Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-09-14
Przedmiot ogłoszenia:Udokumentowanie zasobów kruszywa naturalnego
Organizator:Górażdże Oddział: Centrala: Górażdże Cement S.A
Adres: ul. Cementowa 1, Chorula, 47-316 Górażdże
Województwo / powiat: opolskie, pow. krapkowicki
lubuskie
Państwo: Polska
Strona www:https://platformazakupowa.pl/transakcja/663514
Opis:Udokumentowanie zasobów kruszywa naturalnego na obszarze ok. 205 ha w m. Miodnica, gm. Żagań
Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Cena kwota netto za całóość realizacji zadania 1 usługa 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR -
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/663514
Składania : 30-09-2022 16:00:00
Otwarcie ofert:Otwarcia : 30-09-2022 16:00:00
Termin składania:2022-09-30
Wymagania:Wymagania i specyfikacja
OPIS WYMAGAŃ
Dotyczące: dokumentowanie obszaru ok 205 ha złoża kruszywa naturalnego w m. Miodnica, gm. Żagań, pow. żagański, woj. lubuskie Górażdże Kruszywa Sp. z o.o. z siedzibą w Choruli zaprasza do składania ofert na wykonanie opisanych poniżej prac: Udokumentowanie zasobów kruszywa naturalnego na obszarze ok. 205 ha w m. Miodnica, gm. Żagań oznaczonego czerwonym kreskowaniem ukośnym na załączonej mapie. Zakres prac obejmuje opracowanie projektu robót geologicznych dla udokumentowania złoża w kategorii C1, przeprowadzenie kampanii wiertniczej wraz z opróbowaniem oraz obsługą mierniczą, opracowanie dokumentacji geologicznej nowego złoża oraz wykonanie dodatku rozliczającego do dokumentacji geologicznej złoże Miodnica (KN 1809 w systemie Midas). Wszelkie prace geologiczne muszą być wykonywane przez osoby mające wymagane kwalifikacje w zakresie geologii, Wykonawca zapewni również dozór uprawnionego geologa podczas wiercenia oraz obsługę geodezyjną (mierniczą) wierceń, w tym tyczenie otworów przed ich wykonaniem. Proponuje się wykonanie ok. 25 % planowanych otworów wiertniczych w orurowaniu, a pozostałych - świdrem spiralnym o średnicy min. 160 mm, bez orurowania, do głębokości 1 m poniżej nawierconego spągu. Próby do badań podstawowych powinny być pobieranie z każdego m.b. łączone w pojedynczą próbkę dla każdej wydzielonej warstwy, dostarczenie ich do laboratorium leży po stronie Wykonawcy. Wymagane badania: - podstawowe (analiza sitowa, gęstość nasypowa w stanie luźnym i zagęszczonym) - dla każdej warstwy, szacuje się po 2 warstwy na każdy otwór - dodatkowe (zawartość zanieczyszczeń organicznych; mrozoodporność w wodzie; mrozoodporność w roztworze 1% NaCl; odporność na rozdrabnianie w bębnie Los Angeles, petrografia) - na 5-ciu próbach skomasowanych z otworów orurowanych. Pozostałe informacje: Projekt robót geologicznych oraz dokumentację geologiczną należy sporządzić w postaci papierowej i elektronicznej (dokumenty tekstowe w formacie .pdf i/lub .doc, załączniki graficzne w formacie .pdf oraz .tiff - dla map: z georeferencją). Podczas wierceń reprezentacyjne próby dla każdej zmienności umieścić w skrzynkach drewnianych wykonać dokumentację fotograficzną otworów, reprezentującą wydzielone warstwy. Wykonawca dostarczy mapę ewidencyjną, wypisy EGiB oraz mapę sytuacyjno-wysokościową. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących opisywanego zadania proszę kontaktować się z: Ewelina Skotnicka tel: +48 77 777 8605, 697 060 046 Oferta powinna zawierać: - kwotę netto za całość realizacji zadania z wyszczególnieniem poniższych założeń wyceny - proponowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac, harmonogram kolejnych etapów, - terminy płatności faktur Założenia wyceny realizacji zadania*: - opracowanie projektu robót geologicznych, - mobilizację wierceń - obsługę mierniczą/geodezyjną (wytyczenie otworów w terenie, opracowanie map) - kosztów wiercenia 150 otworów świdrem spiralnym o średnicy minimalnej 160 mm, bez orurowania do głębokości ok. 15 m, - kosztów wiercenia 50 otworów w orurowaniu do głębokości ok. 15 m, - kosztów 400 badań podstawowych, - kosztów 5 zestawów badań dodatkowych, - opracowania dokumentacji geologicznej nowego złoża, - opracowania dodatku rozliczającego złoże Miodnica * ostateczna ilość otworów zostanie ustalona w projekcie robót geologicznych, a ilość prób - podczas wierceń. W ofercie należy zawrzeć wyszczególnienie wymaganych dokumentów do rozpoczęcia kolejnych etapów
Załączniki - wymagania wewnętrzne Górażdże Cement:
Wytyczne z zakresu ochrony środowiska dla firm zewnętrznych realizujących usługi remontowe, inwestycyjne i dostawy w Górażdże Cement S.A.
Wymagania BHP wobec podmiotów zewnętrznych obowiązujące w Górażdże Cement S.A
Kodeks Etyczny Dostawców
Ogólne warunki zakupów
Ochrona środowiska
Rzut terenu
Komunikaty
Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów
Wyślij wiadomość do zamawiającego
Kryteria i warunki formalne
Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 60% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
2 Spełnienie wymagań określonych w specyfikacji w tym wymagań bhp, środowiska oraz jakościowych 10% Prosimy o potwierdzenie spełnienia wymagań
3 Termin realizacji do uzgodnienia 10% -
4 Termin płatności 10% Preferowany 60 dni
5 Referencje 10% Prosimy o załączenie co najmniej 2 listów referencyjnych (Zamawiający wymaga załączenia pliku)
Uwagi:Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.
Kontakt:Górażdże Oddział: Centrala: Górażdże Cement S.A., KRS 0000013474, NIP 756-000-34-05, Regon 530515047, BDO nr rej. 000004643, Kapitał zakładowy 321 882 040,00 zł
ul. Cementowa 1, Chorula
47-316 Górażdże
Kontakt za pomocą platformy zakupowej
https://platformazakupowa.pl/all?limit=100&tab=active&year=2022
Numer dokumentu:ID 663514
Źródło: Internet i własne - Opennexus