Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 22028985 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-10-11
Przedmiot ogłoszenia:Weryfikacja obiektów pływających
Organizator:Zarząd Zlewni w Opolu
Adres: Odrowążów 2, 45-089 Opole
Województwo / powiat: opolskie, pow. Opole
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.661220921
Opis:4. Zakres zamówienia - Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na weryfikacji obiektów pływających dla odnowienia klasy.
Szczegółowy opis zamówienia stanowi załącznik 1 (Opis przedmiotu zamówienia).
Miejsce i termin składania ofert: 12. Miejsce i termin złożenia ofert:
Ofertę należy przesłać do dnia: 18.10.2021 r., do godz. 10:00 za
pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem https://przetargi.wody.gov.pl/ Za datę złożenia oferty, uważa się datę wpływu oferty na adres Platformy zakupowej https://przetargi.wody.gov.pl/
Termin składania:2021-10-18
Miejsce i termin realizacji:2. Termin realizacji zamówienia:
do trzech tygodni od dnia zawarcia umowy
Wymagania:5. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia) -
5.1. Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej:
1 zadanie polegające na wykonaniu remontu lub weryfikacji obiektu pływającego celem odnowienia klasy.
Wzór wykazu usług stanowi Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego.
Do Wykazu usług należy załączyć dowody określające, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy.
6. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego.
7. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposobu oraz formy jego wniesienia (jeżeli wymagane): nie dotyczy.
8. Warunki gwarancji: nie dotyczy.
10. Sposób przygotowania oferty i jej zawartość:
10.1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej.
10.2. Oferta powinna zawierać:
- formularz ofertowy zgodny w treści z załącznikiem nr 3 do Zapytania Ofertowego,
- dokumenty zgodne z punktem nr 6 Zapytania Ofertowego,
- dokumenty potwierdzające uprawnienie do podpisania oferty oraz do podpisania lub poświadczenia za zgodność z oryginałem składanych oświadczeń lub dokumentów. Jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji dokumentem właściwym jest odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru lub dokumenty na podstawie których dokonuje się wpisu do właściwego rejestru lub ewidencji, np. uchwała właściwego organu Wykonawcy.
10.3. Podpisaną i zeskanowaną ofertę wraz z podpisanymi załącznikami, o których mowa powyżej Wykonawca powinien przesłać na adres Platformy zakupowej: https://przetargi.wody.gov.pl/
10.4. Oferta i załączniki muszą być podpisane przez osobę /osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
10.5. Pełnomocnictwo, w przypadku, gdy ofertę lub załączone do niej oświadczenia lub dokumenty podpisuje pełnomocnik.
10.6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia.
10.7. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Ewentualne zmiany powinny być naniesione czytelnie.
11. Dopuszczalność negocjacji i ich zakres: nie dotyczy
13. Termin związania ofertą: 30 dni.
14. Dodatkowe informacje:
14.1. Zamawiający przeprowadza przedmiotowe postępowanie na podstawie obowiązującego w Wodach Polskich - Regulaminu udzielania zamówień publicznych w PGW Wody Polskie.
14.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyny. W takiej sytuacji Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w tym odszkodowawczej. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru wykonawcy bez podania przyczyn.
Uwagi:3. Kryteria wyboru ofert: 100% cena - najniższa.
3.1. Każda z ważnych ofert będzie punktowana w kryterium cena poprzez porównanie ceny brutto oferty badanej do ceny brutto najniższej ze wszystkich ważnych ofert, wg poniższego wzoru:
Pc = (Cn:Cb)x100
gdzie:
Pc - łączna liczba punktów przyznanych badanej ofercie
Cn - cena brutto najniższa spośród wszystkich ofert podlegających ocenie,
Cb - cena brutto oferty badanej.
3.1. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
9. Opis sposobu obliczenia ceny:
9.1. W Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego, należy podać wartość netto za realizację całego zamówienia, do której, na potrzeby oceny ofert, należy dodać kwotę podatku VAT obliczoną wg właściwej stawki, których suma stanowić będzie cenę brutto (z podatkiem VAT) za realizację danej części zamówienia.
9.2. Cena ofertowa powinna być obliczona na podstawie opisu przedmiotu zamówienia, wzoru umowy, ewentualnej wizji lokalnej. Wykonawca musi wycenić wszystkie prace i koszty niezbędne do wykonania zamówienia.
9.3. W przypadku, w którym wybór oferty Wykonawcy będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego (w treści Formularza oferty), że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku VAT oraz wskazując stawkę podatku VAT, która zgodnie z wiedzą wykonawcy będzie miała zastosowanie.
9.4. Cena ofertowa musi być wyrażona w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego
i ustalona zgodnie z ustawą z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług.
9.5. Wysokość stawki podatku od towarów i usług VAT wynika z przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług i wynosi 23%.
9.6. Cena ofertowa winna obejmować wszystkie koszty i składniki wraz z narzutami niezbędne do wykonania całości przedmiotu zamówienia w zakresie objętym opisem przedmiotu zamówienia oraz Wzorem umowy dla danej części zamówienia.
15. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-848, ul. Żelazna 59A , REGON: 368302575, NIP: 527-282-56-16;
kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PGW WP możliwy jest pod adresem email: iod@wody.gov.pl lub listownie na adres wskazany powyżej z dopiskiem ,,Inspektor ochrony danych";
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia na ,,Weryfikacja obiektów pływających dla odnowienia klasy", nr postępowania GL.ROZ.2811.352.2021.30E, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego (art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO - po wyborze oferty najkorzystniejszej - w celu wykonania umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia ww. postępowania, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, dalej ,,ustawa Pzp";
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a następnie przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
16. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć oświadczenie o treści: Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu [Wprzypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa].
Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowaniao udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
Kontakt:Osoby wskazane do kontaktu:
Leszek Kotnis - Kierownik Zespołu Wsparcia Technicznego tel. +48 661 220 921.
Numer dokumentu:GL.ROZ.2811.352.2021.30E
Źródło: Internet i własne
Załączniki: