Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 18019838 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-09-20
Przedmiot ogłoszenia:Usługi pocztowe i kurierskie
Organizator:Województwo Lubelskie z siedzibą w Lublinie
Adres: ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin
Województwo / powiat: lubelskie, pow. Lublin
Państwo: Polska
Telefon / fax:nr telefonu 81 44 16 505
E-mail:
Opis:Usługi pocztowe i kurierskie dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego
w Lublinie.
III. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja wydarzenia pod nazwą ,,Usługi
pocztowe i kurierskie dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie".
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym i
zagranicznym w zakresie dostarczenia i odbioru z siedzib Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Lubelskiego przesyłek pocztowych. Przemieszczania i doręczania przesyłek oraz
zwracania przesyłek rejestrowanych do Nadawcy po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia lub
wydania odbiorcy. Realizacja niniejszego zamówienia wymaga zatrudnienia przez wykonawcę
lub podwykonawców pracowników wykonujących czynności w zakresie przyjmowania,
przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych i kurierskich oraz ich ewentualnych
zwrotów.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do Ogłoszenia.
Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów CPV:
64100000-7 - Usługi pocztowe i kurierskie
64112000-4 - Usługi pocztowe dotyczące listów
64113000-1 - Usługi pocztowe dotyczące paczek
Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.
Informacji należy udzielić na formularzu ofertowym.
W przypadku, gdy Wykonawca nie powierza wykonania żadnej części zamówienia
podwykonawcom, należy zamieścić informację ,,nie dotyczy".
Brak oświadczenia Wykonawcy na formularzu ofertowym oznacza jego rezygnację
z powierzenia jakiejkolwiek części zamówienia podwykonawcom.
Miejsce i termin składania ofert: 1. Miejsce i termin składania ofert:
Miejsce:
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie
ul. Artura Grottgera 4
20- 029 Lublin
(parter - KANCELARIA OGÓLNA)
Termin:
Do dnia 30.09. 2019 r., do godz. 11:00
Oferty złożone po terminie będą zwrócone niezwłocznie Wykonawcom.
Otwarcie ofert:2. Miejsce i termin otwarcia ofert: Miejsce: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Artura Grottgera 4 20- 029 Lublin (I piętro, pokój 160) Termin: Dnia 30.09. 2019 r., godz. 11:30 3. Otwarcie ofert 1) Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania. 2) Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 3) Podczas otwarcia ofert podane zostaną następujące informacje: nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny oferty. 4) Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące: a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; c) ceny oferty. 5) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji o której mowa w pkt. 4, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem) według wzoru zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego wraz z informacją, o której mowa w pkt 4). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 6) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa oświadczenie, o którym mowa w pkt. 5.
Termin składania:2019-09-30
Miejsce i termin realizacji:IV.
Termin wykonania zamówienia:
15 miesięcy od dnia podpisania umowy lub do wyczerpania kwoty brutto określonej w §3
ust. 1 wzoru umowy - załącznik nr 3 do Ogłoszenia o zamówieniu.
Wadium:nie wymagane
Wymagania:V.
Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu:
1)
Posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia wymaga wpisu do
rejestru operatorów pocztowych, o których mowa w art. 6 ust. 1 z dnia 23 listopada 2012 r.
Prawo Pocztowe (Dz. U. z 2018 poz. 2188 ze zm).
2)
Znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku.
3)
Posiadają zdolność techniczną lub zawodową niezbędną do należytego wykonania
zamówienia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający
uzna
ww.
warunek
za
spełniony,
jeżeli
Wykonawca
wykaże,
że w okresie ostatnich 3 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -
w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert, wykonał minimum dwie usługi pocztowe,
o wartości co najmniej 200 000,00 zł brutto każda.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne
przeprowadzona będzie w oparciu o złożone przez wykonawców oświadczenia zgodnie
z formułą ,,spełnia - nie spełnia".
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków prawnych.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, w szczególności dołączając do oferty zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez
podmiot na zasoby, którego Wykonawca się powołuje).
Z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez
inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:
-zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
-sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego;
-zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
-czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków
udziału postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
Dla swej skuteczności zobowiązanie musi zostać złożone przez osobę/osoby uprawnione
do reprezentowania podmiotu trzeciego w powyższym zakresie. Zobowiązanie złożone przez
osobę nieuprawnioną nie dowodzi udostępnienia zasobu przez podmiot trzeci.
Przykładowy wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 7 do Ogłoszenia.
Podstawy wykluczenia
1. Zgodnie z art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia
wyklucza się:
1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został
zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw
wykluczenia;
2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a,
art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2018r.
poz. 1600 ze zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U.
z 2018r. poz. 1264 ze zm.),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997
r. - Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za
przestępstwo, o którym mowa w pkt 2;
4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł
wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia
warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria zwane dalej
,,kryteriami selekcji", lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych
dokumentów;
6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane
przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego
lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie
zamówienia;
8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia
lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło,
agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego
postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane
w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
9) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie
konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający
jest wstanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania
się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002r. o
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2018
r. poz. 703 ze zm.);
11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania
się o zamówienia publiczne;
12) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798 ze zm.)
złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
13) wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację
jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia
15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz.1508 ze zm.) lub którego
upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku
w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r.
poz. 2344 ze zm.).
2. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie pkt 2 i 3 oraz 5-9 i 13, może
przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego
rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub
przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie
szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz
podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie
dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu
postępowaniu wykonawcy. Zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy,
będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się
o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego
zakazu.
3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie
ust. 2.
VII.
Wykaz oświadczeń składanych przez wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie
podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu
W celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz
24 ust. 5 pkt 1 ustawy oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22
ust. 1b ustawy należy przedłożyć:
1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy
dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (w formie oryginału) według wzoru
stanowiącego Załącznik nr 4 do Ogłoszenia;
2. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy
dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (w formie oryginału) według wzoru
stanowiącego Załącznik nr 5 do Ogłoszenia;
VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu
na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25
ust. 1 ustawy
1. Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy, Zamawiający nie będzie wzywał wykonawcy, którego
oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni,
terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
brak podstaw do wykluczenia.
2. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie
zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców
do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie
podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą
uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są
już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
3. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do
złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia
następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu:
1) wpisu do rejestru operatorów pocztowych, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 23
listopada 2012 r. Prawo Pocztowe (Dz. U. z 2017 poz. 1481 ze zm.) (w formie oryginału lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę);
2) wykazu usług, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których usługi zostały wykonane według
wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do Ogłoszenia (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za
zgodność z oryginałem) oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały
wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz, którego usługi były wykonywane (w formie oryginału lub
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę), a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie
wykonawcy(w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem), w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert.
4. Uwagi dotyczące formy składanych dokumentów.
1) warunkiem uznania kopii za dokument jest umieszczenie na każdej stronie kopii
oświadczenia za zgodność z oryginałem i złożenie podpisu osoby/osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem
rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.
2) gdy przedstawiona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwość,
co do jej prawdziwości, Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub
notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.
3) dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język
polski.
4) dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z
dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający
od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, składane są w oryginale lub
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
5) poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot,
na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie
dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.
5. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów,
o których mowa w niniejszym rozdziale, w formie elektronicznej pod określonymi adresami
internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie
z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
6. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów,
o których mowa w niniejszym rozdziale, a które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego,
w szczególności oświadczeń i dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie
z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art.
25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one
aktualne.
X. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
XI. Termin związania ofertą
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu
związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium
na przedłużony okres związania ofertą. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.
XII. Opis sposobu przygotowania oferty
1.
Wykonawca składa ofertę z wykorzystaniem Formularza ofertowego stanowiącego
Załącznik nr 2 do Ogłoszenia (w formie oryginału);
2.
Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenia, o których mowa w rozdz. VII
Ogłoszenia.
3.
Jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego, składa
zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w rozdz. V Ogłoszenia.
5.
6.
7.
8.
9.
W przypadku ustanowienia pełnomocnika Wykonawca składa pełnomocnictwo
do reprezentowania Wykonawcy, (jeżeli oferta i załączniki nie będą podpisane przez
osobę/y wskazaną/e w rejestrze sądowym lub innym dokumencie właściwym dla formy
organizacyjnej wykonawcy). Z pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać, do jakich
czynności prawnych dana osoba/y została/y umocowana/e (w formie oryginału lub kopii
poświadczonej przez notariusza za zgodność z oryginałem).
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje
się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych
podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w rozdz. VII Ogłoszenia, według wzoru
stanowiącego Załącznik nr 4 i 5 do Ogłoszenia.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców:
1)
Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa
oświadczenia, o których mowa w rozdz. VII Ogłoszenia w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym
każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia oraz pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 3.
2)
formularz ofertowy, o którym mowa w ust. 1 składany jest przez pełnomocnika
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3)
Poza dokumentami wymienionymi w pkt. 1 i 2 Wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia winni załączyć do oferty pełnomocnictwo (w formie
oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza za zgodność z oryginałem)
celem ustalenia:
- Wykonawcy - pełnomocnika uprawnionego do występowania w imieniu grupy
Wykonawców,
- Wykonawców ubiegających się wspólnie o przedmiotowe zamówienie publiczne
(wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby).
Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna
dokładnie określać zakres umocowania. Dokument pełnomocnictwa powinien zostać
podpisany przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia, w tym wykonawcę pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby
uprawnione do składania oświadczeń woli. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia
dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem. Oferta musi być podpisana w taki
sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie.
Zapisy dotyczące uwag odnośnie formy składanych dokumentów oraz dokumentów
wymaganych od wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą
stosuje się odpowiednio.
Zamawiający nie żąda od wykonawcy, który zamierza powierzyć wykonanie części
zamówienia podwykonawcy niebędącemu podmiotem, na którego zasoby powołuje się
wykonawca, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału
w postępowaniu zamieszczania informacji o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym
mowa w rozdz. VII ust. 1 Ogłoszenia .
Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania
lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem, pismem czytelnym.
Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym,
wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.
Oferta musi być podpisana zgodnie z art. 78 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks
cywilny (Dz. U. 2018 r., poz. 1025 ze. zm.), czyli musi być opatrzona własnoręcznym
podpisem Wykonawcy lub osoby przez niego upoważnionej. Podpis musi być czytelny,
pozwalający na identyfikację osoby podpisującej ofertę. Obok złożonego nieczytelnego
podpisu powinna być przystawiona pieczątka zawierająca imię i nazwisko osoby
podpisującej ofertę. W sytuacji, gdy Wykonawca nie posiada pieczątki imiennej,
powinien na dokumentach złożyć własnoręczny podpis, z którego jednoznacznie wynika
brzmienie imienia i nazwiska umożliwiające identyfikację osoby składającej podpis.
Jeżeli do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy wymagane jest zastosowanie
tzw. reprezentacji łącznej, wówczas wszystkie dokumenty muszą być podpisane przez
zobowiązane osoby.
Dokumenty powinny być sporządzone ściśle z zaleceniami oraz przedstawionymi przez
Zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie
informacje oraz dane.
Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby
podpisującej ofertę.
Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający
możliwość dekompletacji zawartości oferty oraz wszystkie strony oferty wraz
z załącznikami powinny być ponumerowane.
Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż
w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał,
iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może
zastrzec następujących informacji zawartych w ofertach:
1) nazwy (firmy) i adresu wykonawcy,
2) informacji dotyczących ceny,
3) terminu wykonania zamówienia,
4) okresu gwarancji.
Stosowne zastrzeżenie wykonawca powinien załączyć do oferty. W przeciwnym
razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania.
Treść oferty musi odpowiadać treści Ogłoszenia. Zamawiający nie wyraża zgody
na złożenie oferty w formie elektronicznej.
Właściwym i obowiązującym prawem do stosowania przy przeprowadzaniu
przedmiotowego postępowania jest prawo polskie.
Wykonawca winien umieścić ofertę w nieprzezroczystej i zabezpieczonej kopercie.
Koperta winna być zaadresowana następująco:
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie
ul. Artura Grottgera 4
20-029 Lublin
oraz powinna być oznakowana następującym tekstem:
Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi społeczne pt.: ,,Usługi
pocztowe i kurierskie dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w
Lublinie." [OP-IV.272.84.2019.NSZ] - nie otwierać przed dniem 30.09. 2019 r. przed godz.
11:30. Dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul.
Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin (parter - KANCELARIA OGÓLNA) do godz. 11:00.
WYKONAWCA powinien wpisać na kopercie swój adres i nazwę.
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem,
że nastąpi to przed wyznaczonym przez zamawiającego ostatecznym terminem składania ofert.
Koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniem ,,zmiana" lub ,,wycofanie".
UW AG A!!!
W przypadku nieprawidłowego zaadresowania koperty, Zamawiający nie
odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki lub jej przedterminowe otwarcie.
bierze
XIV. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
1. Cena oferty to cena w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014
o informowaniu o cenach towarów i usługi (Dz.U. 2019 poz. 178).
2. Cena podana w formularzu ofertowym powinna obejmować wszystkie koszty
i składniki jakie trzeba będzie zapłacić za przedmiot zamówienia.
3. Cena może być tylko jedna.
4. W przypadku rozbieżności między ceną podaną cyfrową, a ceną podaną słownie,
Zamawiający jako prawidłową przyjmie cenę podaną słownie.
5. Wymienione wartości w ofercie (brutto) należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc
po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb.
XV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1.
Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów.
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryteriów oceny ofert z ustaloną punktacją do 100
pkt. (100%=100pkt.):
Kryteria oceny ofert
Cena oferty
Procent pracowników zatrudnionych na umowę o pracę
Możliwość śledzenia przesyłek za pośrednictwem
internetowego wykonawcy
1) Cena oferty - max. 60 pkt.
Liczba
punktów za
=
kryterium
cena oferty
Waga (%)
60%
30%
serwisu
10%
Wartość brutto oferty z najniższą ceną
Wartość brutto oferty badanej
x 60 pkt
Procent pracowników zatrudnionych na umowę o pracę - 30 pkt - punkty za kryterium
zostaną obliczone według wzoru
PP
=
Liczba pracowników zatrudnionych na
umowę o pracę
Liczba pracowników zatrudnionych
X 100
ogółem (na umowę o pracę, umowę
zlecenie, itp.)
Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku. Za
osiągnięcie wartości PP wykonawca otrzyma następującą liczbę punktów:
PP ? 60
- 0 pkt
60 > PP ? 70 - 10 pkt
70 > PP ? 80 - 20 pkt
80 > PP
- 30 pkt
PP - Procent pracowników;
Liczba pracowników zatrudnionych na umowę - średnioroczne zatrudnienie na umowę o
pracę w przeliczeniu na pełnozatrudnionych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie;
Liczba pracowników zatrudnionych ogółem - średnioroczne zatrudnienie ogółem (na umowę
o pracę, umowę zlecenie, itp.) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a w przypadku, gdy okres prowadzenia jest krótszy - w tym okresie.
Punkty zostaną przyznane na podstawie informacji uzyskanych z formularza ofertowego
stanowiącego Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu.
W przypadku nie wpisania przez Wykonawcę w tym kryterium wartości procentu
pracowników w tabeli formularza ofertowego, Wykonawca otrzyma 0 pkt.
3) Możliwość śledzenia przesyłek za pośrednictwem serwisu internetowego wykonawcy
- 10 pkt.
Punkty za kryteria pozacenowe zostaną przyznane na podstawie informacji podanych
w formularzu ofertowym. Punkty przyznawane są zgodnie z zasadą 0 pkt lub maximum możliwe
do uzyskania w danym kryterium. W przypadku zaznaczenia przez Wykonawcę dwóch lub
więcej niż dwóch opcji w danym kryterium, Wykonawca otrzyma 0 pkt. W przypadku
niezaznaczenia żadnej opcji Wykonawca otrzyma 0 pkt.
Formularz ofertowy nie podlega uzupełnieniu.
2. Zamawiający zastosuje do oceny ofert procedurę przewidzianą w art. 24aa ustawy, najpierw
dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. Jeżeli wykonawca, o którym mowa w ust. 2, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający
może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu
wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
XVI. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający w trybie art. 92 ust. 1 ustawy informuje
niezwłocznie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.
2. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza również na swojej
stronie internetowej - art. 92 ust. 2 ustawy.
3. Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia zostanie
wybrana, Zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego może
wymagać przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą
przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.
5. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza, na wezwanie Zamawiającego, przedstawi szczegółową kalkulację
ceny uwzględniającą kwotę netto oraz brutto (wartość brutto musi być identyczna z
wartością podaną na formularzu ofertowym), zgodnie z § 3 ust. 1 Wzoru umowy.
XVII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Zamawiający nie żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XVIII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
w sprawie zamówienia publicznego
1. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści Ogłoszenia
oraz danych zawartych w ofercie.
2. Umowy w sprawach zamówień publicznych są jawne i podlegają udostępnianiu na zasadach
określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.
3. Do Ogłoszenia dołączony jest wzór umowy stanowiący jej integralną część zgodnie
z Załącznikiem nr 3 do Ogłoszenia, w którym Zamawiający przewidział wszystkie istotne
dla stron postanowienia oraz przyszłe zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego.
XIX. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
XX. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
XXI. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy.
XXII. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
XXIII. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia mogą być
prowadzone tylko w walucie polskiej PLN.
XXIV. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
XXV. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
XXVI. Zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagania określone w art. 29
ust. 3a ustawy.
1.
Wykonawca deklaruje, że przez cały czas realizacji umowy będzie zatrudniał osoby
zajmujące się przyjmowaniem, przemieszczeniem i doręczaniem przesyłek pocztowych na
podstawie umowy o pracę. W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca przedstawi
Zamawiającemu - w terminie 10 dni od daty zawarcia umowy - pisemne oświadczenie
o utrzymywaniu zatrudnienia na warunkach określonych w zdaniu poprzedzającym.
Nieterminowe przedłużenie oświadczenia będzie traktowane jako naruszenie obowiązku
zatrudnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
2.
W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu w celu potwierdzenia
spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub
podwykonawcę osób, o których mowa w ust. 1, oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o
zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób, wykonujących czynności, których dotyczy
wezwanie zamawiającego. Nieterminowe przedłużenie oświadczenia, o którym mowa w zdaniu
pierwszym, będzie traktowane jako naruszenie obowiązku zatrudnienia, o którym mowa w ust. 1.
XXVII. Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagań określonych w art.
29 ust. 4 ustawy.
XXVIII. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę
kluczowych części zamówienia.
XXIX. Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień w tym złożenie dowodów
dotyczących wyliczenia ceny, jeżeli zaoferowana cena będzie wydawać się rażąco niską
w stosunku do przedmiotu zamówienia. Przepisu art. 90 ust 1a ustawy nie stosuje się.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Ogłoszeniu zastosowanie mają Ustawa z dnia
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.)
w części dotyczącej trybu przetargu nieograniczonego oraz Rozporządzenie Ministra Rozwoju
z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający
od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.).
Uwagi:II. Tryb udzielenia zamówienia
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 euro
na podstawie art. 138h i 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.1986 z późn. zm. - dalej ustawa).
Do postępowania stosuje się zasady opisane w niniejszym Ogłoszeniu o zamówieniu.
2. Użyte w treści ogłoszenia o zamówieniu:
- pojęcie ustawy dotyczy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).
- pojęcie Ogłoszenie dotyczy niniejszego Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne.
- pojęcie dni robocze - dni od poniedziałku do piątku (dni pracy Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Lubelskiego w Lublinie).
Kontakt:Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych
do porozumiewania się z Wykonawcami
1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem
Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23
listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu
usług drogą elektroniczną;
2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania;
3. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Ogłoszenia.
Wniosek Wykonawcy o wyjaśnienie treści Ogłoszenia powinien być skierowany na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie
ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin
(I piętro, pokój 160)
Nina.szewczak@lubelskie.pl
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem
terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Ogłoszenia wpłynął
do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego
terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Ogłoszenia wpłynął po upływie
terminu składania wniosku, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień zamawiający może udzielić
wyjaśnień
lub pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na
bieg terminu składania powyższego wniosku.
4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść Ogłoszenia. Dokonaną zmianę treści Ogłoszenia zamawiający udostępnienia
na stronie internetowej.
5. W związku z wynikającą z ustawy koniecznością zamieszczania treści zapytań do Ogłoszenia
na stronie internetowej Zamawiającego, treść zapytań do niniejszego Ogłoszenia prosimy
przesłać w wersji elektronicznej pocztą e-mail na adres: nina.szewczak@lubelskie.pl
6. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami: Nina Szewczak - e-mail:
nina.szewczak@lubelskie.pl.
Kod CPV:64100000-7, 64112000-4, 64113000-1
Numer dokumentu:OP-IV.272.84.2019.NSZ
Źródło: Internet i własne
Załączniki: