych
ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone o takiej samej
cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w
terminie określonym przez zamawiającego do ofert dodatkowych.
13. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż
zaoferowane w złożonych ofertach.
XIV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze
oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród ważnych ofert złożonych na
---------podstawie kryteriów oceny ofert:
2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
1) Cena -100 %, punkty dla poszczególnych ofert wyliczone będą w następujący sposób
Komisja przetargowa dokona wyliczenia stosując zaokrąglenia wyników do dwóch
miejsc po przecinku. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta
odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie oraz ogłoszeniu i
zostanie uznana, jako najkorzystniejsza, tzn. uzyska najwyższą liczbą punktów za
poszczególne kryteria cenowe.
4. Zamawiający w odniesieniu do wykonawcy, który otrzymał największą ilość punktów
wezwie w ustawowym terminie do złożenia dokumentów w zakresie niepodlegania
wykluczeniu oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Potwierdzenie
dokumentami wskazanych okoliczności będzie stanowić podstawę dokonania wyboru
oferty tego wykonawcy.
XV. Informacje o formalnościach, jaki powinny zostać dopełnione po
wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego
1. Zawarcie umowy na realizację przedmiotu zamówienia nastąpi w siedzibie
Zamawiającego, w sposób ustalony indywidualnie z Wykonawcą, który złoży ofertę
najkorzystniejszą pod względem kryteriów oceny ofert.
2. Zawarcie umowy może nastąpić także w ten sposób, że Zamawiający prześle
Wykonawcy wypełnioną i podpisaną umowę w odpowiedniej liczbie egzemplarzy, a
Wykonawca odeśle podpisane egzemplarze w możliwie najwcześniejszym terminie
Zamawiającemu.
XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XVII. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert
częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
XVIII. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę
ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
XIX. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67
ust. 1 pkt. 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.
Zamawiający przewiduje możliwości udzjelenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.
1 pkt. 6 ustawy w okresie trwania umowy wykonawcy dostarczającemu wyżywienie dla
uczestników projektów AJP stanowiących nie więcej niż 30% wartości (netto, bez VAT)
zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju

zamówień tj. dostarczenie posiłków na potrzeby Akademii im. Jakuba z Paradyża pod
warunkiem, że dotychczasowy wykonawca realizował usługi w terminie i z najwyższą
starannością, oraz że Wykonawca zapewni nie gorszy standard wykonywania nowego
zamówienia niż podstawowego, a także że wykonawca zaakceptuje istotne warunki
dotychczasowej umowy.
XX. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne
warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi
kryteriami oceny, jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich
składanie.
Zamawiający nie wymaga i nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
XXI. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich muszą być prowadzone
rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający
przewiduje rozliczenia w walutach obcych
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
XXII. Aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej
XXIII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści
zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki
umowy
1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie wyżywienia na potrzeby projektów
realizowanych przez Akademię im. Jakuba z Paradyża.
2. Zapłata za przedmiot zamówienia odbywać się będzie na podstawie wystawionych
faktur.
3. Należność jest płatna w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
4. W przypadku zastrzeżeń co do jakości dostarczanych posiłków Zamawiający najpóźniej
w następnym dniu roboczym zgłosi zastrzeżenia Wykonawcy telefonicznie, faxem oraz
potwierdzi ten fakt niezwłocznie na piśmie.
5. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia zastrzeżeń i wyeliminowania ich przy
najbliższej dostawie posiłków.
6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość dostarczonych posiłków oraz
skutki wynikające z zaniedbań przy ich przygotowywaniu i transporcie, mogące mieć
negatywny wpływ na zdrowie lub życie osób spożywających dostarczane/podawane
posiłki.
7. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy wyłącznie siłami własnymi [powierzy
wykonanie przedmiotu umowy podwykonawcom w części wskazanej w ofercie).
8. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego

na powierzenie wykonania części przedmiotu umowy w zakresie innym, niż
wskazanym w ofercie.
9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania podwykonawców
jak również osób, którymi posługuje się przy wykonywaniu zamówienia, jak za swoje
własne działania lub zaniechania.
10. W przypadku nie wywiązywania się stron z postanowień niniejszej umowy, strony
mogą rozwiązać umowę za miesięcznym okresem wypowiedzenia.
11. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę warunków sanitarno
epidemiologicznych rozwiązanie umowy nastąpi ze skutkiem natychmiastowym.
12. W przypadku dwukrotnego nienależytego wykonania zamówienia (w szczególności
poprzez: niewłaściwą gramaturę posiłku lub niewłaściwą temperaturę posiłku,
lub niewłaściwe warunki sanitarne), Zamawiający może odstąpić od umowy z winy
Wykonawcy.
13. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy
Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn.
14. W przypadku rozwiązania umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, od wartości
niezrealizowanej części umowy.
15. Poza przypadkiem wymienionym w ust.13 Zamawiający ma prawo naliczyć
Wykonawcy kary umowne:
a) za pierwszą nieterminową dostawę posiłków w danym miesiącu z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy w wysokości 100,00 zł,
b) za każdą następna nieterminową dostawę posiłków w danym miesiącu z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 200,00 zł,
c) za każdą dostawę posiłków niezgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w
wysokości 200,00 zł.
16. Zamawiający może potrącić kary umowne z wynagrodzenia na co Wykonawca wyraża
zgodę.

18. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
19. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w przypadkach,
gdy:
1) nastąpi zmiana przepisów wpływających na realizację przedmiotu umowy,
2) wystąpi możliwość wprowadzenia zmian w sposobie wykonania przedmiotu umowy,
jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego,
3) wystąpi konieczność zmiany terminu lub sposobu realizacji umowy wynikająca
z zaistnienia niemożliwej wcześniej do przewidzenia okoliczność, za którą żadna ze stron
nie ponosi odpowiedzialności i mającej wpływ na wykonanie umowy.
20. Wszelkie pisma przekazane drogą e-mailową uważa się za złożone w terminie, jeżeli
ich treść dotarła do adresata i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

21. Zawiadomienia będą wysyłane na adresy podane przez Strony.
22. Każda ze stron zobowiązana jest do informowania drugiej strony o każdej zmianie
siedziby lub adresu e-mailowej. Jeżeli strona nie powiadomiła o zmianie siedziby lub
adresu e-mailowej, zawiadomienia wysłane na ostatni znany adres siedziby lub adres
e-mailowej, strony uznają za doręczone.
23. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego i ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.
24. Ewentualne spory wynikające z realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie
niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
XXIV. WYMAGANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA NA PODSTAWIE
ART. 29 UST. 4 USTAWY P.Z.P.-KLAUZULA SPOŁECZNA
Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy P.z.p.
XXV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w
toku postępowania o udzielenie zamówienia
Wykonawcom oraz innym osobom, którzy ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, nie przysługuje prawo wniesienia
Odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
Uwagi:6. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia im. Jakuba z Paradyża w
Gorzowie Wielkopolskim.
b) wyznaczonym do kontaktu w sprawie przetwarzanych danych osobowych
przedstawicielem administratora jest Inspektor Ochrony Danych, dostępny pod adresem
e-mail: iodo@ajp.edu.pl
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w
celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Świadczenie
usługi w zakresie ochrony fizycznej w obiektach Akademii im. Jakuba z Paradyża,
prowadzonym w trybie zamówienia na usługi społeczne zgodnie z art. 138o ustawy P.z.p.
Kontakt:Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Pani Katarzyna
Jakubowska, w dni robocze w godzinach od 7:30 - 14:30, e-mail
kjakubowska@aip.edu.pl.
Kod CPV:55520000-1, 55523000-2
Źródło: Internet i własne
Załączniki: