Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2020-12-28
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
Organizator:Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rybniku
Adres: ul. Reymonta 2, 44-200 Rybnik
Województwo / powiat: śląskie, pow. Rybnik
Państwo: Polska
Telefon / fax:T: +48 32 439 1148
E-mail:
Opis:Dotyczy: Postępowania na wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla
zadania remontowego pod nazwę: ,,Remont dachu l/Wodzisław".
2.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru
autorskiego dla zadania remontowego pod nazwą: ,,Remont dachu l/Wodzisław"
2.2 Szczegółowy zakres zamówienia zawiera opis przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik nr 1 do istotnych postanowień
umowy.
Miejsce i termin składania ofert: 6.1 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
6.2 Oferta winna odpowiadać treści Zapytania.
6.3 Ofertę należy złożyć na Formularzu ofertowym, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania.
6.4 Ofertę należy złożyć w języku polskim
6.4.1 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Rybnik-ADG-Zamówienia@zus.pl
lub
6.4.2 dostarczyć w formie pisemnej, w zaklejonej kopercie na adres:
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rybniku
44-200 Rybnik, Ul. Reymonta 2,
z dopiskiem: Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania
remontowego pod nazwą: ,,Remont dachu l/Wodzisław"
TERMIN SKŁADANIA ofert do 12.01.2020 r. do godz. 11:00
6.5 Ofertę złożoną w formie elektronicznej należy zaszyfrować hasłem składającym się co najmniej z 8 znaków.
6.6 Oferta złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej, która nie została zaszyfrowana nie będzie rozpatrywana i brana
pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty.
6.7 Po terminie składania ofert określonym w niniejszym Zapytaniu, należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej
na ww. adres mailowy do godz. 11.30, informację zawierającą hasło w celu otwarcia oferty.
6.8 Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane - i podlegają niezwłocznemu zwrotowi Wykonawcy, o ile zostały
złożone w formie pisemnej.
6.9 Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę, składając oświadczenie
o zmianie/ wycofaniu. Oświadczenie winno być dostarczone w jednej z form w jakich można złożyć ofertę.
6.10 Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wnioskowania o przedłużenie terminu związania ofertą o kolejne
30 dni.
6.11 Do oferty należy złożyć pełnomocnictwo w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.
Termin składania:2021-01-12
Wymagania:3.1 Posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
Na potwierdzenie niniejszego warunku Wykonawca przedłoży oświadczenie w formularzu ofertowym.
3.2 Posiada wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
Na potwierdzenie niniejszego warunku Wykonawca przedłoży oświadczenie w formularzu ofertowym.
3.3 Znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Na potwierdzenie niniejszego warunku Wykonawca przedłoży oświadczenie w formularzu ofertowym.
Warunki realizacji zamówienia określają istotne postanowienia umowy stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
7.1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w niniejszym Zapytaniu przed upływem terminu składania.
W przypadku wprowadzenia zmian, Zamawiający przekaże informację o zmianach:
7.1.1 Zamieszczając stosowną informację na stronie internetowej.
7.1.2 Wykonawcom, którzy zgłosili zainteresowanie uczestnictwa w postępowaniu.
Każda zmiana staje się wiążąca od chwili zamieszczenia informacji na stronie internetowej, przekazania Wykonawcom
drogą elektroniczną informacji ojej dokonaniu.
7.2. W przypadku, gdy Wykonawca zwraca się o wyjaśnienie treści zapytanie publicznego, a wniosek o wyjaśnienie wpłynął do
Zamawiającego nie później iż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składanie ofert,
Zamawiający udziela odpowiedzi Wykonawcy oraz zamieści treść pytania wraz z wyjaśnieniami na stronie internetowej.
7.3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania publicznego wpłynie po upływie terminu, o którym mowa w pkt. 7.2,
Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
7.4. Zamawiający może poprawić w treści oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe oraz inne omyłki
polegające na niezgodności oferty z wymaganiami Zamawiającego, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty -
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
7.5. Zamawiający nie udzieli Zamówienia Wykonawcy, którego oferta:
7.5.1. nie spełnia wymagań określonych w Zapytaniu ofertowym;
7.5.2. zawiera błędy w obliczeniu ceny, których Zamawiający nie może poprawić jako omyłki;
7.5.3. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu Zamówienia;
7.5.4. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
7.6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia Umowy, Zamawiający może wybrać
najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
7.7. Wybór oferty i przekazanie przez Zamawiającego informacji o wyborze oferty nie stanowi przyjęcia oferty w rozumieniu
Kodeksu cywilnego i nie oznacza zobowiązania do zawarcia umowy pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.
7.8. Umowa z Wykonawcą zostanie podpisana w miejscu oraz terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
7.9. Niezwłocznie po zakończeniu postępowania zawiadamia się wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze
najkorzystniejszej oferty lub o zakończeniu postępowania bez wyboru żadnej ze złożonych ofert. W przypadku wyboru
oferty najkorzystniejszej wskazuje się co najmniej imię i nazwisko lub nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, którego
ofertę wybrano.
7.10. Informację o której mowa w pkt 7.9 Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej.
7.11. Złożenie oferty oznacza zaakceptowanie przez Wykonawcę wymagań zawartych w niniejszym Zapytaniu oraz
zaakceptowanie ich bez zastrzeżeń.
7.12. Wszystkie koszty związane z udziałem w postępowaniu, w tym z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi
Wykonawca.
Kontakt:Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktu w sprawie niniejszego Postępowania jest:
Grażyna Kolarczyk
Wydział Administracyjno-Gospodarczy
Oddział ZUS w Rybniku
T: +48 32 439 1148
E: grazyna.kolarczyk@zus.pl
Godziny kontaktu z Wykonawcami 7.00 -15.00 (pn.- pt.)
Numer dokumentu:340000/273/173/2020-ADG
Źródło: Internet i własne
Załączniki: