Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 14743215 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-01-17
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie operatów szacunkowych
Organizator:Urząd Miasta Myszków
Adres: ul. Kościuszki 26, 42-300 Myszków
Województwo / powiat: śląskie, pow. myszkowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. centrala (34) 313 26 82
E-mail:
Opis:Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi pod nazwą ,, Wykonanie operatów szacunkowych". Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) Wykonanie 25 operatów szacunkowych określających wartość rynkową lokalu mieszkalnego przeznaczonego do zbycia wraz z przynależnym gruntem. Operat szacunkowy lokalu mieszkalnego winien zawierać inwentaryzację tego lokalu oraz zaświadczenie o samodzielności lokalu.
2) Wykonanie 2 operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości zabudowanej garażem przeznaczonej do zbycia lub określenie wartości lokalu użytkowego - garażu wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej.
3) Wykonanie 18 operatów szacunkowych określających wartość prawa własności nieruchomości lub wartość prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej do zbycia, zamiany lub w celu jej nabycia na rzecz Gminy, wniesienia aportem do spółki prawa handlowego.
4) Wykonanie 15 operatów szacunkowych określających wartość prawa własności nieruchomości oraz wartość prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości w celu jej sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego lub przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności -jak również w celu wykorzystania niniejszego operatu do aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.
5) Wykonanie 10 operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości niezabudowanej zajętej pod drogę.
6) Wykonanie 6 operatów szacunkowych nieruchomości zabudowanej budynkami o funkcji mieszkalnej, usługowej lub mieszkalno - usługowej lub zabudowanymi budynkami gospodarczymi albo budowlami w celu jej zbycia przez Gminę (w tym wniesienia aportem do spółki prawa handlowego) lub w celu jej nabycia na rzecz Gminy.
7) Wykonanie 14 operatów szacunkowych w celu ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego lub jego zmianą (zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) lub w celu ustalenia odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości, w związku z uchwaleniem planu miejscowego lub jego zmianą (zgodnie z art. 36 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) lub sporządzenie nieodpłatnych opinii stwierdzających niecelowość wykonania operatu szacunkowego w postępowaniu w sprawie ustalenia opłaty z uwagi na niemożność wykazania wzrostu wartości nieruchomości.
8) Wykonanie 4 operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości oddanej w trwały zarząd w celu ustalenia ceny nieruchomości.
9) Wykonanie 5 operatów szacunkowych określających wartość służebności przesyłu.
10) Wykonanie 3 operatów szacunkowych, określających wartość nieruchomości zabudowanej, urządzeń i ruchomości stanowiących zorganizowane mienie oraz wartość nakładów dla potrzeb wniesienia ich aportem do spółki prawa handlowego.
W ramach zleconego opracowania Wykonawca sporządzi wykaz poszczególnych środków trwałych, nakładów, ruchomości, urządzeń lub innych składników majątkowych podlegających wycenie w oparciu o dokumentację udostępnioną przez Zamawiającego. W operacie szacunkowym należy przedstawić wartość poszczególnych środków trwałych, nakładów, ruchomości lub innych
składników majątkowych podlegających wycenie składających się na ogólną wartość nieruchomości zabudowanej, urządzeń lub ruchomości stanowiących zorganizowane mienie.
11) Wykonanie 2 operatów szacunkowych w celu ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, który nastąpił w wyniku podziału nieruchomości lub sporządzenie nieodpłatnej opinii stwierdzającej niecelowość wykonania operatu szacunkowego w postępowaniu w sprawie ustalenia opłaty z uwagi na niemożność wykazania wzrostu wartości nieruchomości.
12) Wykonanie 1S operatów w celu ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej lub sporządzenie nieodpłatnej opinii stwierdzającej niecelowość wykonania operatu szacunkowego w postępowaniu w sprawie ustalenia opłaty z uwagi na niemożność wykazania wzrostu wartości nieruchomości.
13) Wykonanie 3 operatów szacunkowych określających wartość służebności gruntowej przejazdu, przechodu, przeprowadzenia mediów,
14) Wykonanie 2 operatów szacunkowych w celu ustalenia wartość środka trwałego:
o części sieci gazociągowej przy ul. Skłodowskiej w Myszkowie (obręb Myszków) długości ok. 219 m, stanowiący własność Gminy Myszków, w celu jego zbycia,
o części sieci gazociągowej średnioprężnej przy ul. Paderewskiego i Plac Sportowy w Myszkowie (obręb Mrzygłód) z przyłączami stanowiącej własność Gminy Myszków, w celu jej zbycia: - sieci 0 63, 050, 0 40 PE o łącznej długości - 851,0 m, przyłącza 0 25 PE o łącznej długości - 493,0 m.
3. Dokumenty wymagane od wykonawców:
o oferta (zgodnie z załączonym wzorem)
o poświadczenie potwierdzające należyte wykonanie operatów szacunkowych (wycen nieruchomości) od organów administracji publicznej lub sądów za okres ostatnich trzech lat (a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) w ilości co najmniej 100 operatów szacunkowych w postępowaniach administracyjnych lub sądowych z zakreśli, o którym mowa w przedmiocie zamówienia.
o oświadczenie o braku negatywnych opinii wydanych w okresie ostatnich 3 lat przez organizacje zawodowe rzeczoznawców majątkowych o operatach szacunkowych ich autorstwa jak i autorstwa rzeczoznawców majątkowych u nich zatrudnionych.
o wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia - niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Z wykazu musi wynikać, że Wykonawca dysponuje dla realizacji przedmiotu zamówienia osobami, które posiadają:
S uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego,
/ uprawnienia budowlane bez ograniczeń, w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno-budowlanej.
o kserokopia opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia z terminem ważności dokumentu co najmniej do dnia 30.11.2018 r. - na sumę ubezpieczenia równą, co najmniej wartości kontraktu. Zamawiający dopuszcza posiadanie przez Wykonawcę aktualnie opłaconej polisy a przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia - z terminem ważności dokumentu krótszym niż termin realizacji zamówienia o wartości sumy ubezpieczeniowej nie niższej niż wartość kontraktu, jeżeli Wykonawca dodatkowo złoży oświadczenie o zachowaniu ciągłości ubezpieczenia przez Wykonawcę co najmniej do dnia 30.11.2018 r.
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce, termin i sposób złożenia oferty: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. w Myszkowie przy ul. Kościuszki nr 26 w pokoju 109 (sekretariat) do dnia 29.01.2018 r.,, do godz. 11.00 pod rygorem nierozpatrzenia oferty złożonej po tym terminie, bez względu na przyczyny niezachowania terminu.
Ofertę należy składać w dwóch kopertach lub opakowaniu, które uniemożliwią zapoznanie się z treścią oferty przed terminem otwarcia ofert. Koperta zewnętrzna lub opakowanie nie powinny zawierać danych wykonawcy, jedynie adres zamawiającego oraz dopiski: OFERTA - NR SPRAWY
- NAZWA ZAMÓWIENIA, NIE OTWIERAĆ DO GODZ. 11.15
Otwarcie ofert:Termin i miejsce otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. w Myszkowie przy ul. Kościuszki nr 26 w pokoju nr 213, dnia 29.01.2018 r. o godz. 11.15
Termin składania:2018-01-29
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia: 30.11.2018 r.
Wymagania:Warunki udziału w postępowaniu:
Wykonawca winien:
o posiadać wiedzę i doświadczenie,
o posiadać odpowiedni potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia,
o posiadać opłaconą polisę potwierdzającą ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej,
o zapoznać się z opisem zamówienia: w tym z terminem i sposobem płatności,
o złożyć w terminie ofertę.
Termin obowiązywania oferty: 30 dni
Okres gwarancji/rękojmi za wady: 36 miesięcy/24 miesięcy
Sposób obliczenia ceny: zgodnie z załączonym wzorem oferty Wykonawcy.
Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:
Zamawiający dokona wyboru oferty, spośród ofert przygotowanych zgodnie z niniejszym zapytaniem, jako oferty o najniższej cenie ofertowej i spełniającej warunki określone w zapytaniu ofertowym.
Informacja o czynnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy:
Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty niezwłocznie powiadomi Wykonawcę o terminie zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze umowy. Wykonawca powinien:
o wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy,
o osobiście zgłosić się w wyznaczonym terminie.
Warunki płatności: Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi po wystawieniu faktury VAT, na podstawie protokołu odbioru zatwierdzonego przez Zamawiającego, przelewem na wskazane konto. Wynagrodzenie za przedmiot umowy będzie wypłacone Wykonawcy za prace prawidłowo wykonane i odebrane.
Kontakt:Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia jest:
o Pani Ewa Paździor Pracownik Wydziału Nieruchomości Urbanistyki Urzędu Miasta Myszkowa, ul. Kościuszki nr 26, pokój nr 207, telefon:. (34) 313 26 82 wew. 134; w godzinach pracy Urzędu Miasta Myszkowa, e.pazdzior@miastomyszkow.pl
o Pani Agnieszka Redlińska Pracownik Wydziału Nieruchomości Urbanistyki Urzędu Miasta Myszkowa, ul. Kościuszki nr 26, pokój nr 209, telefon:. (34) 313 26 82 wew. 135; w godzinach pracy Urzędu Miasta Myszkowa, a.redlinska@miastomyszkow.pl
- w sprawach dotyczących procedury postępowania jest:
o Pani Mariola Sytniewska, Pracownik Wydziału Nieruchomości i Urbanistyki Urzędu Miasta Myszkowa, ul. Kościuszki nr 26, pokój nr 213, telefon:. (34) 313 26 82 wew. 138; w godzinach pracy Urzędu Miasta Myszkowa, m.sytniewska@miastomyszkow.pl
Numer dokumentu:NU.271.36.2018.MS
Źródło: Internet i własne