Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 18177346 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-10-18
Przedmiot ogłoszenia:Usługa cateringowa
Organizator:Gmina Lipce Reymontowskie
Adres: ul. Reymonta 24, 96-127 Lipce Reymontowskie
Województwo / powiat: łódzkie, pow. skierniewicki
kujawsko-pomorskie
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 46 8316197, fax. 46 8316268,, tel. 46 8316124
E-mail:
Opis:Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa w ramach projektu pn."Podniesienie
kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego"
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi
Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, Działania 3.1: Działania
szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.
Szczegółowy zakres zamówienia określa zapytanie ofertowe.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 października 2019 roku
do godziny 10.15 w siedzibie Zamawiającego: tj. w Urzędzie Gminy Lipce
Reymontowskie, ul. Reymonta 24, pokój nr 4 (sekretariat) od poniedziałku do piątku w
godzinach od 8.00 do 16.00.
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy w Lipcach Reymontowskich, pokój nr 6 (sala posiedzeń) w dniu 30.10.2019 r. o godzinie 10.30.
Termin składania:2019-10-30
Miejsce i termin realizacji:TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Zamówienie należy zrealizować w terminie od 16 listopada 2019 roku do 9 lutego 2020
roku.
Wymagania:KRYTERIA OCENY OFERT:
Kryteria oceny ofert: - cena 100%. Wybrana zostanie najkorzystniejsza oferta,
spełniająca wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu.
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Postępowanie o udzielenie zamówienia poniżej 30.000 euro zgodnie z art.4 pkt 8 ustawy
z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1843 z późn.
zm.). Do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień
publicznych.
ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ DOSTĘPNE JEST ZAPYTANIE
OFERTOWE:
Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami znajduje się na stronie internetowej
Zamawiającego www.lipcereymontowskie.pl oraz można je pobrać w Urzędzie Gminy
Lipce Reymontowskie, pomieszczenie ZEAO.
Kontakt:OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:
Agnieszka Łopatka - Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty Gminy
Lipce Reymontowskie, tel. 46 8316124, fax. 46 8316268, e-mail: zeao_lipce_r@wp.pl od
poniedziałku do piątku w godzinach: poniedziałek, wtorek, czwartek od 8.00 do 16.00,
środa od 8.00 do 18.00, piątek od 8.00 do 14.00.
Numer dokumentu:ZEAO.042.5.4.2.2019.ZO
Źródło: Internet i własne
Załączniki:
2019-10-23 07:17
Zmiana terminu

Lipce Reymontowskie 2019-10-22
ZEAO.042.5.4.3.2019.ZO
Zmiana do zapytania ofertowego
W zapytaniu ofertowym na:
usługę cateringową w ramach projektu pn.”Podniesienie kompetencji cyfrowych
mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego”
w pkt VIII MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT pkt 2 i 3
otrzymuje brzmienie:
„2. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.10.2019 r. do
godziny 10.15. Uwaga: dla ofert przesłanych pocztą liczy się data otrzymania przesyłki
(nie nadania).
3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy w Lipcach
Reymontowskich, pokój nr 6 (sala posiedzeń) w dniu 30.10.2019 r. o godzinie
10.30.”
Wprowadzona zmiana w zapytaniu ofertowym nie wpływa na przygotowanie oferty przez
Wykonawcę.
Wójt Gminy
Marek Sałek