Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-11-09
Przedmiot ogłoszenia:Utwardzenie kruszywem drogowym drogi
Organizator:GMINA OROŃSKO
Adres: ul. Szkolna 8, 26-505 Orońsko
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. szydłowiecki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: 48 618 59 00 -10, fax 48 618 59 59, 48) 618 59 25
E-mail:
Opis:ZAPYTANIE CENOWE
1. Przedmiot zamówienia
Utwardzenie kruszywem drogowym drogi o długości około 375 metrów zlokalizowanej
w miejscowości Guzów-Kolonia (Wólka Guzowska) na działkach nr ew. 800/1 i 799/2.
2. Prace wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia
1) Wykonanie przepustu pod istniejącym rowem.
2) Utwardzenie kruszywem - szerokość 5 m,
3) Wykorytowanie - głębokość 30 cm:
a) kruszywem o frakcji 0,63 mm - 20 cm;
b) kruszywem o frakcji 031,5 mm - 10 cm.
W zależności od uwarunkowań terenu korytowanie powierzchni pod utwardzenie może ulec
zmianie, dlatego też, przed złożeniem oferty konieczna jest wizja lokalna.
3. Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia
Kruszywo niezbędne do wykonania prac: po stronie Zamawiającego.
Miejsce i termin składania ofert: 5. Miejsce i termin złożenia ofert:
Ofertę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego do dnia 15 listopada 2022 r.
do godz. 11.00:
a) osobiście do Urzędu Gminy w Orońsku, Ul. Szkolna 8, 26-505 Orońsko, pokój
nr 2 (sekretariat);
b) pocztą na adres: Gmina Orońsko, Ul. Szkolna 8, 26-505 Orońsko;
c) za pomocą środka komunikacji elektronicznej na adres: gmina@oronsko.plOferty niekompletne, nieczytelne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Termin składania:2022-11-15
Miejsce i termin realizacji:4. Termin realizacji przedmiotu zamówienia
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany, zgodnie z Umową
i powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Wykonawca zobowiązany
jest wykonać zamówienie w terminie do 15 grudnia 2022 r.
Wymagania:Gmina Orońsko zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia o wartości
szacunkowej poniżej kwoty 130 000 zł netto. Postępowanie prowadzone jest zgodnie
z Regulaminem wewnętrznym udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy
w Orońsku. Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 poz. 1710 z późn. zm.), przepisów ustawy nie stosuje się.
W niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych.
6. Opis sposobu przygotowania ofert
Oferta powinna być złożona w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie. Na kopercie należy
umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz dopisek: ,,Oferta na
realizację zadania ... (nazwa zadania)".
W przypadku ofert dostarczonych drogą elektroniczną, w polu temat, należy wpisać: ,,Oferta
na realizację zadania ... (nazwa zadania)".
Oferty należy przygotować według wzoru, stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania.
Do oferty należy załączyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu (wzór
w załączeniu).
7. Wizja lokalna:
a) Wykonawca składający ofertę musi dokonać wizji lokalnej w celu dokładnego
rozpoznania zadania - pomiaru i oględzin, niezbędnych do prawidłowej wyceny usługi.
b) Wizja lokalna przeprowadzana jest na koszt własny Wykonawcy.
c) Wizja lokalna jest możliwa po wcześniejszym ustaleniu terminu telefonicznie
- pod numerem: (48) 618 59 25 bądź drogą elektroniczną - adres e-mail:
zamowienia@oronsko.pl
8. Kryteria oceny ofert:
Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą ceną brutto oraz spełniająca wymagania
określone przez Zamawiającego w niniejszym zapytaniu.
9. Warunki płatności:
Przelew - 30 dni od daty złożenia faktury Zamawiającemu.
11. Informacje dodatkowe:
1) Warunki wymagane od Wykonawców: okres rękojmi gwarancji na wykonany zakres
przedmiotu zamówienia wynosić będzie 24 miesiące.
2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz zastrzega sobie prawo
niezwiązania się z żadną ofertą bez podania przyczyn.
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania na
każdym etapie jego trwania, bez podania przyczyny.
Uwagi:KLAUZULA INFORMACYJNA
- na potrzeby zapytania ofertowego
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.U. UE L.
z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej zwanego RODO, informujemy, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Orońsko, ul. Szkolna 8, 26-505 Orońsko; tel. 48/618 59
00 - reprezentowana przez Wójta Gminy - Henryka Nosowskiego, zwanego dalej ,,Administratorem";
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pan/Pani skontaktować się pod adresem
e-mail: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora;
3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym
z wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w procedurze zapytania
ofertowego (art. 4 pkt 8 - ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych);
4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej z dnia 26 września 2001 r. oraz inne podmioty
upoważnione na podstawie przepisów ogólnych oraz instytucje na mocy wiążących umów (np. w celu rozliczenia
środków unijnych, w celu rozliczenia środków publicznych);
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej
niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji tj. przez okres 5 pełnych lat od dnia zakończenia postępowania
o udzielenie w/w zamówienia.
6. W odniesieniu do Pana/Pani danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;
7. Posiada Pan/Pani:
- na podstawie art. 15 RODO, prawo dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO, prawo do sprostowania Pana/Pani danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO, prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani,
że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusz przepisy RODO;
8. Nie przysługuje panu/Pani:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;
9. Na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną
przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10. Niniejsza klauzula informacyjna stanowi uzupełnienie ogólnej informacji, dostępnej na stronie podmiotowej BIP
informacji, w jaki sposób Regionalny Instytut Kultury będzie przetwarzał dane osobowe.Załącznik nr 1
RGK.271.29.R.2022
Formularz ofertowy
Kontakt:10. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
Piotr Grela, tel. (48) 618 59 25, adres e-mail: zamowienia@oronsko.pl
Numer dokumentu:RGK.271.29.R.2022
Źródło: Internet i własne
Załączniki: