Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 16245639 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-10-23
Przedmiot ogłoszenia:Udostępnienie i utrzymanie narzędzia do zarządzania infrastrukturą ładowania pojazdów elektrycznych
Organizator:Advicom Spółka z o.o.
Adres: ul. Armii Krajowej 56, 44-330 Jastrzębie-Zdrój
Województwo / powiat: śląskie, pow. Jastrzębie-Zdrój
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel: 32 7002 710 Fax: 32 476 11 85
E-mail:
Opis:1.2. Informacje ogólne
Advicom Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu na udostępnienie
i utrzymanie narzędzia do zarządzania infrastrukturą ładowania pojazdów elektrycznych
składającą się z trzech stacji szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych, których
producentem jest firma ABB Sp. z o.o. Stacje szybkiego ładowania, o których mowa powyżej
zlokalizowane są w:
o Jastrzębiu-Zdroju, ul. Jana Pawła II 4 - Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.;
o Pawłowicach, ul. Krucza 18 - Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. KWK "Pniówek";
o Knurowie, ul. Dworcowa 1- Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. KWK "Knurów-Szczygłowice"
Ruch Knurów.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo do zmiany treści zapytania
ofertowego. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie przekazana
w formie aktualizacji zapytania.
W ramach niniejszego zapytania ofertowego Advicom Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo
swobodnego wyboru ofert do dalszego postępowania uzupełniającego.
1.3. Przedmiot zapytania - informacje szczegółowe
Przedmiotem zapytania jest świadczenie usługi udostępnienia narzędzia do zarządzania
infrastrukturą ładowania pojazdów elektrycznych w tym wykonanie integracji trzech stacji
szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych, których producentem jest firma ABB, ze
scentralizowaną platformą informatyczną Oferenta, umożliwiającą zarządzanie korporacyjną
flotą pojazdów elektrycznych.
Udostępnione narzędzie powinno spełniać następujące funkcjonalności:
o Funkcjonalność obsługi informatycznej, umożliwiającą scentralizowane zarządzanie
szybkim ładowaniem energii do floty pojazdów podmiotów należących do Grupy
Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej (GK JSW).
o Funkcjonalność umożliwiającą zebranie informacji o użytkownikach stacji i tworzenie
statystyk - ile czasu trwało ładowanie, kiedy, jak często dany pojazd się ładuje itp.
o Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez cały czas trwania umowy oraz po jej
ustaniu do czasu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz na
potrzeby sprawozdawczości.
o Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty:
- Świadczące na naszą rzecz usługi tj. przesyłki kurierskie i Poczta Polska.
- Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. i podmioty powiązane.
- Doradcy prawni i podatkowi.
o Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji
międzynarodowych.
o Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
o Jeżeli uzna Pani/Pan, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie
z wymogami prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Specyfikacja:2.7. Sposób komunikacji z Zamawiającym
Wszelką korespondencję elektroniczną (mail) związaną z niniejszym zapytaniem należy
kierować na adres:
oferty@advicom.pl
Pytania Oferentów powinny być zgłaszane najpóźniej do dnia 05.11.2018 r. do godz. 12;00,
w formie elektronicznej, w temacie należy podać:
,,Postępowanie nr 21/2018"
Odpowiedzi na pytania będą udzielane za pomocą poczty elektronicznej.
Zamawiający nie będzie udzielał odpowiedzi w innym trybie, chyba, że sam tak zadecyduje.
Miejsce i termin składania ofert: 2.6. Miej*sce i termin składania ofert
o Oferta powinna być złożona w formie elektronicznej (skan) na adres oferty@advicom.pl.
do dnia 12.11.2018 r. do godz. 12;00.
w temacie należy podać: ,,Postępowanie nr 21/2018"
Termin składania:2018-11-12
Wymagania:o Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
o Dla oceny zachowania powyższego terminu znaczenie ma data i godzina wpływu oferty do
Zamawiającego.
o Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
o Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert niekompletnych lub
niespełniających wymagań ofertowych.
o Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
o W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
Numer dokumentu:21/2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: