Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-09-25
Przedmiot ogłoszenia:Usługi hostingu i utrzymania portalu internetowego
Organizator:Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca we Wrocławiu
Adres: Ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. Wrocław
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. +48 71 776 58 00
E-mail:
Opis:Usługi hostingu i utrzymania portalu internetowego Dolnośląskiej Instytucji
Pośredniczącej
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa hostingu i utrzymanie portalu internetowego Dolnośląskiej
Instytucji Pośredniczącej http://www.dip.dolnyslask.pl/ wraz ze wsparciem technicznym.
CPV 72415000-2 usługi hostingowe dla stron www
CPV 72611000-6 usługi w zakresie wsparcia technicznego
CPV 72317000-0 usługi przechowywania danych
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania
ofertowego.
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin składania ofert (termin składania ofert jest to data i godzina otrzymania
oferty przez Zamawiającego):
1. Termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 03.10.2018r
godzina 9:00
2. Miejsce składania ofert pisemnych:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. we Wrocławiu, przy ulicy Strzegomskiej 2-4
- I piętro (sekretariat).
3. Miejsce składania ofert w wersji elektronicznej:
Oferty w wersji elektronicznej należy wysłać na e-mail osoby wskazanej do kontaktu.
Wrocław, dnia 25.09.2018r
Termin składania:2018-10-03
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia:
od dnia zawarcia do 31.12.2021r
Wymagania:Tryb postępowania:
Postępowanie prowadzone bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) zgodnie z Wytycznymi w
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-
2020 wydanych przez Ministra Rozwoju i Finansów w dniu 19 lipca 2017 r., zwanych dalej
1
Niepotrzebne skreślić
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego
2014-2020 oraz z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.Wytycznymi.
2. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Pomocy Technicznej Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020 oraz z budżetu Samorządu
Województwa Dolnośląskiego. Obsługa zadań DIP w ramach PT 2018.
Kryteria oceny ofert:
Cena (C)
100%
Inne:
Zamawiający wybierze ofertę o najkorzystniejszej cenie/o największej liczbie sumy punktów w
kryterium cena i innych kryteriów.
Zasady oceny kryterium ,,Cena"
1.
W przypadku kryterium ,,Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę
punktów wynikającą z działania:
Pi (C) =
Pi(C)
Cmin
Ci
C min
x 100
Ci
liczba punktów, jakie otrzyma oferta "i" za kryterium ,,Cena"
najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert,
cena oferty "i"
Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do
złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
Wzór umowy lub istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy
z Wykonawcą zamówienia:
Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.
Sposób składania ofert:
Oferty należy składać w terminie określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym:
pisemnie
drogą elektroniczną na
adres osoby wskazanej do
kontaktu
faksem
Sposób przygotowania oferty 2 :
-
Forma pisemna:
Ofertę sporządzoną w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze lub
nieścieralnym atramentem, należy umieścić w zamkniętej kopercie opisanej:
nazwa i adres Zamawiającego, nazwa i adres oferenta, napis:
,, Usługi
hostingu i utrzymania portalu internetowego Dolnośląskiej Instytucji
Pośredniczącej http://www.dip.dolnyslask.pl/ wraz ze wsparciem technicznym ."
-
Forma elektroniczna:
Ofertą w formie elektronicznej jest oferta złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Oferta elektroniczna winna być przygotowana tak jak oferta składana w formie pisemnej -
skany podpisanych dokumentów należy przesłać na adres mailowy pracownika
Zamawiający wybiera jedną lub więcej form składania ofert
2Zamawiającego wskazanego do kontaktów w sprawie procedury zamówienia. W tytule maila
powinna znaleźć się informacja o tym, że mail zawiera ofertę na niniejsze zapytanie ofertowe.
Kompletna oferta musi zawierać:
- formularz oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania
ofertowego,
- wykaz zrealizowanych usług - załącznik nr 3 do zapytania ofertowego;
- oświadczenie o braku powiązań zgodne z załącznikiem nr 4 do zapytania ofertowego;
- stosowne pełnomocnictwo - w przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba działająca w imieniu
Wykonawcy,
- w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument
ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego
zapytania ofertowego.
Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki
udziału w postępowaniu:
1) nie mogą być powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych
z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w
szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii
bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
2) posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień,
3) posiadać wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia.
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi wykazać, że w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, wykonał usługi odpowiadające swoim rodzajem głównym
usługom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. wykonał co najmniej 2 zamówienia na
usługi - hostingu i utrzymania portalu internetowego wraz ze wsparciem technicznym,
przeniesienia zawartości portalu pomiędzy serwerami wraz z pełnym odtworzeniem
funkcjonalnym wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których zamówienia zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, że zostały wykonane
należycie.
Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte
w dokumentach i oświadczeniach.
4) dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
5) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Zamawiający będzie oceniał wyłącznie oferty Wykonawców spełniających wszystkie powyższe
warunki udziału w postępowaniu oraz złożone w terminie określonym w pkt. 9.
Inne istotne postanowienia:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w
stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub
wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym
złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:
- oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo
sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, oryginalności
projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być
niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej,
3ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 847);
- pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;
- wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym,
obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
- wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;
- powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:
- wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed
wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert,
zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa powyżej, chyba że
rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;
- wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej
z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności
istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o
których mowa powyżej.
Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na
Wykonawcy.
Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena
wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt
w stosunku do przedmiotu zamówienia.
Niniejsze zapytanie oraz określone w nich warunki mogą być przez Zamawiającego zmienione lub
odwołane.
Zamawiający informuje, że w przypadku nieotrzymania minimum dwóch ważnych ofert w terminie
określonym w pkt. 9 niniejszego zapytania ofertowego, Zamawiający dokonuje wyboru dowolnego
Wykonawcy, który spełnia wszystkie kryteria i warunki określone w zapytaniu ofertowym.
Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty niezwłocznie powiadomi o tym fakcie
Wykonawców zamieszczając dodatkowo informację na swojej stronie internetowej.
Zamawiający informuje, iż obok formy pisemnej dopuszcza porozumiewanie się z Wykonawcami za
pomocą faksu lub poczty elektronicznej.
Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu Wykonawcom nie przysługują środki
ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579).
Kontakt:Osoba do kontaktów: Joanna Sznel
Telefon: 71 776 58 60
e-mail:
joanna.sznel@dip.dolnyslask.pl
Numer dokumentu:WA.371.39.2018.JS
Źródło: Internet i własne