Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-02-06
Przedmiot ogłoszenia:Wybór Zespołu Interdyscyplinarnego
Organizator:Edulab sp. z o.o
Adres: ul. Postępu 14B, 02-676 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
NIP:PL5213759585
Telefon / fax:500204423
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/145300
Opis:EDULAB_72.02.2023 - Wybór Zespołu Interdyscyplinarnego pod Wyzwanie: "Multiplatformowe środowisko pracy dla nauczycieli wczesnoszkolnych i współpracy z klasą", zgłoszone przez Instytucję Publiczną: Prywatna Szkoła Podstawowa SZKOŁA JAK DOM w Katowicach.
Powstaje w kontekście projektu
POPC.03.03.00-00-0001/20 - EDUKACJA PRZYSZŁOŚCI - Akcelerator Nowych Technologii EDULAB działający w sektorze oświaty mający na celu podnoszenie kompetencji programistów przy równoczesnym dążeniu do rozwiązywania problemów społ

Część 1
EDULAB_72.02.2023_Wybór Zespołu Interdysc. - Multiplatformy

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest wybór Zespołu Interdyscyplinarnego w ramach projektu: EDUKACJA PRZYSZŁOŚCI - Akcelerator Nowych Technologii EDULAB działający w sektorze oświaty mający na celu podnoszenie kompetencji programistów przy równoczesnym dążeniu do rozwiązywania problemów społecznych, w odpowiedzi na Wyzwanie: ,,Multiplatformowe środowisko pracy dla nauczycieli wczesnoszkolnych i współpracy z klasą", zgłoszone przez Instytucję Publiczną: Prywatna Szkoła Podstawowa SZKOŁA JAK DOM w Katowicach, w celu skierowania projektu na Komitet Inwestycyjny (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przy udziale przedstawiciela Instytucji publicznej podejmuje Decyzję Inwestycyjną w przedmiocie dopuszczenia do realizacji proponowanego rozwiązania Problemu społeczno - gospodarczego na posiedzeniu lub w trybie obiegowym). Pełny opis Wyzwania stanowi Załącznik nr 9.
Terminy pisane wielka literą mają znaczenie określone w Regulaminie Projektu, stanowiącym Załącznik nr 5 do niniejszego zapytania
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez wybrany Zespół Interdyscyplinarny prac rozwojowych celem wytworzenia MVP (produkt o minimalnej koniecznej funkcjonalności, posiadający najważniejsze cechy ostatecznego rozwiązania, gotowego do wdrożenia), stanowiącego rozwiązanie Wyzwania zgłoszonego przez Instytucję publiczną.
Zamówienie realizowane będzie w Projekcie, który jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Osi priorytetowej III. Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działania 3.3 ,,e - Pionier - wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych" (dalej jako ,,Projekt"). W ramach powyższego wybrany Zespół Interdyscyplinarny wykona prace rozwojowe celem wytworzenia MVP. Zasady realizacji prac rozwojowych, jak też zasady udziału Zespołu Interdyscyplinarnego w Projekcie określa Regulamin Projektu (Załącznik 5 do Zapytania) oraz Umowa uczestnictwa w Projekcie, której wzór zostanie udostępniony Zespołom Interdyscyplinarnym, które złożą swoje oferty w postępowaniu oraz podpiszą (na etapie oceny ofert) zobowiązanie do zachowania poufności przekazanych informacji. Majątkowe prawa autorskie do utworów oraz do przedmiotów własności przemysłowej, jak również rezultaty realizacji Projektu nie podlegające takiej ochronie powstałe w wyniku realizacji Projektu należą do Zespołu Dyscyplinarnego i Zamawiającego w proporcji i na zasadach określonych w Umowie uczestnictwa w Projekcie. Zamawiający wraz z Zespołem Interdyscyplinarnym udzielą Instytucji publicznej nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na MVP, nieograniczonej terytorialnie i czasowo, w celu swobodnego wykorzystania i modyfikacji wszelkich utworów powstałych w wyniku realizacji Umowy uczestnictwa w Projekcie, stanowiących przedmiot prawa autorskiego na wszelkich znanych w chwili zawarcia licencji polach eksploatacji. Warunki licencji określa Umowa uczestnictwa w Projekcie
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2023-03-08
Termin składania:2023-03-08
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2023-04

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Gmina
Mokotów
Miejscowość
Warszawa
cała Polska
Kraj
Polska
Województwo
Powiat
Gmina
Miejscowość
Harmonogram
Etap 1
Początek realizacji
2023-04-03
Koniec realizacji
2023-10-31
Czy występuje płatność częściowa
TAK
Opis
Początek to termin zawarcia Umowy Uczestnictwa w Projekcie - Umowa zawierana jest po uzyskaniu minimalnej liczby punktów zgodnie z kryteriami punktowymi (II) oraz oceną Rady Mentorów (III) będącymi załącznikiem do niniejszego postępowania oraz pozytywnej decyzji Komitetu Inwestycyjnego NCBR. Data początku szacowana jest przy założeniu, że Komitet Inwestycyjny zostanie zorganizowany w ciągu jednego tygodnia od zakończenia etapu kwalifikacji ZI do Komitetu Inwestycyjnego, a Umowa Uczestnictwa w projekcie zawarta w terminie dwóch tygodni od podjęcia pozytywnej decyzji inwestycyjnej kwalifikującej Wykonawcę (Zespół) do udziału w projekcie EDULAB. Data końca to maksymalny termin, w którym powinno zostać wytworzone MVP.
Wymagania:Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Wykonawca biorący udział w postępowaniu musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia. Na dowód potwierdzający powyższe Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej oferty
Typ
Potencjał techniczny
Opis
Wykonawca musi posiadać potencjał techniczny do wykonania Zamówienia. Na dowód potwierdzający powyższe Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej oferty.
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
Podmioty powiązane z Zamawiającym kapitałowo i osobowo zostaną wykluczone z postępowania i zamówienie będące przedmiotem niniejszego postępowania nie zostanie im udzielone. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w Spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Na dowód potwierdzający powyższe Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej oferty.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnienie wszystkich kryteriów łącznie:
1. Spełnienie wszystkich kryteriów dopuszczających Zespół Interdyscyplinarny i projekt do uczestnictwa w projekcie Edulab, szczegółowo opisane z Załączniku nr 7 (I KRYTERIA DOPUSZCZAJĄCE ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY I PROJEKT DO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EDULAB) oraz
2. Uzyskanie co najmniej 50% punktów w ramach każdego kryterium w ramach oceny Punktowej Zespołu Zarządczego (II KRYTERIA PUNKTOWE) - kryteria, zakres oceny i punktację zawiera Załącznik nr 7 oraz
3. Uzyskanie co najmniej 60 punktów w ramach oceny Rady Mentorów (III KRYTERIA STOSOWANE PRZEZ RADĘ MENTORÓW) - kryteria, zakres oceny i punktację zawiera Załącznik nr 7 oraz
4. Pozytywna decyzja Komitetu Inwestycyjnego NCBiR.
Powyższe warunki udziału stanowią warunki dostępowe i będą oceniane na podstawie złożonych dokumentów i uzyskanych ocen na zasadzie spełnia / nie spełnia.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
- Formularz ofertowy, stanowiący Załącznik nr 1 do Zapytania (z podpisem Wykonawcy/Reprezentanta Zespołu),
- Oświadczenie Wykonawcy stanowiące Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego (z podpisem Wykonawcy/ Wykonawców),
- Kartę Pomysłu (wraz z podpisanymi oświadczeniami o zapoznaniu się z Regulaminem Konkursu i wyrażoną zgodą na przetwarzanie danych osobowych każdego z członków ZI oraz dołączonymi CV wszystkich członków ZI) stanowiącą Załącznik nr 4
- dokumenty opisane w punkcie 4 Zapytania Ofertowego (w tym dokumenty wskazane w Kryteriach wyboru pomysłów stanowiących Załącznik nr 7)
- W przypadku spółek - dokumenty wskazane w Załącznik nr 8 - Kryteria formalnoprawne udziału spółek.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2023-02-06
Data ostatniej zmiany
2023-02-06 15:02:12

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Kryterium - WAGA 100% - cena (max 100pkt):
P= Cmin/Cb *100
Opis zmiennych użytych we wzorze i szczegółowy sposób kalkulacji ceny, ze względu na ograniczenie liczby znaków w tej części Bazy Konkurencyjności, znajduje się w punkcie 5 załączonego Zapytania Ofertowego.
Kontakt:Osoby do kontaktu
Judyta Węgłowska
tel.: 500204423
e-mail: kontakt@edulab.io
Kod CPV:72000000-5, 72200000-7, 72210000-0, 72212000-4, 72212517-6, 73000000-2
Numer dokumentu:2023-18943-145300, EDULAB_72.02.2023
Źródło: Internet i własne
Załączniki: