Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 21481770 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2021-06-29
Przedmiot ogłoszenia:Usługa badawczo - rozwojowa
Organizator:Frames Marcin Stelmach
Adres: Różana 6T/2, 32-020 Wieliczka
Województwo / powiat: małopolskie, pow. wielicki
Państwo: Polska
Telefon / fax:668356460
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/56576
Opis:Powstaje w kontekście naboru
RPMP.01.02.03-IP.01-12-009/21 - Usługa badawczo - rozwojowa związana z wdrożeniem nowego materiału do produkcji toreb rowerowych

Część 1
Usługa badawczo - rozwojowa

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi badawcze
Opis
Przedmiotem zamówienia jest usługa badawczo - rozwojowa zawierająca:
1. Analizę możliwości selekcji i syntezy materiałów biodegradowalnych, możliwych do użycia przy produkcji toreb rowerowych pod kątem ich oddziaływania na środowisko w aspekcie śladu węglowego.
2. Analizę biodegradowalności materiałów wykorzystywanych do produkcji.
3. Opracowanie analizy wykonawczej dotyczącej możliwości wdrożenia materiału do wykorzystania w produkcji uwzględniającego potrzebę redukcji śladu węglowego.
Okres gwarancji
nie dotyczy
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-07-07
Termin składania:2021-07-07
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2021-10

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
małopolskie
Powiat
wielicki
Gmina
Wieliczka
Miejscowość
Wieliczka
Wymagania:Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
O udzielenie zamówienia mogą się starać:
Jednostki naukowe:
- posiadające przyznaną kategorię naukową co najmniej B (tj. kategorię B lub wyższą) lub
- posiadające infrastrukturę badawczą powstałą przy wsparciu w ramach działań 2.1 i 2.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013: uczelnie, instytuty naukowe PAN, działające na podstawie ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk lub instytuty badawcze, działające na podstawie ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych lub
- Centrum Łukasiewicz, działające na podstawie ustawy z dn. 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz lub instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz.
- Przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dn. 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, o której mowa w §3 ust. 1 pkt 13) Regulaminu;
- Niezależne jednostki, stanowiące akredytowane laboratorium (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratorium (ujęte w aktualnym wykazie autoryzowanych jednostek certyfikujących i jednostek kontrolujących oraz autoryzowanych laboratoriów, notyfikowanych Komisji Europejskiej i państwom członkowskim Unii Europejskiej).
- Centra transferu technologii w rozumieniu ustawy z dn. 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, o której mowa w §3 ust.1 pkt 14) Regulaminu,
- Spółki celowe w rozumieniu ustawy z dn. 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, o której mowa w §3 ust.1 pkt 14) Regulaminu;
Instytucje otoczenia biznesu (IOB) - ośrodki innowacji, tj. podmioty posiadające status ośrodków innowacji akredytowanych w ramach systemu akredytacji ośrodków innowacji świadczących proinnowacyjne usługi na rzecz przedsiębiorstw (tj. ujęte na aktualnej liście akredytowanych ośrodków innowacji, publikowanej przez ministerstwo ds. gospodarki).
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
O udzielenie zamówienia może starać się Podmiot, którego kadra wykonała min. 3 usługi doradcze świadczone na rzecz MŚP, związane z realizacją prac badawczych lub prac badawczo/rozwojowych w obszarze ochrony środowiska lub zrównoważonego rozwoju.
Typ
Potencjał techniczny
Opis
O udzielenie zamówienia mogą starać się podmioty, które posiadają odpowiednie zasoby techniczne tj:
a) 2 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu,
b) dostęp do bazy publikacji naukowych w całym okresie realizacji projektu.
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
O udzielenie zamówienia może starać się Podmiot, który dysponuje zespołem, w którym są minimum dwie osoby w tym:
a) jedna osoba posiadająca stopień naukowy doktora habilitowanego w obszarze ekonomii lub zarządzania i doświadczenie w zakresie oferty, w tym co najmniej:
- posiadająca doświadczenie w kierowaniu w ciągu ostatnich 3 lat min. 2 projektami związanymi z realizacją prac badawczych lub prac badawczo/rozwojowych w obszarze ochrony środowiska lub zrównoważonego rozwoju, która jest autorem lub współautorem min. 3 analiz uwzględniających analizę śladu węglowego lub śladu środowiskowego produktów/usług na rzecz MŚP
b) jedna osoba zatrudniona na stanowisku naukowym, posiadająca doświadczenie w zakresie oferty, w tym co najmniej:
- posiadająca doświadczenie w realizacji w ciągu ostatnich 3 lat min. 2 projektów badawczo-rozwojowych
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2021-06-29
Data ostatniej zmiany
2021-06-29

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Pc=(Cmin/Cc) x Pmax
gdzie:
Pc - ilość punktów, jakie otrzyma badana oferta za kryterium cena
Cmin - najniższa cena brutto spośród wszystkich badanych ofert
Cc - cena brutto oferty badanej
Pmax - maksymalna ilość punktów, jakie można otrzymać za kryterium cena
Kontakt:Osoby do kontaktu
Marcin Stelmach
tel.: 668356460
e-mail: projektyframes@gmail.com
Kod CPV:73000000-2
Numer dokumentu:2021-24950-56576
Źródło: Internet i własne