Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 22535712 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-01-10
Przedmiot ogłoszenia:Usługa przeprowadzenia szkoleń wyjazdowych
Organizator:Fundacja Centrum Europy Lokalnej
Adres: Krakowska 8/10 lok. 105, 25-029 Kielce
Województwo / powiat: świętokrzyskie, pow. Kielce
Państwo: Polska
Telefon / fax:41 2302310
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/87434
Opis:Powstaje w kontekście projektu
RPSW.08.05.01-26-0011/20 - Szkoły w Jędrzejowie kształcą zawodowo

Część 1
USŁUGA ORGANIZACJI SZKOLEŃ WYJAZDOWYCH DLA TECH. HOTELARSTWA
Opis
Usługa przeprowadzenia 6 szkoleń wyjazdowych dla 48 uczniów kształcących się w zawodzie Technik Hotelarstwa w warunkach pracy rzeczywistej w hotelu.
4.1. Parametry szkolenia
Czas trwania jednego szkolenia: 12 godzin: 2 dni x 6 godzin zegarowych
Ilość osób w grupie: 8
Ilość grup: 6
Termin realizacji: weekendy lub dni wolne od zajęć szkolnych
4.2. Zakres tematyczny szkolenia
Zapoznanie się uczniów z rzeczywistymi warunkami pracy w pionie recepcji, gastronomii, służbie pięter, spa&wellness w obiekcie hotelowym.
Ramowy program szkolenia:
I dzień
10.00 - wyjazd spod szkoły do hotelu
12.00-13.30 - I blok zajęć (3h lekcyjne)
14.00 - 15.30 - II blok zajęć (3h lekcyjne)
16.30 - obiadokolacja
po kolacji czas wolny dla uczestników
II dzień
8.00 - 9:30 - śniadanie w formie bufetu
10.00 - 11.30 - III blok zajęć (3h lekcyjne)
12.00 - 13.30 - IV blok zajęć (3 h lekcyjne)
14.00 - obiad
około 15.00 - wyjazd powrotny pod szkołę
4.3. Wymagania dotyczące dokumentacji szkoleniowej
Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia szczegółowego programu szkolenia obejmującego zagadnienia ramowe oraz do przygotowania pełnej dokumentacji ze szkolenia, tj. list obecności oraz wydania zaświadczeń o ukończeniu szkolenia.
4.4. Jedno szkolenie obejmuje:
a) Wynagrodzenie osoby prowadzącej szkolenie (12 godzin szkolenia),
b) 1 nocleg ze śniadaniem w pokojach dwuosobowych dla grupy 8 osób (4 pokoje),
c) 1 nocleg ze śniadaniem w pokoju dwuosobowym dla opiekuna grupy (1 pokój),
d) Wyżywienie dla 9 osób, obejmujące: obiad dwudaniowy: zupa + danie główne + woda, kolacja w postaci bufetu
e) Transport uczestników szkolenia na trasie ZS nr 1 im. Stanisława Konarskiego
w Jędrzejowie, Ul. Przypkowskiego 49 - miejsce szkolenia - ZS nr 1 w Jędrzejowie; bus klimatyzowany, 12 miejsc siedzących, aktualny przegląd techniczny,
4.5. Wymagania dotyczące obiektu hotelowego
- maksymalna odległość obiektu do 50 km od Jędrzejowa,
- standard min. 3 gwiazdki,
- co najmniej 4 piony: recepcja, gastronomia, służba pięter, spa&wellness.
Usługa obejmuje łącznie 6 wyjazdów, w grupach po 8 osób, łącznie 48 osób.
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-01-18
Termin składania:2022-01-18
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2022-01

Miejsca realizacji
cała Polska
Kraj
Polska
Województwo
Powiat
Gmina
Miejscowość
Harmonogram
Etap 1
Początek realizacji
2022-01-28
Koniec realizacji
2023-05-31
Czy występuje płatność częściowa
TAK
Opis
Realizacja szkoleń
Termin realizacji szkoleń: styczeń 2022 - maj 2023.
Wymagania:Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje możliwości wykonania zamówień uzupełniających.
Warunki zmiany umowy
14. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w zakresie:
a) Terminu realizacji umowy;
b) Harmonogramu realizacji umowy i systemu organizacji wsparcia;
c) Zasad płatności (Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy uzależniony jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył w nim Wykonawca i może ulegać opóźnieniom);
d) zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów - w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego,
e) siłą wyższą - rozumianą jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu należytej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub w części. W przypadku wystąpienia siły wyższej, Wykonawca zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej,
f) zmianą wniosku o dofinansowanie w zakresie, a jakim zmiana ta ma wpływ na wykonanie przedmiotu umowy,
g) rezygnacją z uczestnictwa w projekcie kierowanych osób,
h) zmian zapisanych w zapytaniu ofertowym.
Wskazane powyżej istotne zmiany postanowień umowy zostaną wprowadzone do umowy pod warunkiem wystąpienia w toku realizacji Projektu okoliczności uzasadniających wprowadzenie zmian w celu należytej realizacji Projektu. Zmiany zostaną wprowadzone w drodze aneksu do umowy bądź zmiany załączników do umowy.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Potencjał techniczny
Opis
Wykonawca musi dysponować zasobami technicznymi umożliwiającymi realizację przedmiotu zamówienia. tj. obiektem hotelowym o wskazanym standardzie, transportem oraz kadrą posiadającą wiedzę obejmującą zakres tematyczny szkolenia.
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
Wykonawca musi dysponować zasobami technicznymi umożliwiającymi realizację przedmiotu zamówienia. tj. obiektem hotelowym o wskazanym standardzie, transportem oraz kadrą posiadającą wiedzę obejmującą zakres tematyczny szkolenia.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2022-01-10
Data ostatniej zmiany
2022-01-10

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Kryteria oceny i ich znaczenie (100%=100pkt):
Ocena ofert zostanie przeprowadzona według następujących zasad:
Kryterium I - Cena = oferowana najniższa cena brutto / cena badanej oferty brutto x 100 x 100% (maksymalnie 100 punktów)
Kontakt:Osoby do kontaktu
Monika Strus-Bilska
tel.: 41 2302310
e-mail: biuro@fundacja-cel.pl
Kod CPV:55100000-1, 60100000-9, 80000000-4, 80500000-9
Numer dokumentu:2022-4309-87434, 23/Z/2021/75
Źródło: Internet i własne
Załączniki: