Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 16562929 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-12-19
Przedmiot ogłoszenia:Usługi sprzątania
Organizator:Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Rejon Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
Adres: ul. Gdańska 29, 83-034 Trąbki Wielkie
Województwo / powiat: pomorskie, pow. gdański
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel/fax (58) 303 66 00, (58) 683 72 51 tel. kom. 609 690 798
E-mail:
Opis:Usługi sprzątania w budynkach biurowych i socjalnych administrowanych przez RDW w Gdańsku
Przedmiot zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest:
Usługi sprzątania w budynkach biurowych i socjalnych administrowanych przez RDW w Gdańsku
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku do niniejszego zaproszenia
Miejsce i termin składania ofert: Sposób przygotowania oferty, termin i miejsce oraz sposób złożenia oferty:
Ofertę wraz z załącznikami określonymi w zaproszeniu do składania ofert należy złożyć:
- w formie pisemnej (pocztą lub osobiście w Sekretariacie lub innym miejscu wskazanym w zaproszeniu)
w siedzibie Zamawiającego, tj. Rejon Dróg Wojewódzkich, ul. Gdańska 29, 83 - 034 Trąbki Wielkie
- za pośrednictwem strony internetowej Zamawiającego,
w terminie do dnia: 27.12.2018r. do godz. 12:00
Termin składania:2018-12-27
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia:
Rozpoczęcie: od dnia 02.01.2019r, Zakończenie: do dnia 31.12.2019 r.
Wymagania:2. Kryteria oceny ofert: najniższa cena - 100%
3. Warunki, jakie muszą spełniać wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu
dokonywania oceny spełniania tych warunków oraz wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie muszą
dostarczyć wraz z ofertą wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania tych warunków, jeżeli
Zamawiający przewiduje takie warunki: brak wymagań
4. Istotne warunki zamówienia*:
Cena oferty powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotowego zamówienia
oraz inne nie przewidziane przez Zamawiającego na etapie tworzenia zapytania ofertowego w oparciu o
informacje zawarte w opisie przedmiotu zamówienia i wzór umowy
Ofertę składana w formie pisemnej winna być umieszczona w zamkniętym opakowaniu,
uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie
powinno być: oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na
powyższy adres oraz opisane:
Usługi sprzątania w budynkach biurowych i socjalnych administrowanych przez RDW w Gdańsku
i
Nie otwierać przed dniem 27.12.2018r, godz. 12:00.
Wymagania określone powyżej nie stanowią o treści oferty i ich niespełnienie nie będzie skutkować
odrzuceniem oferty; wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych
wymagań będą obciążały Wykonawcę.
UWAGA: NIE SKŁADAĆ OFERT DO SEKRETARIATU ZDW w GDAŃSKU.
8. Ogłoszenie o wyborze oferty (bądź unieważnieniu postępowania) zostanie zamieszczone na
stronie internetowej Zamawiającego {zakładka ,,Archiwum") i na tablicy ogłoszeń.
9. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE LI 19 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO",
Zamawiający informuje, że:
1) Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Gdańsku, ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdańsk,
email: sekretariat@zdwgdansk.pl.
2) Kontakt do Inspektora ochrony danych: iod@zdwgdansk.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu udzjelenia
zamówienia publicznego nr: RDG.2460.29.2018.JB.
4) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
związany jest z udziałem w przedmiotowym postępowaniu.
5) Pana/Pani dane osobowe będą zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich
odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz
podmioty przetwarzające dane w ramach świadczenia usług dla administratora.
6) Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do archiwizacji danej kategorii
dokumentów, zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) Administrator danych informuje o przysługującym prawie dostępu do treści danych oraz ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawic wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawie do
przenoszenia danych, jak również prawie do cofnięcia
Kontakt:Osoba prowadząca postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:
Józef Baszkiewicz, tel. 58 303 66 00
(imię i nazwisko, telefon)
Kod CPV:90.91.92.00-4
Numer dokumentu:RDG.2460.29.2018.JB
Źródło: Internet i własne